Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling.

Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling. Foto: Harald Kristian Jære, arkiv

Utfordrer sin egen statsråd etter jervyngling:

Refser regjeringens rovdyrpolitikk

Varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg (H), er misfornøyd med rovdyrpolitikken til sin egen regjering og sender åpent brev til klima- og miljøministeren.

Det er tapssituasjonen i landets største sauekommune som har fått varaordføreren til å henvende seg til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). I et åpent brev til statsråden viser Dalseg til de høye tapstallene etter fjorårets beite, der 3 433 tekser og lam ikke kom ned fra beite. Kongeørn, gaupe og jerv er de største skadegjørerne.

Sauenæringa frykter nye tap etter årets beitesesong.

Dalseg er bekymret for hva situasjonen blir etter årets beitesesong når det nå er dokumentert yngling av jerv i Oppdalsfjellene.

–  Jeg stiller meg spørsmål hvordan klima- og miljødepartementet arbeider for å sikre fremtidig gode forhold for saue- og tamrein næringen eksempelvis i Oppdal, samtidig med at bestanden av rovdyr skal balanseres og er dette i tråd med Stortingets rovdyrforlik? undrer Dalseg.

Tidligere i sommer ble en jervfamilie observert på trafikkert vei i Storlidalen. 

Varaordføreren trekker frem at årets lisensjakt kun førte til at én jerv ble felt av en samlet kvote på syv dyr, og Miljødirektoratet avslo i mai søknaden fra Oppdal beite- og rovviltutvalg om hjelp til å felle flere gjennom ekstraordinært uttak. I tillegg er det dokumentert jervyngling i Oppdalsfjellene, der det i henhold til vedtatt forvaltningsplan ikke skal forekomme yngling.

– Det er 2 ynglinger i Oppdal, en dokumentert og en antatt. I Trollheimen er det 3 dokumenterte ynglinger hvorav en innen Oppdal kommune. Første dokumenterte ble rapportert inn rundt 12. mai. Situasjonen, slik jeg ser den, er absolutt ikke i tråd med Stortingets vedtak om bestandsmål og forvaltning av rovdyrstammen, skriver Dalseg, som avslutter brevet med følgende spørsmål:

–  Hvordan ser Miljøverndepartementet og ministeren på utfordringene og løsningene for godt og forsvarlig dyrehold versus rovdyrbestanden i Norge fremover?

LESE BREVET I SIN HELHET HER:

Åpent brev til Klima- og miljøminister

Ola Elvestuen

postmottak@kld.dep.no

Som varaordfører i Norges størst sauekommune, er det med fortvilelse og bekymring for funn i fjellet utover høsten, jeg ser det nødvendig å sende et brev til ministeren og departementet.

Jeg stiller meg spørsmål hvordan klima- og miljødepartementet arbeider for å sikre fremtidig gode forhold for saue- og tamrein næringen eksempelvis i Oppdal, samtidig med at bestanden av rovdyr skal balanseres og er dette i tråd med Stortingets rovdyrforlik?

I Oppdal kommune ble beitesesongen i fjor en sommer med mye tap av sau/lam til rovvilt, der kongeørn, gaupe og jerv ble dokumentert som skadegjørere. Totalt i Oppdal ble det i 2017 sluppet ut 48493 sau og lam og tapet ble så høyt som 2916 lam og 517 søyer.

Under lisensjakta ble det tidlig tatt ut en jerv i kommunen, og senere utover har det vært mye sporobservasjoner av jerv og gaupe. Det var mange forsøk både på åtejakt jerv og kvotejakt gaupe.

Etter 15.02 var storparten av lisenskvote jerv for region 6 fremdeles i live, og Oppdal beite- og rovviltutvalg m.fl. sendte brev til Miljødirektoratet med oppfordring om å få hjelp til å ta ut flere jerv fra restkvoten i region 6, spesielt i prioriterte beiteområder, med svar 25.05.18 med avslag, begrunnet ut fra bestandssituasjonen.

Det er pr. nå (rovdata.no – 25.07.18) hele 55 ynglende jerv i Norge, antatt/dokumentert, 17 av disse er i region 6. Bestandsmålet nasjonalt er 39, og med 10 ynglinger i region 6.

Det er 2 ynglinger i Oppdal, en dokumentert og en antatt. I Trollheimen er det 3 dokumenterte ynglinger hvorav en innen Oppdal kommune. Første dokumenterte ble rapportert inn rundt 12. mai.

Situasjonen, slik jeg ser den, er absolutt ikke i tråd med Stortingets vedtak om bestandsmål og forvaltning av rovdyrstammen.

Det er også kjent at å finne kadaver, og å fastslå dødsårsak, kan være både ressurskrevende og vanskelig. Vi hører hver høst om psykisk slitne familier, som ikke vet hva de finner bak neste åskam. Familiene finner kadaver, men synes de blir motarbeidet av forvaltningen og må kjempe for å få erstatning for sine tap. Hva er ministerens opplevelse av denne praksis?

Slik tilfellet er i Oppdal er det ikke plass for 45 000 dyr på innmarksbeite eller dyrka jord. Årets utfordring med mindre høstet fôr pga. av tørke, gir ekstra utfordringer med dyr på innmarksbeite. I nasjonal matproduksjonssammenheng har Stortinget fastsatt en nasjonal målsetting om 20 % økt matproduksjon innen 2030. All dyrka jord er i bruk, da er det nasjonens utmarksressurser som må brukes for å oppnå økningen. Bøndene er også avhengige av å opprettholde kompetansen om dyrehold og beitebruk, samt bygningsmasse for å kunne øke produksjonen i takt med økt matbehov.

Jeg mener vi må ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og økologisk forsvarlig beitenæring og dyrehold i kommunen og landet vårt. Oppdal er en kommune som må opprettholde, utvikle og satse på sauenæringen, det er en naturgitt næring i fjellregionen.

Hvordan ser Miljøverndepartementet og ministeren på utfordringene og løsningene for godt og forsvarlig dyrehold versus rovdyrbestanden i Norge fremover?

 

Med hilsen

Ingvill Dalseg

varaordfører

Dalseg l.møte nett

Varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg (H), her på talerstolen på Høyres landsmøte.

Kommentarer (9)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Når en går i skog og mark, eller i fjellet, og får den opplevelsen å møte ulv, bjørn, jerv eller gaupe, så vil det si de... Vis mer Når en går i skog og mark, eller i fjellet, og får den opplevelsen å møte ulv, bjørn, jerv eller gaupe, så vil det si det samme som at det i terrenget rundtomkring ligger ihjelrevne sauer. Det kan da vel ikke være noen god opplevelse?

 2. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  – «The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated». En nasjons fortreffelighet kan... Vis mer – «The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated». En nasjons fortreffelighet kan vurderes ut fra hvordan landet behandler sine dyr.

 3. Inge Bertil Bruseth For 8 måneder siden

  Tenk for en opplevelse!Få treffe på Bjørn, Ulv Jerv eller Gaupe der den hører hjemme i naturen.

 4. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Jeg vil nå heller ha sau og saukjøtt, enn å treffe på ulv, bjørn eller jerv i naturen. Tenk når høsten kommer, da blir d... Vis mer Jeg vil nå heller ha sau og saukjøtt, enn å treffe på ulv, bjørn eller jerv i naturen. Tenk når høsten kommer, da blir det sauekjøtt/lammekjøtt. Da blir det lammestek, lammekoteletter, fårikål og ikke minst et skikkelig godt fenalår/speket lammelår, nam nam, jeg gleder meg!

 5. Unni Fjellum Jansson For 8 måneder siden

  Det minste en kan forlange av en journalist er at han holder seg til fakta, ikke legger på å trekker i fra etter eget fo... Vis mer Det minste en kan forlange av en journalist er at han holder seg til fakta, ikke legger på å trekker i fra etter eget for godt finnende. Hvis ikke målet er å selg flest mulig aviser da. Slik som beite næringa holder på, skyter de seg sjøl i foten. Forbrukere flest vil ikke ha kjøttet deres.

 6. Per Ole Aalberg For 8 måneder siden

  Det er nok ikke så mye tull med tall i artikkelen som Ivar Hagaseth vil ha det til, og her kommer det noen flere tall: 3... Vis mer Det er nok ikke så mye tull med tall i artikkelen som Ivar Hagaseth vil ha det til, og her kommer det noen flere tall: 3 433 tekser og lam ikke kom ned fra beite i Oppdalsfjellene ifjor, viser innrapporteringen til kommunen fra bygdas beitelag. 60 bønder søkte om erstatning for 365 tekser og 2 287 lam, mens det etter beregnet normaltap ble gitt erstatning for 168 tekser og 1251 lam. Kun dokumenterte tap til rovvilt, antatte- eller undersøkte tap registreres på rovdata.no. Red.

 7. Hege Fjøsne For 8 måneder siden

  Nå burde en gammel mann som deg Ivar Hagaseth vite at det er stor forskjell på antall tapt og og antall erstattet. Feks ... Vis mer Nå burde en gammel mann som deg Ivar Hagaseth vite at det er stor forskjell på antall tapt og og antall erstattet. Feks får man ikke erstatning på sau drept av ørn ved at de blir jaget på vannet og drukner. Man får heller ikke erstatning på dyr som ikke blir funnet raskt nok til at man kan få bekreftet hvilket rovdyr som har drept det. Og Brit Helle,det står tydelig i artikkelen at det er varaordfører som skriver dette brevet, ikke ordføreren!

 8. Brit Helle Aarskog For 8 måneder siden

  Ordføreren påstår: "Jeg mener vi må ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og økologisk forsvarlig beitenæring og dyreho... Vis mer Ordføreren påstår: "Jeg mener vi må ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og økologisk forsvarlig beitenæring og dyrehold i kommunen og landet vårt." Lønnsomhet: sauenæringen trenger en kraftig omstilling. 2 400 000 sauer og lam og de fleste sauebruk i Norge har under 100 dyr. Med pris per slaktelam på noe over 1 000 kroner, er ikke dette et tilstrekkelig inntektsgrunnlag. Overproduksjon er et vedvarende problem og markedet er metter. Kilde: SSB og Nortura Dyreetisk: minimum 100 000 sau og lam dør av sykdom og skade i beitesesongen som regnes som 100 dager hvert år. Når en sau får store kjøttsår under ullen av fluelarver, knekker eller skader en fot og dør langsomt av dehydrering osv osv, er bruken av et begrep som dyreetikk ordpynt som ikke er sannheten. Kilde: Mattilsynet, Agrianalyse, og andre Økologisk beitenæring: det er ikke økologisk beitebruk når sau skal ha førsterett også i nasjonalparker og andre arter skal massedrepes fordi sau skal ha førsterett og enerett på naturressurser som tilhører oss alle. Livskraftig: når en næring ikke er lønnsom og stadig færre av neste generasjon ønsker å drive videre, må næringen omstille for å bli livskraftig. Det er ikke rovdyr som er forklaringen. Det har vært netto utflytting fra mikrokommuner siden 1975 og samme skjer i mikrokommuner uten rovdyr. Det er registrert ca 36 000 fraflyttede bruk i Norge. Kilde: SSB Norge trenger et landbruk og matproduksjon er et samfunnsansvar og av den grunn gis det statlige overføringer i monn. Norge trenger ikke dagens eller økt kjøttproduksjon. Norge trenger nye lover som gir sterkt vern av matjord og system med belønning for høyere produksjon av vegetabilsk mat.

 9. Ivar Hagaseth For 8 måneder siden

  Her er de alternatve nyhetene ute og går igjen. I Oppdal er det erstattet 1633 sauer og lam ikke 3433 som det står i tek... Vis mer Her er de alternatve nyhetene ute og går igjen. I Oppdal er det erstattet 1633 sauer og lam ikke 3433 som det står i teksten fra journalisten. Hadde regnet med at en journalist oppdaterer seg via rovbase.no. Av dette er 1392 tatt av jerv. 11 av gaupe, 62 av kongeørn og 0 av ulv.. 168 er ikike spesifisert. Hvorledes kan en få erstatning da? Men journalisten forholder seg kanskje til statistikkene fra saueavlslaget ??? Dette er andre gang i dag jeg får en såkalt alternativ nyhet, og denne er temmelig grov. ER det tillat for en gammel mann som meg å si det ??.Jeg kan komme tilbake å si mye om dette villedende innlegget.Det er mye som ikke er korrekt her.

Legg inn kommentar

Kommentarer (9)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Når en går i skog og mark, eller i fjellet, og får den opplevelsen å møte ulv, bjørn, jerv eller gaupe, så vil det si de... Vis mer Når en går i skog og mark, eller i fjellet, og får den opplevelsen å møte ulv, bjørn, jerv eller gaupe, så vil det si det samme som at det i terrenget rundtomkring ligger ihjelrevne sauer. Det kan da vel ikke være noen god opplevelse?

 2. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  – «The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated». En nasjons fortreffelighet kan... Vis mer – «The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated». En nasjons fortreffelighet kan vurderes ut fra hvordan landet behandler sine dyr.

 3. Inge Bertil Bruseth For 8 måneder siden

  Tenk for en opplevelse!Få treffe på Bjørn, Ulv Jerv eller Gaupe der den hører hjemme i naturen.

 4. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Jeg vil nå heller ha sau og saukjøtt, enn å treffe på ulv, bjørn eller jerv i naturen. Tenk når høsten kommer, da blir d... Vis mer Jeg vil nå heller ha sau og saukjøtt, enn å treffe på ulv, bjørn eller jerv i naturen. Tenk når høsten kommer, da blir det sauekjøtt/lammekjøtt. Da blir det lammestek, lammekoteletter, fårikål og ikke minst et skikkelig godt fenalår/speket lammelår, nam nam, jeg gleder meg!

 5. Unni Fjellum Jansson For 8 måneder siden

  Det minste en kan forlange av en journalist er at han holder seg til fakta, ikke legger på å trekker i fra etter eget fo... Vis mer Det minste en kan forlange av en journalist er at han holder seg til fakta, ikke legger på å trekker i fra etter eget for godt finnende. Hvis ikke målet er å selg flest mulig aviser da. Slik som beite næringa holder på, skyter de seg sjøl i foten. Forbrukere flest vil ikke ha kjøttet deres.

 6. Per Ole Aalberg For 8 måneder siden

  Det er nok ikke så mye tull med tall i artikkelen som Ivar Hagaseth vil ha det til, og her kommer det noen flere tall: 3... Vis mer Det er nok ikke så mye tull med tall i artikkelen som Ivar Hagaseth vil ha det til, og her kommer det noen flere tall: 3 433 tekser og lam ikke kom ned fra beite i Oppdalsfjellene ifjor, viser innrapporteringen til kommunen fra bygdas beitelag. 60 bønder søkte om erstatning for 365 tekser og 2 287 lam, mens det etter beregnet normaltap ble gitt erstatning for 168 tekser og 1251 lam. Kun dokumenterte tap til rovvilt, antatte- eller undersøkte tap registreres på rovdata.no. Red.

 7. Hege Fjøsne For 8 måneder siden

  Nå burde en gammel mann som deg Ivar Hagaseth vite at det er stor forskjell på antall tapt og og antall erstattet. Feks ... Vis mer Nå burde en gammel mann som deg Ivar Hagaseth vite at det er stor forskjell på antall tapt og og antall erstattet. Feks får man ikke erstatning på sau drept av ørn ved at de blir jaget på vannet og drukner. Man får heller ikke erstatning på dyr som ikke blir funnet raskt nok til at man kan få bekreftet hvilket rovdyr som har drept det. Og Brit Helle,det står tydelig i artikkelen at det er varaordfører som skriver dette brevet, ikke ordføreren!

 8. Brit Helle Aarskog For 8 måneder siden

  Ordføreren påstår: "Jeg mener vi må ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og økologisk forsvarlig beitenæring og dyreho... Vis mer Ordføreren påstår: "Jeg mener vi må ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og økologisk forsvarlig beitenæring og dyrehold i kommunen og landet vårt." Lønnsomhet: sauenæringen trenger en kraftig omstilling. 2 400 000 sauer og lam og de fleste sauebruk i Norge har under 100 dyr. Med pris per slaktelam på noe over 1 000 kroner, er ikke dette et tilstrekkelig inntektsgrunnlag. Overproduksjon er et vedvarende problem og markedet er metter. Kilde: SSB og Nortura Dyreetisk: minimum 100 000 sau og lam dør av sykdom og skade i beitesesongen som regnes som 100 dager hvert år. Når en sau får store kjøttsår under ullen av fluelarver, knekker eller skader en fot og dør langsomt av dehydrering osv osv, er bruken av et begrep som dyreetikk ordpynt som ikke er sannheten. Kilde: Mattilsynet, Agrianalyse, og andre Økologisk beitenæring: det er ikke økologisk beitebruk når sau skal ha førsterett også i nasjonalparker og andre arter skal massedrepes fordi sau skal ha førsterett og enerett på naturressurser som tilhører oss alle. Livskraftig: når en næring ikke er lønnsom og stadig færre av neste generasjon ønsker å drive videre, må næringen omstille for å bli livskraftig. Det er ikke rovdyr som er forklaringen. Det har vært netto utflytting fra mikrokommuner siden 1975 og samme skjer i mikrokommuner uten rovdyr. Det er registrert ca 36 000 fraflyttede bruk i Norge. Kilde: SSB Norge trenger et landbruk og matproduksjon er et samfunnsansvar og av den grunn gis det statlige overføringer i monn. Norge trenger ikke dagens eller økt kjøttproduksjon. Norge trenger nye lover som gir sterkt vern av matjord og system med belønning for høyere produksjon av vegetabilsk mat.

 9. Ivar Hagaseth For 8 måneder siden

  Her er de alternatve nyhetene ute og går igjen. I Oppdal er det erstattet 1633 sauer og lam ikke 3433 som det står i tek... Vis mer Her er de alternatve nyhetene ute og går igjen. I Oppdal er det erstattet 1633 sauer og lam ikke 3433 som det står i teksten fra journalisten. Hadde regnet med at en journalist oppdaterer seg via rovbase.no. Av dette er 1392 tatt av jerv. 11 av gaupe, 62 av kongeørn og 0 av ulv.. 168 er ikike spesifisert. Hvorledes kan en få erstatning da? Men journalisten forholder seg kanskje til statistikkene fra saueavlslaget ??? Dette er andre gang i dag jeg får en såkalt alternativ nyhet, og denne er temmelig grov. ER det tillat for en gammel mann som meg å si det ??.Jeg kan komme tilbake å si mye om dette villedende innlegget.Det er mye som ikke er korrekt her.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert