Slik skal Driva friskmeldes

Med ei laksesperre på plass i 2010, kan Driva friskmeldes som lakseelv
i 2024. Men da må elva rotenonbehandles. Det går fram av DNs
handlingsplan mot parasitten gyrodactylus salaris.

 

Rotenon bør fortsatt være det viktigste virkemiddelet i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
  Det går fram av Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til ny handlingsplan mot parasitten som trolig infiserte den en gang så lakserike Driva midt på 70-tallet. siden da har laksefisket minket drastisk, selv om det også i år er tatt stor laks i Driva (bildet viser Geir Krovoll med en laks på 7 kilo tatt 7/7) på Opdal Jæger og Fisks fiskebørs.

Den såkalte kombinasjonsmetoden som bruker surt aluminium (AlS) i kombinasjon med rotenon, skal videreutvikles med tanke på framtidige utryddelsesaksjoner.
  Også Driva foreslås behandlet med de to metodene, men rotenon kan først brukes seks-sju år etter at laksesperren er på plass.

Driva har en lakseførende strekning på nærmere 100 km og har partier i øvre del som er svært vanskelig tilgjengelig og komplisert å behandle. Det kan derfor ikke tilrås å planlegge med en kjemisk behandling i denne smitteregionen uten fiskesperre i Driva.
  Ei sperre må stå i minimum 7 – 8 år før en kjemisk behandling kan gjennomføres, grunnet forventet høy smoltalder i de øvre delene av vassdraget. I planen tas det ikke stilling til valg av kjemikalium og behandlingsopplegg nå.

En bygging av fiskesperre i Driva vil gi negative konsekvenser for sjøauren i vassdraget. Driva har en av de beste sjøaurestammene i landet, så det er av avgjørende betydning å ta vare på denne bestanden i forbindelse med sperrebygging i vassdraget.

Plan for bevaringstiltak for sjøaure i Driva skal inngå som en del av utredningsarbeidet med fiskesperre i vassdraget. I forslaget til ny handlingsplan foreslås det også å utarbeide en gjenoppbyggingsplan/reetableringsplan i forbindelse med bekjempelsestiltakene i Driva-regionen.
  Det antas å gå to år fra beslutning om sperrebygging til sperre kan være på plass. Etter en brakkleggingsperiode på 7 – 8 år  gjennomføres en kjemisk behandling nedstrøms fiskesperra og i de øvrige infiserte vassdragene i regionen. En dobbeltbehandling vil ta to år. Går dette bra kan Driva friskmeldes i 2024.

Driva var i mange år en av de beste lakselvene i landet, og det foreligger offentlig statistikk over fisket helt fra 1876. Mens fangstene i perioden 1966-1976 lå på 4 400 – 17 000 kg pr år, ble det i perioden 1983-1988 fanget bare mellom 500 – 1 400 kg laks.
  Laksen var fredet i perioden 1989-1992. Fredningen ble opphevet i 1993, da det ble antatt at den stedegne laksestammen i vassdraget var utryddet. Etter 1993 har fangstene variert mellom 756 og 4 221 kg pr år.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments