BALANSERT? På denne lite balanserte måten forsøker SIVA å vise hvor tiltalende deres foreslåtte prosjekt kan bli, og hvor grått og trist det vil bli etter gjeldende regulering, mener arkitekt Amund Grimstad og spør: Er dette en etisk form for argumentasjon?
BALANSERT? På denne lite balanserte måten forsøker SIVA å vise hvor tiltalende deres foreslåtte prosjekt kan bli, og hvor grått og trist det vil bli etter gjeldende regulering, mener arkitekt Amund Grimstad og spør: Er dette en etisk form for argumentasjon?Bilde 1 av 2
Artikkelforfatteren mener kunnskap dette senteret kan forsyne vår fjellregion med vil kunne bli «en motor» i innovasjonsprosessen han viser til.
Artikkelforfatteren mener kunnskap dette senteret kan forsyne vår fjellregion med vil kunne bli «en motor» i innovasjonsprosessen han viser til.Bilde 2 av 2

Manglende respekt, mener arkitekt om Sivas byggeplaner:

Arkitekt ut mot Siva-planer

Arkitekt Amund Grimstad har aldri opplevd en tilsvarende mangel på respekt for naboer, andres eiendom og øvrige omgivelser enn det Siva viser med sitt planlagte Innovasjonssenter.

Den 18. juni skal bygningsrådet i Oppdal behandle SIVAs forslag til endring av områdereguleringsplanen for sentrum. På vegne av Aunasenteret har jeg fulgt prosessen det siste halvåret, og aldri i mitt førtiårige virke som arkitekt har jeg opplevd noe tilsvarende med tanke på manglende respekt for naboer, andres eiendom og øvrige omgivelser. Argumentasjonen SIVA bruker for å fremme saken sin er på grensa til det uetiske og mesteparten bygger på en total feillesing av helt elementære sider av plan- og bygningsloven der jeg trodde SIVA og Pir II Arkitekter visste bedre.

Stråmannsargumentasjon er en kjent måte å debattere på. Man lager seg et fiktivt bilde av motparten eller alternativet, og argumenterer deretter mot det. Det er dessverre akkurat det SIVA og Pir II gjør i denne saken.

Illustrasjonene som ledsager reguleringsforslaget pynter sjølsagt brura, og gjør det foreslåtte bygget så attraktivt og fargerikt som mulig. Det er forståelig. Men det står ikke noe i dagens plan om at de to husene som tillates bygd, skal være så lite tiltalende som mulig. Gjeldende regulering illustreres av SIVA med to fullstendig sjelløse bygg i ensfarget mosegrønt og uten det minste forsøk på å skape arkitektur. Pir II er ett av landets mest meritterte arkitektkontor, og vi vet alle at de kan bedre enn dette. Så hvorfor holde opp et fullstendig fantasiløst femtitallsbygg som alternativet? Dette er med skam å melde en ganske simpel form for argumentasjon.

Langt verre er det likevel at SIVA og Pir II ikke har elementær kjennskap til plan- og bygningsloven eller gjeldende områdeplan. Når de skal argumentere mot to mulige bygg i henhold til dagens reguleringsplan, hevder de at de nærmest er pålagt å bygge i eiendomsgrensa på alle fire kanter, og at de derfor må kunne forsyne seg med to meter av naboens tomt for å få plass til å åpne dørene på bygget sitt. Gjeldende regulering sier at det skal bygges i formålsgrense (dvs. nabogrense) mot gammel E6. På de øvrige tre sidene gjelder plan- og bygningslovens generelle avstandsregler som sier minimum fire meter til nabo. Da vi gjorde SIVA oppmerksom på dette, rettet de ikke feilen, men viste tvert om til at reguleringsplanen tillater inntil 100 % bebygd areal (BYA), og påstod deretter at det i realiteten betyr at tomta må fylles. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Beregningsgrunnlaget for bebygd areal, både i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende områderegulering, omfatter fotavtrykket av bygget i tillegg til arealet av nødvendige parkeringsplasser på bakkeplan. Gjeldende reguleringsplan tillater to bygg på hhv 14 og 16 meters høyde. Dersom de bygges i full høyde på bare halve tomtearealet, og med så mye som 20 av parkeringsplassene i kjeller, ville utnyttinga likevel være over 100 %. Det er dermed vanskelig å bebygge mer enn 50 % av tomtene. Dette må jo SIVA og Pir II vite, men velger likevel å benytte all sin framstilling til å argumentere mot en stråmann som ikke har noen rot i virkeligheten.

Og på denne bakgrunnen, og dermed ganske feilaktige premisser, mener de det er rimelig å forsyne seg med to meter av naboens tomt, skyve hele parkeringsplassen til naboen to meter mot sørøst, fjerne rabatten mellom fortau og parkering langs hele Aunasenterets fasade, og i tillegg skyve det nylig opparbeida gangfeltet over parkeringsplassen ca. tolv meter mot nordøst. Alle disse inngrepene er på annen manns grunn. Å forskyve gangvegen gjør dessuten at den ikke lenger korresponderer med inngangsdøra til Aunasenteret. I tillegg forsyner SIVA seg også med en god del regulert gategrunn.

Med dette nivået på å ta seg til rette, er det kanskje ikke så rart at dagens plankrav om maksimal mønehøyde på 14 og 16 meter blir for smått og må heves til 19 meter i et sentrum der høyeste hus i dag er Skifer Hotell med 13,6 meter. Eller at en ser helt bort fra både konklusjonene i den rykende ferske parkeringsutredninga for sentrum og gjeldende regulerings krav til parkering, og ender opp uten noen parkering på egen grunn. Om dette skulle gå gjennom, og dermed danne presedens, vil det ikke bli enkelt for bygningsrådet i framtidige byggesaker i Oppdal.

I den såkalte skjønnhetsparagrafen i plan- og bygningsloven heter det:
Ethvert tiltak (…) skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Jeg vil gjerne møte det bygningsråds- eller kommunestyremedlem som mener at et bygg plassert på et ganske trangt område midt i sentrum og som i omfang er bare ti meter kortere og fire meter lavere enn slottet i Oslo, innehar «gode visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.» Nei, dette er tvert om et prosjekt som i volum og omfang fremmes i suveren forakt for bygde og naturgitte omgivelser. Et prosjekt som er seg selv nok. Og bare det.

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Nyberg
Odd Nyberg
2 år siden

At søknaden er fremmet slik det fremgår, er i seg selv svært skremmende.
Betyr dette at kommunen har gitt positive signaler på forhånd?
Private MÅ alltid dokumentere nok parkering, OG at de etterfølger gjeldende reguleringsplan.
Dette er egnet til å lage stridigheter. Hvem ønsker det ?

Erling Borthen
Erling Borthen
2 år siden

Sentrum i Oppdal er blitt fint etter de arbeidene som er gjortsiste år. Tåler nok noe bebyggelse i det aktuelle området, men det skisserte kjempebygget vil etter min mening ødelegge sentrum fullstendig! Håper på en redusert og mere miljøvennlig løsning som vil bibeholde et pent og funksjonelt sentrum.

Harald Kr. Jære
Harald Kr. Jære
2 år siden

Alt kan skje når det kun er fantasien som setter begrensninger. Får meg til å tenke på Olav Åsteson og Draumkvedet. Olav falt i dyp søvn juleaften og våknet ikke før trettendedagen, og han hadde hatt de villeste drømmer. Men han tok til vettet og kom seg til kirke fortest mulig!

Trude Aalbu
Trude Aalbu
2 år siden

Jeg er svært positiv til innovasjonssenteret, tror det vil være bra for bygda vår. Jeg er dog ikke like enig i plasseringen. Jeg synes gata er blitt så fin som den er nå, og med lekeplassen som et trivelig midtpunkt. Det er nesten alltid barn og familier på lekeplassen, så det er absolutt noe som bidrar til å skape liv i sentrum. Er det meningen at lekeplassen skal rives hvis Siva-bygget skal opp? Jeg mener at plassen som er ledig i dag burde bli brukt til noe som trekker folk inn i sentrum. Jeg hadde sett for meg noe lignende… Les mer »