OPP dokumenterte sommer utfordringen med turister som krysset rundkjøringen i sentrum uten å følge anvist skilting.
OPP dokumenterte sommer utfordringen med turister som krysset rundkjøringen i sentrum uten å følge anvist skilting.

Mange innspill til trafikksikkerhetsplanen:

Tar tak i farlige kryssinger

Denne rundkjøringen er en av utfordringene for trafikksikkerheten i Oppdal sentrum, går det frem av den nye trafikksikkerhetsplanen. Og mange er opptatt av saken, viser innspillene til planen.

– Vi må virkelig se på rundkjøringen i sentrum og på hva det er som gjør at folk går rett over der. Det må være noe mer skilting; det skal vi ta på alvor og se nærmere på i trafikksikkerhetsgruppa, sier leder for miljøretta helsevern i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun til Radio E6.

Utfordringen er velkjent og OPP dokumenterte i sommer hvordan turistene droppet fotgjengerfelt og skiltet gangvei og krysset rundkjøringen på vei mellom Skysstasjonen og sentrum.

I helga utløp fristen til å komme med innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan. Flere av innspillene går på å skape tryggere skolevei, og der mener kommunens trafikksikkerhetsansvarlige at foreldrene selv kan være med og bidra.

  • Det bør settes opp et hinder som stopper gjennomkjøring til Torget fra gamle E6 nord.
  • Det bør settes opp gatelys i krysset Luvegen/Dr. Nissens veg.
  • Tiltak må på plass for å hindre at fotgjengere går fra stasjonsområdet og over ved rundkjøringen på E6 ved Aunasenteret/Oppdalsbanken.

Dette er de tre tiltakene Driftsutvalget mener haster mest i den fremlagte trafikksikkerhetsplanen som nå har vært ute til offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen gikk ut før helga og responsen har ikke latt vente på seg, ifølge Vigdis Lauritzen Thun, som leder kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

– Jeg har fått utrolig mange innspill. Blant annet fra foreldreutvalg og samarbeidsutvalg på alle skolene, fra Nettbuss, TrønderTaxi og private, slik at jeg føler vi har fått mange nyttige innspill, sier hun til Radio E6.

– Det er flere som har kommet med samme tilbakemelding som driftsutvalget, sier Lauritzen Thun og tilføyer at mange av innspillene handler om skolevei; da særlig belysning og kryssing av veier.

– Vi óg ser dette, fordi det er økt trafikk. Så dette er noe vi vil ha langt fram i panna, fortsetter Lauritzen Thun og viser til at dette er høyt prioriterte områder i trafikksikkerhetsplanen.

Kommunen prøver å få flere til å gå og sykle på skole og arbeid. Det er i tråd med den nye energi og klimaplanen, ifølge Lauritzen Thun som peker på satsingen på trafikksikkerhet derfor må prioriteres.

– Vi må inn med holdningsskapende arbeid og få forståelse for at det spesielt gjelder rundt skolene. Et godt trafikksikkerhetstiltak er at foreldre slutter å kjøre ungene til skolen. For vi ser at det er belastning i Russervegen og rundt det medisinske senteret i forbindelse med at foreldre er inne og snur og slipper av ungene sine før de kjører tilbake, påpeker Lauritzen Thun, og legger til at dette også gjelder ved Aune barneskole.

Hun utdyper at FAU er bekymret for veien som går fra Rv70 og ned til parkeringen ved Aune, samt Oppdal videregående skole og Idrettshallen.

– Der er det ungdommer som skal på videregående og der er det småunger som skal på Aune barneskole. Og noen skal ned til idrettshallen; så der er det ganske full om morgenen.

– Med tanke på innspillene som har kommet, hvilke konkrete tiltak ser du for deg kan være aktuelle å iverksette nå for å bedre tryggheten?

– Vi må virkelig se på rundkjøringen i sentrum og på hva det er som gjør at folk går rett over der. Det må være noe mer skilting; det skal vi ta på alvor og se nærmere på i trafikksikkerhetsgruppa, sier Lauritzen Thun.

Hun peker også på den nordre rundkjøringen hvor det i dag ikke er lagt opp til at myke trafikanter kan krysse.

– Der skal vi ha et møte med vegvesenet og se om vi kan finne noen løsninger.

– Når det gjelder krysset Luvegen/Røddesnesvegen så er de rett og slett belysning det er snakk om?

– Ja, for der er det utrolig mørkt. Vi ser at det er mange mørke skoleveger, og ungene har gitt tilbakemelding om at de synes det oppleves utrygt, fortsetter Lauritzen Thun.

Det har også kommet inn ønsker om belysning fra Gamle Kongeveg og utover til Fjellvang.

– Egentlig helt utover til Midtbygda; men det er noe vi må se på med tanke på hva som er realistisk.

Lauritzen Thun tilføyer at det blir flere barn ved Midtbygda oppvekstsenter, og mener det blir viktig å få på plass en gangveg langs Nerskogsvegen oppover mot de nye boligfeltene.

På spørsmål om hvordan det nå blir jobbet videre med trafikksikkerhetsplanen, sier hun at gruppa nå skal se på alle innspillene og deretter lage en plan på hvordan det skal jobbes framover.

– Det blir jobbet intensivt med dette nå fram til kommunestyret skal vedta planen i februar.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Odd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Enig, og det er ikke enkelt å navigere fra AtB i Oppdal. Start med å lage et vanlig Kryss mellom kjøpesentrene. Det er bærekraft i slike enkle løsninger.