Advokat Ivar Chr. Andersskog (t.v) hevder kommuneadvokaten har kommet med trusler mot ham. Her fra tingretten i 2017 sammen med sine klienter Geir S. Jacobsen, Haldor Toftaker og Per Henrik Vognild.

Advokat Ivar Chr. Andersskog (t.v) hevder kommuneadvokaten har kommet med trusler mot ham. Her fra tingretten i 2017 sammen med sine klienter Geir S. Jacobsen, Haldor Toftaker og Per Henrik Vognild. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Frifinnelse av veilaget sikrer løype:

Brøyterne tapte i retten

Tingretten frifinner Gjevilvassvegen SA i striden om brøyting på veien. Det sikrer trolig løypa resten av vinteren.

Fem grunneiere gikk til sivilt søksmål mot Gjevilvassvegen SA etter at veilaget stengte bommene for brøyting 1. desember, for å legge til rette for skiløype, slik praksis har vært siden 1970-tallet.

Nå foreligger dommen fra Sør Trøndelag tingrett som frifinner veilaget som gjennomførte stengningen etter vedtak i et ekstraordinært årsmøte 5. oktober i fjor.

– Det er veldig greit å høre at vi ikke er på ville veier. Det var rett det som veilaget gjorde i høst og vedtaket i vårt ekstraordinære årsmøte var gyldig, sier styreleder i veilaget, Svein Asphaug Dørum i sin første kommentar etter at dommen ble kjent.

–  Vi har hele tiden vært ute etter å finne ut hvordan vi kan drive lovlig, sier Asphaug Dørum om rettssaken.

Avviser jordskiftedommen

Etter en årelang strid om vinterbruken av Gjevilvassvegen, gikk fem grunneierne til Jordskifteretten og fikk i 2014 rettens medhold til å brøyte veien og laget bruksordningsregler for å regulere dette.

Brøyternes advokat, Ivar Chr. Andersskog hevdet i retten at årsmøtevedtaket om å stenge veien var i strid med jordskiftedommen, tvisteloven og samvirkeloven.

I retten argumenterte veilagets advokat, Ola Oldren for at jordskiftedommen ikke gjelder for veilaget fordi veilaget ikke var part i saken.

Veilaget har fått gjennomslag for dette hos tingrettsdommer Hans Hugo Kristofferersen, som blant annet skriver at jordskiftedommen førte til et dobbelt sett regler, samvirkeforetakets vedtekter og jordskifterettens bruksregler. Tingretten mener at jordskifteretten ikke hadde kompetanse til avgjøre saken.

«Etter tingrettens syn kan jordskifteretten verken fastsette en bruksordning på siden av foretakets vedtekter eller endre samvirkeforetakets vedtekter. En slik ordning ville skape uklare rettsforhold mellom de enkelte rettighetshaverne og mellom rettighetshaverne og samvirkefortaket, som denne saken er et eksempel på», heter det i dommen.

Partene må imidlertid betale sine saksomkostninger selv:

«Retten viser til at saken har vært tvilsom og at saksøkerne hadde god grunn til å få saken prøvd for retten», skriver dommeren.

Brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog kommenterte dommen i en epost til OPP mandag kveld.

Andersskog forteller at det er stor sannsynlighet for at de kommer til å anke dommen.

Kommunestyret i Oppdal vedtok i fjor sommer å regulere løype på veien for å få slutt på den årelange striden. Dette vedtaket klaget brøyterne til fylkesmannen i fjor høst. Fylkesmannens avgjørelse er ventet om kort tid.

 –  Sikrer tingrettsdommen skiløype uansett utfallet av reguleringsprosessen, Svein Asphaug Dørum?

–  En eventuell anke av tingrettsdommen vil ta tid og saken må da startes helt på nytt. Jeg mener at løypa er sikret og ser ingen grunn til at folk skal pakke bort skiene med det første, svarer han.

Gavefinansiert løype

Kommunen har til nå ikke ønsket å ta initiativ til løypeprepping på veien på grunn av den uavklarte situasjonen i vinter.

Det har ført til at næringsaktører og frivillige har samlet inn penger for å finansiere skispor på veien. Løypa er en del av kommunens stamløypenett, vanligvis finansiert av kommune og næringsliv.

Saksøkerne hevdet i retten at det å drive skiløype ikke ligger innenfor vedtektenes formål. Dette får de ikke støtte for hos tingretten:

«Slik formålsbestemmelsen er utformet ligger foretakets driftsform etter rettens syn innenfor formålet til foretaket», heter det i dommen.

Saksøkerne mente også at årsmøtets flertall ikke har tatt hensyn til mindretallets interesser. Retten er kommet til at styrets begrunnelse for å holde veien stengt er saklig, «nemlig at inntektene fra brukerne kommer foretaket og derved alle medlemmene til gode gjennom å opprettholde et godt veivedlikehold og en bra veistandard», heter det i dommen, som avviser at minoritetsvernet er krenket da ingen berørte parter hindres adkomst til sine eiendommer.

«Retten er under tvil kommet til at vedtaket i tilbørlig grad ivaretar minoritetsvernet og at samvirkeforetaket derfor må frifinnes».

Økonomisk tap

I rettsforhandlingene hevdet brøyterne at de taper leieinntekter ved vinterstengt vei, mens veilaget hevdet at de tapte bompengeinntekter på brøytingen som ble gjennomført for første gang på flere tiår sist vinter.

I dommen blir det pekt på at ingen av partene la frem dokumentasjon som underbygget påstandene om tap.

«Retten har følgelig lite å holde seg til ut over partsforklaringene ved avveiningen av hvilke økonomiske interesser eller andre interesser som er knyttet til den ene eller andre løsningen», skriver tingrettsdommer Hans Hugo Kristoffersen.

Kommentarer (2)

 1. Harald Storvik For 3 år siden

  En grundig og god dom som sikkert blir anket av brøyterne. På tide med fred på Oppdal ref Dagens Næringslivs artikkel to... Vis mer En grundig og god dom som sikkert blir anket av brøyterne. På tide med fred på Oppdal ref Dagens Næringslivs artikkel torsdag 12 januar om ufred i skisporet og i alpinanlegget. På Gråberget har Wenaas plassert to blå plastikk utedo som er stroppet fast for å ikke blåse bort, deg står visst om en ny strømkabel til noen tusen for å få strømmen tilbake på Gråberget. Nå er antallet lysmaster som ikke virker i Stølen økt til 4. Men det har vel ikke noe å si så lenge man holder stengt i uka frem til vinterferie og naturlig lys. Her spares det til det ikke er brukere igjen. Hotellene til Wenaas på Oppdal er stengt eller solgt og det er ingen markedsføring mot turister. Triste greier?☃

 2. Odd Nyberg For 3 år siden

  Nå vil handelen øke - nok inntekter ( skatter/avgifter), til å klare neste års jorbruksoppgjør ?

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Harald Storvik For 3 år siden

  En grundig og god dom som sikkert blir anket av brøyterne. På tide med fred på Oppdal ref Dagens Næringslivs artikkel to... Vis mer En grundig og god dom som sikkert blir anket av brøyterne. På tide med fred på Oppdal ref Dagens Næringslivs artikkel torsdag 12 januar om ufred i skisporet og i alpinanlegget. På Gråberget har Wenaas plassert to blå plastikk utedo som er stroppet fast for å ikke blåse bort, deg står visst om en ny strømkabel til noen tusen for å få strømmen tilbake på Gråberget. Nå er antallet lysmaster som ikke virker i Stølen økt til 4. Men det har vel ikke noe å si så lenge man holder stengt i uka frem til vinterferie og naturlig lys. Her spares det til det ikke er brukere igjen. Hotellene til Wenaas på Oppdal er stengt eller solgt og det er ingen markedsføring mot turister. Triste greier?☃

 2. Odd Nyberg For 3 år siden

  Nå vil handelen øke - nok inntekter ( skatter/avgifter), til å klare neste års jorbruksoppgjør ?

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert