Under inspeksjon fant Vegtilsynet at om lag 35 prosent av sikkerhetsnettene på de undersøkte strekningene hadde skader.

Under inspeksjon fant Vegtilsynet at om lag 35 prosent av sikkerhetsnettene på de undersøkte strekningene hadde skader. Foto: Statens vegvesen

Vegtilsyn i Midt-Norge påpeker rutinesvikt:

Avdekket svikt i sikkerheten

Veitilsynet fant mange skader på skredsikring under inspeksjon på fire strekninger i Midt-Norge.

Statens vegvesen, Region midt inspiserer og drifter ikke skredsikrings- og skredvernstiltakene sine godt nok.

Det mener Vegtilsynet i en tilsynssak, der tilsynet har inspisert deler av vegnettet i Midt-Norge.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region midt etterlever kravene til drift og vedlikehold av skredsikrings- og skredvernstiltak som is- og skrednett, steinsprangnett og skredvoller, på riksvegene.

Vegtilsynet sjekket i alt fire driftskontrakter i Region midt:

  • Ålesund E39
  • Indre Romsdal E136
  • Indre Nordmøre Rv 70
  • Gauldal Oppdal E6

Tilsynet inspiserte i alt 74 objekter på de fire strekningene i uke 14, og gjennomgangen av kontraktene og inspeksjonen ble fulgt opp av intervju med de seks byggelederne for kontraktene og prosjekt/anleggsledere i to ulike entreprenørfirma.

Tilsynet viser at regionen ikke inspiserer og drifter de utvalgte skredsikringsobjekta i tråd med kravene. Dette kan føre til at sikringstiltakene ikke virker som forutsatt og kan være farlige for trafikanter, slås det fast i rapporten.

Det ble blant annet funnet en rekke steinnedfall i nett, skader på sikkerhetsnett og steinnedfall på skredvoller.

Vegtilsynet avdekket at

  • regionen ikke oppfyller krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens;
  • objektlistene i inspeksjonsplanane ikke blir oppdatert underveis i kontraktsperioden, og derfor ikke sikrer at alle objektene blir inspisert.
  • regionen ikke utfører inspeksjon for alle skredsikrings- og skredvernstiltak i samsvar med krav;
  • regionen ikkje kan dokumentere at dei utvalde objekta har funksjon og utsjånad i tråd med krava til standard for drift og vedlikehald på riksvegane.
Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert