Laksesperra ved Snøvassmælan i Sunndal ble innviet i 2017, men selve rista byttet ut i 2018 på grunn av store driftsproblemer.
Laksesperra ved Snøvassmælan i Sunndal ble innviet i 2017, men selve rista byttet ut i 2018 på grunn av store driftsproblemer.

Sendte anmodning til miljøvernministeren:

Driva-eierne blir ikke hørt

Miljødirektoratet vil ikke følge Driva eleveierlag og Lønset grunneierlags råd om å utsette stengningen av Driva av hensyn til sjøørretbestanden.

Driva har hatt en av landets viktigste sjøørretbestander. Den var ekstra verdifull for både lokalbefolkning og tilreisende de første årene etter at gyrodactylus salaris-parasitten slo laksen kraftig tilbake. Det skriver Driva elveeierlag og Lønet grunneierlag i et brev til klima- og miljøvernminister, Vidar Helgesen.

Brevet som og er sendt til Miljødirektoratet, er datert 27. juni, og her peker elveeierne på at det er flere viktige faktorer som tilsier at laksesperra ved Snøvasmælan bør holdes åpen. Blant annet er elveeierne redde for at det blir dårlig med yngling av sjøørret i elva siden fisketrappa som er bygget ved laksesperra ennå ikke er operativ. Følgelig kan sjøørreten ikke gå opp i elva.

I sitt svarbrev, datert 30. juni, viser Miljødirektoratet til sitt innlegg på www.driva.no den 21/6-17, der det gjøres rede for direktoratets vurdering av sperras funksjon nå og hvilke tiltak som skal iverksettes.

«Som det fremgår av innlegget er de første undersøkelsene gjennomført med tanke på nedvandring av fisk. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at nedvandring av voksen fisk går som det skal. Disse undersøkelsene vil bli videreført», skriver direktoratets saksbehandler.

Brevet fra elveeierlagene ble sendt etter at Miljødirektoratet hadde uttalt følgende i NRK Distriktsnyheter Møre og Romsdal fredag 23.juni: «Sjøørretbestanden har kommet ned på et så lavt nivå at vi ser ikke at det vil bli oppstuving av fisk på nedsida av sperra, i hvert fall ikke før i august.»

Driva elveeigarlag og Lønset Grunneierlag mener uttalelsen bekrefter at sjøørretbestanden nå er på et så lavt nivå at den er direkte sårbar.

– Det er derfor viktig å være ekstra aktsom og føre-var ved inngrep i elva, påpeker Bjørg Hoås og Odd Arne Hoel. De to er lederne i henholdsvis Driva elveeigarlag og Lønset grunneierlag og påpeker i brevet at arbeidet med fiskesperra burde vært ferdigstilt før man gikk hen og stengte elva.

Som OPP skrev forrige uke, fungerer rista som skal hindre laks å komme forbi og videre oppover i elva, ikke slik den skal ved at elvevannet skal renne gjennom et gitter som er der for å hindre laks fra å gå opp. Det gikk imidlertid kort tid før gitteret viste seg å fungere som en sil som samler opp alt mulig av kvister, gras, mose og annet som kommer drivende nedover elva. Derfor renner vannet nå over- og ikke gjennom rista slik intensjonen er, og det mener elveeierlagene er uholdbart.

– Rista kan ikke ha vært prøvd ut under realistiske forhold før den er blitt montert i elva, skriver Hoas og Hoel, som mener dette er et resultat av dårlig prosjektering.

Under den offisielle åpningen av fiskesperra forrige mandag, beskrev seniorkonsulent Trond Haukebø i Miljødirektoratet situasjonen som innkjøringsproblemer og at tiltak skal iverksettes slik at sperra fungerer slik den skal. Dette bekrefter også direktoratet i sitt brev til elveeierne. Her peker direktoratets saksbehandler videre på at det nå legges planer om å komme i gang med utsortering av fisk og oppflytting av sjøørret så snart som mulig, og «om nødvendig før fangstanlegget (huset, red. anm.) er ferdigstilt.

– Oppflytting av sjøørret vil derfor komme i gang allerede i 2017 og i god tid før gyting. Hensikten med sperra er å hindre oppvandring av all fisk, inkludert sjøørret. (…)Vårt fokus er nå på å finne løsninger og å sikre god funksjonalitet og drift av sperra, og vi opplever at alle som er involvert i prosjektet gjør sitt ytterste for å bidra til dette, lyder det avslutningsvis i brevet.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments