Sauebonde Eivind Såstad Mjøen frykter flere jerveynglinger medfører flere tap. Her fra en annen anledning.

Sauebonde Eivind Såstad Mjøen frykter flere jerveynglinger medfører flere tap. Her fra en annen anledning.

Etterlyser tiltak mot jerven:

– Hiene er midt i smørøyet

De påviste jerveynglingene er nær beiteområdene for sau, og Eivind Saastad Mjøen i Sør-Trøndelag Sau og geit mener de burde vært tatt ut.

Etter å ha fått avslag på søkaden til Fylkesmannen om å få ta ut de påviste kullene, forteller Såstad Mjøen til OPP at vedtaket allerede er påklaget.

LES OGSÅ: Utrygt i fjellet

– Fylkesmannen mener at det er et bestandsbegrensende tiltak, mens vi mener at dette er et skadeforebyggende tiltak. Vi mener det burde vært gjort forsøk på å gjøre noe med de ynglingene da de ble påvist i vår, sier Såstad Mjøen.

Han mener myndighetenes beregninger er knyttet til at det i fjor ble påvist sju ynglinger i Region 6,  som er under bestandsmålet. Selv om bestandsmålet i regionen er på 10 ynglinger, viser Såstad Mjøen til at det i de to foregående årene var flere 10 ynglinger og at antall ynglinger over flere år skal ses i sammenheng når man skal avgjøre hvorvidt det skal iverksettes tiltak eller ikke.

Selv om de forannevnte jervetispene tidligere verken har ynglet eller forårsaket skader av betydning, er sauebonden redd dette endrer seg nå når de har fått valper.

– En ynglende tispe med valper utgjør et større skadepotesial. De har flere munner å mette, konstaterer Såstad Mjøen.

Han utelukker nå ikke at det kan bli betydelige tapstall i tilknytning til kullene i  Stølådalen og Dindalen. Mens førstnevnte hilokasjon ligger like ved Drivdalen og dermed forholdsvis nær Åmotsdalen – begge områder med mye beitede sau, er lokasjonen til hiet i Dindalen Lindalen i praksis midt i kjerneområdet for sau på beite.

– Begge disse områdene er midt i smørøyet, sier Såstad Mjøen og legger til:

– Så har du ynglingen i Kråkvasstind pluss en ved Triollheimshytta i Surnadal. Begge hiplassene ligger nær beiteområder for sau.

– Dere har klaget på avslaget, men det er kanskje vanskelig tidspunkt å ta ut jerven nå?

– Jo, absolutt. Men dette er noe SNO og ikke et kommunalt fellingslag må ta seg av. For dette kan ikke defineres som jakt, sier Såstad Mjøen.

Han medgir samtidig at han ikke har forhåpninger om at det blir gjort noe med dette før det foreligger rapporter om skader på sau eller lam.

– Det som er feil her, er at det ikke ble iverksatt tiltak da ynglingene ble påvist og varslet til Miljødirektoratet.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert