Flyttet fiskesperre i Driva

Etter å ha sjekket grunnforholdene er det planlagte stedet for fiskesperren i Driva flyttet. Men det vil gå mange år før elva kan giftbehandleskan friskmeldes.

Fem steder i vassdraget har vært vurdert som aktuelt sperrested. Snøva nest nederst i vassdraget er nå valgt etter som området Snøvassfossan anses som gunstigst. Dette stedet gir best effekt sett i forhold til strategien for utryddelse av parasitten i vassdraget.

Undersøkelsene viste at det var gunstig å flytte sperrestedet noen hundre meter lengre ned i vassdraget enn opprinnelig foreslått, blant annet for å få anleggsvei ned til elva,  Det eneste problemet er en høyspentlinje som TrønderEnergi må forhøye, og som vil fordyre prosjektet med 650.000 kroner.

Det vil nå bli igangsatt en omfattende utredningsprosess med siktemål å bygge en såkalt ristsperre, etter samme prinsipp som sperren som i mange år har stått i elva Figga i Steinkjer.

Fortsatt er det uklart når sperren kan bygges, et anleggsarbeid som er anslått å koste 40-50 millioner. Uansett vil det gå mange år før elva kan friskmeldes.

Elva kan først rotenonbehandles 7-8 år etter at laksesperra er etablert, og to års mellomrom mellom to behandlinger med rotenon er neppe elva friskmeldt før et godt stykke ut på 2020-tallet.

Driva var i mange år en av de beste lakselvene i landet, men ble infisert av lakseparasitteten gyrodactylus salaris på 70-tallet.

Mens fangstene i perioden 1966-1976 lå på opptil 17 000 kilo laks pr år, ble det i perioden 1983-1988 fanget bare mellom 500 – 1 400 kg laks.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments