Vangslia, fotomontasje parkeringsløsning

Skiheisen ønsket å få inn en ny parkeringsplass rett nedenfor Prestløkkja hyttefelt, som denne illustrasjonen viser. Nå har grunneier Agnar Dørum og Oppdal Skisenter blitt enig. Foto: Fotomontasje Oppdal skisenter/Ludvig Killingberg

Vangslia, eksisterende parkeringssituasjon

Slik ser parkeringssituasjonen ut i Vangslia i dag. Foto: Fotomontasje Oppdal skisenter/Ludvig Killingberg

stølen-oversikt

Det er i skogen midt på bildet, mellom de to heistraseene, det er planlagt hyttebygging i Stølen.

Politikerne banket arealplan etter lang debatt:

Stanset i Stølen, åpnet i Vangslia

Politikerne sier bastant nei til mer hytteutbygging mellom heisene i Stølen, men lytter til skiheissjefen og åpner for ny, stor parkeringsplass i Vangslia.

Det skjedde da kommunestyret torsdag behandlet arealdelen i kommuneplanen der det legges føringer på hvor det kan bygges hytter og boliger i Oppdal de neste fire årene.

På forhånd har det vært het debatt rundt forslaget om utbygging av hytter mellom skiheistraseene i Stølen, men kommunestyret holdt fast ved en restriktiv linje som både ligger i rådmannens forslag og formannskapets endringer.

Norunn Fossum fra Plankontoret har utredet den faglige delen av arealplanen, og orienterte om planen der politikerne i realiteten vedtar en hyttefrys, og stopper utleggingen av mange nye hytteområder i Oppdal.

Fossum la fram følgende tall for hytteregnskapet i Oppdal:

  • Det er 3910 regulerte hyttetomter i Oppdal.
  • 2486 regulerte tomter er bebygd
  • Dermed er det 1414 hyttetomter er ledige

Blant annet er det 398 ledige tomter i området Festa/Osen, 123 i Storlidalen, 196 i Stølen/Rønningslia.

– Jordvern, friluftsliv, viltrekk og klima har vært viktige faktorer i arbeidet med arealplan, slo Fossum fast.

Blant annet satte arbeidsgruppa, som har utarbeidet forslaget til arealplan, stoppet alle innspill om hytteutbygging i området Resset/Osen, og Fossum forklarte dette ut fra forholdet til jordvern, beiteinteresser og friluftsliv.

Også i Stølen ble mange ønsker avvist eller skalert ned, blant annet for å opprettholde frluftskorridoren langs pilegrimsleden på den gamle Gamle Kongeveg.

– Vi må sikre tilgjengeligheten, sa Fossum og pekte på risikoen for privatisering i viktige rekreasjonsområder.

Settevaraordfører Olav Martin Mellemsæter (H) mente politikerne ikke må stoppe hytteveksten, og ville slippe opp igjen to hyttefelt:

– Folk blir bekymra hvis vi gjør drastiske grep, og det er mange ledige tomter som er tungsolgt, mente Mellemsæter.

Han ville ta inn igjen tre områder som var avvist blant annet Ovar Ottesens felt mellom skiheistraseene i Stølen. Den nedre delen er allerede godkjent og Saltdalshytta er i gang med å utvikle området som eies av grunneier Per Ole Bjørndal. I dagens OPP ber Ottesen og Bjørndal om at politikerne må ta inn igjen Ottesens område.

Det vil slett ikke flertallet i kommunestyret.

LES OGSÅ: Stopp hyttebyggingen i skibakken!

Høyre-representanten ville også beholde et foreslått boligområde ved Gamle Kongeveg i sentrum ved Hovdin gard, areal sju mål.

Trygve Sande (V) erkjente at han i forrige runde ikke fulgte med i timen da politikerne slapp gjennom Vangslia fjellandsby og det nederste feltet mellom heistraseene i Stølen som Saltdalshytta gjør klart for utbygging.

– At vi slapp gjennom det nederste området betyr ikke at vi må slippe til det øverste feltet, sa Sande og mente politikerne ikke har skjønt verdien bjørkeskogen har for barn og unge i Stølen.

– De som ikke tenker at dette er et viktig utfartsområde har ikke vært der en vinterdag i februar, påpekte Sande som også sto bak forslaget i formannskapet om å ta ut området mellom heisene i Stølen.

Sande fikk full støtte, og Olav Martin Mellemsæters forslag ble stoppet. Et flertall på 23 representanter stoppet videre hyttebygging i Stølen – og boligbygging ved Hovdin Gard.

 

Stoppet grønn hyttebygging

Tor Snøve (Ap) støttet Mellemsæter som ville ta inn igjen et utbyggingsområde på 28 mål ved Festa der det er på gang et samarbeid om en mer miljøvennlig hyttebygging mellom utbygger og Nasjonalparken næringshage om såkalt «Grønn fjellhageby». Det planlagte hyttefeltet «Bruenget» ligger nedenfor «Blodveien», rett overfor hyttefeltet på Breesgården.

Ingrid Husdal Dørum (V) var uenig:
– Dette er dyrkbar jord og det ligger dyrkamark rundt hele området. Jeg synes det er opplagt at dette området må bevares til landbruksformål for framtida, sa Husdal Dørum.

Ketil Jacobsen (H) stusset også på at et forsøk på å planlegge en bærekraftig, grønn fjellhageby skal skje på et område ved Festa som er dyrkbar mark.

– Der krasjer det i hodet mitt. Beklager Olav Martin,  jeg kan ikke støtte forslaget ditt, sa Jacobsen.

Ola Husa Risan (Sp) roste forslaget til en restriktiv arealpolitikk. Han  støttet satsing på Grønn fjellhageby, men mente det må kunne løses uten å gå på beskostning av landbruksareal.

Verken Mellemsæter eller Snøve fikk flertall for sine forslag, og dermed ble det rødt lys for forsøket om å teste ut grønn fjellhageby på Festa.

 

Parkering i Vangslia

Snøve fikk imidertid støtte for et forslag om å ta parkeringsgrep i Vangslia der Snøve påpekte har store trafikale utfordringer. Snøve fulgte opp forslaget som skiheissjef Arnulf Erdal har lagt fram, og som OPP omtalte 29. november. Erdal foreslår  flytte det planlagte hyttefeltet Vangsløkkja til Agnar Dørum et hakk lenger ned i Vangslia og få inn et 50 meter bredt område til parkeringsplass mellom dette hyttefeltet og det eksisterende Prestløkkja hyttefelt.

Snøve vil imidlertid beholde hyttefeltet der det ligger, og la skisenteret bygge opp en parkeringsplass nedenfor det planlagte hyttefeltet – rett ved storsvingen i Vangslia.

– Jeg har vært i kontakt med både skiheisledelsen og grunneier. Skiheisen ønsker en ny og utvidet parkeringsplass med tilgang til både Håkerekspressen og billettsalget, sa Snøve og hevdet grunneier aksepterte forslaget om å endre kommuneplanen og legge inn et 50 meter bredt felt til parkeringsplass nedenfor hyttefeltet.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Etter gruppemøter la Odd Arne Hoel (uavh) fram et forslag på vegne av Senterpartiet og seg selv. Forslaget går ut på at politikerne i heisnære områder kan omdisponere areal til infrastrukturtiltak dersom det ikke finnes alternativer. Det forutsetter at  erstatter areal til nydyrking eller betaler inn til fond som skal brukes til å erstatte slike områder.

Tor Snøve (Ap) undret på hvorfor en måtte ha en slik spesiell bestemmelse for heisnære områder.

– Dette er en byttehandel, det er ikke langt unna et makebytte, sa Snøve om sitt forslag,

Hoel mente forslaget var i tråd med vedtaket om at tapt dyrkamark skal erstattes, som grunneier Agnar Dørum er pålagt å gjøre ved utbygging av hyttefeltet i Vangslia.

– Jeg ser ikke hensikten med at det skal være slik i hele bygda, sa Hoel.

Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer.

 

Restriktiv linje

Flere støttet en restriktiv arealplan.

Kari Toftaker (Sp) mente det var viktigere å få folk til å flytte til Oppdal framfor å få enda flere hyttefolk.

– Jeg føler at fokuset på å ønske nye innbyggere velkommen til Oppdal er nesten fraværende, sa Toftaker.

Også partikollega Trygve Sande tok en prinsipprunde rundt det økte presset på ubebygd areal, og hvordan grunneiere står i kø for å realisere private eiendommer til fritidsutbygging.

– Så skal vi amatører regulere dette, det er en formidabel oppgave. Det er vanskelig å holde tråden og tenke rettferdig. Og vi er ikke rettferdig, slo Sande fast og mente politikerne hadde for dårlig tid til arbeidet.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) var enig med Sande og erkjente at politikerne har svært kort tid på å behandle arealplanen. Hun var åpen for å finne en annen måte å behandle viktige arealspørsmål ved neste korsvei.

Kyrre Riise (V) var kritisk til utbyggingstakten i hytte-Oppdal:

– Jeg er i bransjen og burde applaudere ethvert felt som blir regulert. Men i dialog med kunder skjønner jeg at vi balanserer på en knivsegg. Hastigheten på utbyggingstakten i Oppdal er kritisk høy, mente Rise.

Rise mener oppdalsbedrifter kun står for 50 prosent av utbyggingen i fritids-Oppdal. Dermed forsvinner skatteinntekter ut av kommunen, hevdet Rise.

– Til slutt sitter vi med en enorm mengde hytter som går på bekostning av kvalitetene til Oppdal. Vi bygger oss inn, sa Rise og pekte også på at arealplanen skal ta hensyn til barn og ungdoms oppvekstkår.

– Det avsnittet burde heller handle om fremtidige generasjoners oppvekstkår, sa Rise.

Trygve Sande (V) skrøt av Plankontoret og forslaget til arealplan.

– Det er en strengere plan som er mer framtidsretta. Vi kan ikke legge ut areal for å holde gravemaskinene i gang, sa han med referanse til Olav Martin Mellemsæter sitt utsagn om verdien av å ha høy utbyggingstakt av hytter.

– Vi må finne en mer bærekraftig måte å drive med fritidsutbygging på, sa Sande og støttet Senterpartiets parkeringsløsning i Vangslia.

 

Skitraseer i Gjevilvassdalen

Arne Braut (Sp) la fram et forslag på vegne av Sp, Frp og Odd Arne Hoel (uavh) om å legge inn to alternative skitraseer i Gjevilvassdalen i arealdelen.

– Vi må sikre muligheten til framtidige valg, og vi ønsker å legge inn en øvre trasé fra Grøtsetra til Gjevilvasshytta, og fra Osen til Gjevilvasshytta.   Dette er framtidige mulige skitraseer, og vi må sikre denne muligheten, sa Braut.

Forslaget ble avvist med 14 mot 11 stemmer.

Både Sigmund Fostad (Frp) og Trygve Sande argumenterte for å endre en formulering i arealdelen for å presisere at kommuneplanen må gjelde foran tidligere vedtatte reguleringsplaner.

– Nye tanker skal gå foran gamle tanker, sa Fostad og Sandes forslag fikk støtte fra et flertall på 13 mot 12.

Arealplanen skal nå ut på høring før planen endelig vedtas i kommunestyret på nyåret.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert