Brøytetilhengernes advokat Ivar Chr. Andersskog i samtale med sine klienter Geir Sparling Jacobsen (t.h), Per Henrik Vognild og hans datter Elin Hammern Vognild under Høyesterets behandling i april.

Brøytetilhengernes advokat Ivar Chr. Andersskog i samtale med sine klienter Geir Sparling Jacobsen (t.h), Per Henrik Vognild og hans datter Elin Hammern Vognild under Høyesterets behandling i april. Foto: Per Ole Aalberg

Veilagets stengevedtak var ugyldig:

Brøyterne vant i Høyesterett

Brøytetilhengerne fikk fullt medhold i Høyesterett som slår fast at veilaget ikke hadde rett til å stenge Gjevilvassveien for å legge til rette for skiløype.

Det går fram av den ferske dommen i Høyesterett som OPP fikk tilgang til torsdag morgen. Mange har ventet spent på avgjørelsen etter at brøyterne gikk på tap i både tingrett og lagmannsrett.

Skiløypa i Gjevilvassdalen er en av Midt-Norges mest populære skitraseer og fører inn til Gjevilvasshytta, som drives av Trondhjems turistforening.

Høyesterett behandlet lagmannsrettsanken fra grunneierne Haldor Toftaker, Arnhild Dørum Jacobsen, Geir Sparling Jacobsen, Audun Vognild og Per Henrik Vognild 24. og 25. april.

Både tingretten og lagmannsretten mente at veilaget, som har ansvaret for veien på vegne av 115 bruksberettigede, hadde rett til å stenge veien.

De fem dommerne i Høyesterett mener det motsatte.

Det omstridte vedtaket, som Høyesterett nå fastslår er ugyldig, ble gjort i et ekstraordinært årsmøte i Gjevilvassveien SA 5. oktober 2016. Da vedtok årsmøtet å stenge Gjevilvassveien for å legge til rette for skiløype på veien, slik praksis har vært siden 1970-tallet.

Etter flere år med uenighet om veibruken gikk brøytetilhengerne til Jordskifteretten som laget bruksregler for veien i 2014, som åpnet for brøyting. Vinteren 2015 ble Gjevilvassveien brøytet for første gang på flere tiår.

Gjennom det ekstraordinære årsmøtevedtaket høsten etter ble Jordskifterettens brøyteregler satt til side og omtalt som en «nullitet» av veilaget.

Høyesterett mener derimot at veilaget er bundet av brøytereglene som Jordskifteretten fastsatte.

Den enstemmige dommen fra de fem dommerne i Høyesterett kom torsdag, og slår fast følgende:

 1. Det ekstraordinære årsmøtevedtaket 5. oktober 2016 i Gjevilvassvegen SA er ugyldig.
 2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans

For brøytetilhengerne har næringsargumentet vært viktig for å brøyte veien og slik sikre skogsdrift og seterutleie.

Førstevoterende, dommer Tone Sverdrup, konkluderer med at grunneierne har rett å sikre adkomst med bil også vinterstid til eiendommene i Gjevilvassdalen.

«Jeg viser til det som er sagt om seter- og skogeierenes behov for å utøve næringsvirksomhet vinterstid og forutsetningen om vinterkjøring som ligger til grunn for Driva-skjønnet. Når bruken reduseres fra en rett til helårsvei til bilkjøring hovedsakelig i sommerhalvåret, må dette sies å representere et forholdsvis stort inngrep i medlemmenes veirett», slår Sverdrup fast.

Hun slår i dommen fast at «behovet for bilkjøring til eiendommene om vinteren er til stede i langt større grad enn før, da leiemarkedet i hovedsak består av leietakere som ønsker bilvei helt frem».

Sentralt i saken har vært om veilaget var bundet av Jordskiftedommen som laget egne bruksregler og åpnet for vinterbrøyting. Det var denne dommen og reglene som fulgte, som veilaget satte til side med sitt årsmøtevedtak i oktober 2016.

Høyesterett mener ja, veilaget skulle fulgt Jordskifterettens bruksordningsregler.

Høyesterettsdommer Ragnhild Noer skriver i sin begrunnelse at «jordskifteretten hadde kompetanse til å fastsette en bruksordning for samvirkeforetaket».

Noer mener det er helt sentralt at vedtektene slår fast at veilaget er et driftsselskap, og ikke innehaver av veirettighetene. Derfor kunne ikke årsmøtet avskjære grunneiere som ville brøyte veien.

Dommer Sverdrup mener derfor at et forbud mot vinterbrøyting til fordel for en skiløype faller utenfor formålet om drift og vedlikehold av veiene.

Dommeren mener at samvirkeforetakets vedtekter ikke hadde kompetanse til å forby vinterbrøyting. Det kunne ifølge dommeren kun skje ved enstemmighet.

Dommer Arne Ringnes slår også fast at årsmøtevedtaket var ugyldig. Et vedtak om vinterstengning ville krevd en overdragelses- eller forvaltningsavtale med medlemmene, i tillegg til en endring av formålsbestemmelsen, mener han.

Han mener Jordskifterettens bruksordningsregler sikret at de ankende parter kunne utøve sine rettigheter, og at alle medlemmene var bundet av den rettskraftige avgjørelsen.

Det meste går brøyternes vei i dommen, med et lite unntak.

Dommer Ragnhild Noer mener det ikke er opplagt at de ankende parter har rett til å kreve vinteråpen vei på en strekning som har vært skiløype i 40 år med unntak av vinteren 2015/2016.

«Selv om veiretter utvikles med «tida og tilhøva» er det ikke gitt at bruksrett til en fjellvei som så å si alltid bare har vært åpen om sommeren, i dag gir rett til vinterbrøyting for å legge forholdene til rette for biltrafikk og hytteutleie. Hvorvidt brøyting i dag er nødvendig av hensyn til tømmerdrift i dalen, er lite belyst. Ifølge flertallet i lagmannsretten dreier det seg seg stort sett om vedhogst der mangel på vintervei ikke gir store økonomiske utslag».

Likevel lander Noer på at årsmøtevedtaket er ugyldig og at de bruksberettigede er bundet av jordskifterettens bruksordningsvedtak.

«Jeg finner imidlertid grunn til å føye til at jeg også er enig med lagmannsretten, som presiserer at det kan oppstå vanskelige avgrensninger når jordskifteretten avgjør spørsmål som også ligger under samvirkeforetakets kompetanse. Dette tilsier varsomhet fra jordskifterettens side i slike saker», skriver dommer Noer.

Hun peker på at jordskiftedommen i 2014 ved en formell feil ikke ble prøvd for en ankeinstans, og dermed ble stående.

«Det er forståelig at bruksrettshaver følte frustrasjon på grunn av dette. Det er likevel ikke tvilsomt at jordskifterettens bruksordning nå er rettskraftig og bindende for dem», skriver Noer.

Oppdal kommune har utarbeidet en reguleringsplan for skiløypa på Gjevilvassveien. Før jul vedtok imidlertid kommunetyret å avvente en ekspropriasjon av retten til å legge skiløype på veien inntil dommen i Høyesterett var falt.

Dette etter innstilling fra rådmannen som har påpekt at en ekspropriasjon vil gi store kostnader og at det beste har vært å få til en minnelig avtale med partene.

Etter at Høyesterett nå har gitt brøyterne medhold, må derfor politikerne ta stilling til om de skal kjøre en ekspropriasjon for å sikre skiløypa.

Da kommunestyret 14. desember 2016 vedtok ekspropriasjon, var det 56 av 115 rettighetshavere som ikke frivillig hadde gått med på å avstå grunn til skiløypa om vinteren.

LES HELE DOMMEN HER!

Kommentarer (11)

 1. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Gjelder veiretten for vinterhalvåret.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Jeg synes det er feil å betrakte Oppdal som "kranglebygda", hver gang det er snakk om brøyting eller skispor etter Gjevi... Vis mer Jeg synes det er feil å betrakte Oppdal som "kranglebygda", hver gang det er snakk om brøyting eller skispor etter Gjevilvassdalsveien. Stort sett så er det fred og bedragelighet, og ikke verre her eller andre steder. Ved brøyting, så vil vel det påføre grunneierne større utgifter i vinterhalvåret, og mindre inntekt fra dagsturister som vil gå på ski. Det kan vel hende det vil vise seg at denne skiløypa etter veien er et gullkort for grunneierne.

 3. Harald Storvik For 1 år siden

  Hva skjer nå? Er det ikke mulig å enes om noe i denne bygda? At Oppdal blir sett på som «kranglebygda» er kanskje ikke s... Vis mer Hva skjer nå? Er det ikke mulig å enes om noe i denne bygda? At Oppdal blir sett på som «kranglebygda» er kanskje ikke så rart. Nå må det tas tak i positiv retning for å få løst denne saken. At Gjevilvatnet er nedtappet i sommerhalvåret gjør det ikke bedre. Hils båtfører på Trollheimen II i tre år.

 4. Odd Nyberg For 1 år siden

  La nå grunneierne selge hyttetomter i hele dalen. Dette vil generere så mye, at Norges vakreste skiløyper vil etableres ... Vis mer La nå grunneierne selge hyttetomter i hele dalen. Dette vil generere så mye, at Norges vakreste skiløyper vil etableres samtidig med god planlegging. Da må folk fra næringslivet, ( og ikke tilfeldige politikere ), bestemmme.

 5. Asbjørn Dypbukt For 1 år siden

  Hva blir det igjen av den fantastiske Gjevillvassdalen? Om sommeren - ikke vann i Gjevillvatnet. Om vinteren - ikke sk... Vis mer Hva blir det igjen av den fantastiske Gjevillvassdalen? Om sommeren - ikke vann i Gjevillvatnet. Om vinteren - ikke skiløype i dalen. Oppdal blir nok ikke attraktiv lenger.

 6. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Sigmund Fostad; dær trur e betterde du træft spikeren midt i planeten!

 7. Sigmund Fostad For 1 år siden

  Om det ikke er forstått, eller man ikke har ønsket å forstå, så er nå tiden fullmoden for å slutte med trakassering av g... Vis mer Om det ikke er forstått, eller man ikke har ønsket å forstå, så er nå tiden fullmoden for å slutte med trakassering av grunneierne som har ivaretatt sine selvsagte rettigheter etter de lover og regler vi har i dette samfunnet. Å fortsette med ufine krav på vegne av "fellesskapet" som i årevis har opptrådt med utrolig mangel på vilje til fornuftige og varige løsninger, vitner ikke om den største skjønnsomhet. Gjennom lang tid har denne saken stadig utviklet seg fra vondt til verre fordi rådmannen og det politiske flertallet bare har "trumpet" gjennom sitt kortsiktige populartitetsbehov uten hensyn til de klare rettigheter og krav til rettssikkerhet som skulle være kjennetegnet på at vi fortsatt lever i et demokratisk land. Nå har de fått beskjed fra landets høyeste domstol, og da ber jeg på nytt om at de tenker seg om en gang til før de i uvett tøyer strikken ytterligere. Det har vært fremsatt gode løsninger som kunne hindret en slik ødeleggende utvikling, og fortsatt vil det være slike muligheter. Men da må de overlate denne "trumpingen" til presidenten i USA.

 8. Marianne Dolpen For 1 år siden

  Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke kan respektere lov og rett jeg. Når en enstemmig Høyesterettsdom gir brøyerne medhol... Vis mer Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke kan respektere lov og rett jeg. Når en enstemmig Høyesterettsdom gir brøyerne medhold, så er det ikke mer å diskutere. I Norge har vi allemannsretten, som gir alle rett til å ferdes i utmark. Oppdal har rikelig med terreng til å legge skiløyper i, om de ikke på død og liv må gå langs en vei. Veier bygges for at det skal kjøres på dem. Skiløypetraser for at man skal gå på ski. Så enkelt er det.

 9. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Dommen i Høyesterett betyr ikke at det er pålagte å brøyte.

 10. Terje Grøsseth For 1 år siden

  Etter å ha lest dommen fra Høyesterett, må jeg si at den framstår som en grundig, god og riktig dom. Selv om dommerne ar... Vis mer Etter å ha lest dommen fra Høyesterett, må jeg si at den framstår som en grundig, god og riktig dom. Selv om dommerne argumenterer noe forskjellige for sitt standpunkt, så er det en enstemmig dom. Det betyr at de fem brøyterne har fått medhold i sin påstand om at veglaget ikke hadde kompetanse til å nekte dem å brøyte vegen. Når så brøyterne har vunnet fram med si sak, har de mulighet til å vise storsinn og slutte seg til veglagets beslutning om ikke å brøyte, slik at de ikke påfører felleskapet flere ulemper og kostnader. Bare framtida vil vise om disse fem besitter en slik kompetanse.

 11. Vegard Øverhaug For 1 år siden

  Skjønner ikke hvorfor brøyterne ikke respekterer flertallet.Småligheten de utviser er skremmende. Ingen tar skade av å v... Vis mer Skjønner ikke hvorfor brøyterne ikke respekterer flertallet.Småligheten de utviser er skremmende. Ingen tar skade av å vise litt raushet. Tenk på hvor mye enkelte av brøyterne har tjent på turistOppdal. Blir spennende å se på skogshogsten til vinteren. Kanskje bompengene til skiløperne hadde gitt like mye avkastning.

Legg inn kommentar

Kommentarer (11)

 1. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Gjelder veiretten for vinterhalvåret.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Jeg synes det er feil å betrakte Oppdal som "kranglebygda", hver gang det er snakk om brøyting eller skispor etter Gjevi... Vis mer Jeg synes det er feil å betrakte Oppdal som "kranglebygda", hver gang det er snakk om brøyting eller skispor etter Gjevilvassdalsveien. Stort sett så er det fred og bedragelighet, og ikke verre her eller andre steder. Ved brøyting, så vil vel det påføre grunneierne større utgifter i vinterhalvåret, og mindre inntekt fra dagsturister som vil gå på ski. Det kan vel hende det vil vise seg at denne skiløypa etter veien er et gullkort for grunneierne.

 3. Harald Storvik For 1 år siden

  Hva skjer nå? Er det ikke mulig å enes om noe i denne bygda? At Oppdal blir sett på som «kranglebygda» er kanskje ikke s... Vis mer Hva skjer nå? Er det ikke mulig å enes om noe i denne bygda? At Oppdal blir sett på som «kranglebygda» er kanskje ikke så rart. Nå må det tas tak i positiv retning for å få løst denne saken. At Gjevilvatnet er nedtappet i sommerhalvåret gjør det ikke bedre. Hils båtfører på Trollheimen II i tre år.

 4. Odd Nyberg For 1 år siden

  La nå grunneierne selge hyttetomter i hele dalen. Dette vil generere så mye, at Norges vakreste skiløyper vil etableres ... Vis mer La nå grunneierne selge hyttetomter i hele dalen. Dette vil generere så mye, at Norges vakreste skiløyper vil etableres samtidig med god planlegging. Da må folk fra næringslivet, ( og ikke tilfeldige politikere ), bestemmme.

 5. Asbjørn Dypbukt For 1 år siden

  Hva blir det igjen av den fantastiske Gjevillvassdalen? Om sommeren - ikke vann i Gjevillvatnet. Om vinteren - ikke sk... Vis mer Hva blir det igjen av den fantastiske Gjevillvassdalen? Om sommeren - ikke vann i Gjevillvatnet. Om vinteren - ikke skiløype i dalen. Oppdal blir nok ikke attraktiv lenger.

 6. oddvar magne skjørstadmo For 1 år siden

  Sigmund Fostad; dær trur e betterde du træft spikeren midt i planeten!

 7. Sigmund Fostad For 1 år siden

  Om det ikke er forstått, eller man ikke har ønsket å forstå, så er nå tiden fullmoden for å slutte med trakassering av g... Vis mer Om det ikke er forstått, eller man ikke har ønsket å forstå, så er nå tiden fullmoden for å slutte med trakassering av grunneierne som har ivaretatt sine selvsagte rettigheter etter de lover og regler vi har i dette samfunnet. Å fortsette med ufine krav på vegne av "fellesskapet" som i årevis har opptrådt med utrolig mangel på vilje til fornuftige og varige løsninger, vitner ikke om den største skjønnsomhet. Gjennom lang tid har denne saken stadig utviklet seg fra vondt til verre fordi rådmannen og det politiske flertallet bare har "trumpet" gjennom sitt kortsiktige populartitetsbehov uten hensyn til de klare rettigheter og krav til rettssikkerhet som skulle være kjennetegnet på at vi fortsatt lever i et demokratisk land. Nå har de fått beskjed fra landets høyeste domstol, og da ber jeg på nytt om at de tenker seg om en gang til før de i uvett tøyer strikken ytterligere. Det har vært fremsatt gode løsninger som kunne hindret en slik ødeleggende utvikling, og fortsatt vil det være slike muligheter. Men da må de overlate denne "trumpingen" til presidenten i USA.

 8. Marianne Dolpen For 1 år siden

  Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke kan respektere lov og rett jeg. Når en enstemmig Høyesterettsdom gir brøyerne medhol... Vis mer Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke kan respektere lov og rett jeg. Når en enstemmig Høyesterettsdom gir brøyerne medhold, så er det ikke mer å diskutere. I Norge har vi allemannsretten, som gir alle rett til å ferdes i utmark. Oppdal har rikelig med terreng til å legge skiløyper i, om de ikke på død og liv må gå langs en vei. Veier bygges for at det skal kjøres på dem. Skiløypetraser for at man skal gå på ski. Så enkelt er det.

 9. Inge Bertil Bruseth For 1 år siden

  Dommen i Høyesterett betyr ikke at det er pålagte å brøyte.

 10. Terje Grøsseth For 1 år siden

  Etter å ha lest dommen fra Høyesterett, må jeg si at den framstår som en grundig, god og riktig dom. Selv om dommerne ar... Vis mer Etter å ha lest dommen fra Høyesterett, må jeg si at den framstår som en grundig, god og riktig dom. Selv om dommerne argumenterer noe forskjellige for sitt standpunkt, så er det en enstemmig dom. Det betyr at de fem brøyterne har fått medhold i sin påstand om at veglaget ikke hadde kompetanse til å nekte dem å brøyte vegen. Når så brøyterne har vunnet fram med si sak, har de mulighet til å vise storsinn og slutte seg til veglagets beslutning om ikke å brøyte, slik at de ikke påfører felleskapet flere ulemper og kostnader. Bare framtida vil vise om disse fem besitter en slik kompetanse.

 11. Vegard Øverhaug For 1 år siden

  Skjønner ikke hvorfor brøyterne ikke respekterer flertallet.Småligheten de utviser er skremmende. Ingen tar skade av å v... Vis mer Skjønner ikke hvorfor brøyterne ikke respekterer flertallet.Småligheten de utviser er skremmende. Ingen tar skade av å vise litt raushet. Tenk på hvor mye enkelte av brøyterne har tjent på turistOppdal. Blir spennende å se på skogshogsten til vinteren. Kanskje bompengene til skiløperne hadde gitt like mye avkastning.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert