vangslia panorama ill heat arkitektetr

Vangslia Panorama er planlagt med fem bygg i fem etasjer, samt parkeringskjeller. Nå er alle byggene krympet i forhold til disse illustrasjonene som ble vist fram i vinter. Foto: Heat arkitekter

fasade-panorama

Fasadetegning av Vangslia Panorama der bygget foran kroa barberes i høyden. Den eneste forbindelsen opp til dalstasjonen er en utvendig trapp ved siden av dette bygget. Foto: Heat arkitekter

panorama-perspektiv

Vangslia Panorama er planlagt i fem etasjer, men er ikke lenger tenkt i flukt med terrenget ved dalstasjonen, kroa og servicebygget. Foto: Heat arkitekter

solforhold-panorama

Vangslia Panorama vil med sine fem etasjer legge området ved dalstasjonen i skygge først på vinteren viser en sol- og skyggeanalyse som er utført. Foto: Heat arkitekter

vangslia-parkeringsplan

Slik blir parkeringsløsningen øverst i Vangslia dersom Vangslia Panorama bygges ut i henhold til planene. Foto: Heat Arkitekter

Wenaas krever at Vangslia Panorama kuttes:

«Vil virke som en vegg»

Lars Wenaas i Oppdal Skisenter mener 112 leiligheter i Vangslia Panorama vil stjele sol og utsikt ved dalstasjonen i Vangslia – og krever at utbyggerne kutter i høyden.

Utbyggingsselskapet Pannotia har nå søkt Oppdal kommune om rammetillatelse for 112 leiligheter i fem ulike fem-etasjer høye bygg. Det er 22 flere enn det reguleringsplanen åpner for.

Det er en av mange dispensasjoner utbyggerne må få gjennom hos oppdalspolitikerne hvis Vangslia Panorama skal realiseres etter 13 år og mange runder på tegnebrettet.

Det omstridte prosjektet ble lansert av Johan Schønheyder i 2005, videresolgt til Edgar Wisløff og Wisbygg i 2009, som etter flere runder med planer nå har solgt prosjektet videre.

Det er arkitekt Håvard Wiik i Heat Arkitekter, på vegne av utbyggingsselskapet Pannotia AS, som har sendt inn rammesøknaden.

Etter at nabovarslene ble sendt ut har skiheiseier Lars Wenaas i Oppdal Skisenter reagert.

I et to sider langt brev signert Lars Wenaas selv, ber han utbyggerne kutte i prosjektet som blir liggende rett foran dalstasjonen i Vangslia med kroa, skiheispåstigninger og servicebygg.

Wenaas peker på at høyden på de fem byggene med flatt tak vil gjøre at skisenterets gjester ved dalstasjonen «vil miste det meste av utsikten mot sør og tilgang på sol vil være minimal», skriver Wenaas og fortsetter:

«De nye byggene vil virke som en vegg».

Wenaas, som selv bygger ut 80 leiligheter i Vangslia Fjellandsby lenger opp,  presiserer at Oppdal Skisenter ikke har motforestillinger mot en utbygging som har vært planlagt siden 2005. Det er høyden på byggene Wenaas reagerer på og som han mener vil redusere opplevelsen for skigjestene.

Wenaas viser til at skisenterets tidligere eier Johan Schønheyder inngikk en avtale med de tidligere eierne av Vangslia Panorama, Wisbygg, om at byggene ikke skulle være høyere enn marknivået på basestasjonen slik at byggene verken stjal utsikt eller sol. Tanken var at skisenteret kunne utnytte taket på leilighetsprosjektet der det opprinnelig var planlagt 79 leiligheter, påpeker Wenaas.

Skiheiseieren mener en slik utbygging, som flukter med terrenget ved dalstasjonen, vil være lønnsomt selv om det gir færre leiligheter.

De nye utbyggerne har planlagt adkomst fra parkeringen til dalstasjonen via én utvendig trapp mellom to av de fem leilighetsbyggene. I tillegg vil veien opp til Vangslia Kro forsvinne gjennom utbyggingen. Også dette reagerer skiheiseieren på og krever en redusert utbygging:

«Prosjektet må etter vår vurdering nedskaleres og tilpasses slik at det ikke ødelegger eller sterkt reduserer Oppdal Skisenter sine muligheter for utvikling av skianlegget“, skriver Wenaas og setter sin lit til oppdalspolitikerne.

«Vi håper derfor at plan og bygningsetaten er enig med oss i at det er meget viktig at den planlagte utbyggingen til Vangslia Panoram tilpasses skianlegget på en god og fremtidsrettet måte.».

Daglig leder i Oppdal Skisenter,  Arnulf Erdal, sa til OPP før jul at Oppdal skisenter har forsøkt å kjøpe tilbake Vangslia Panorama som skisenterets daværende eier solgte ut i 2009. Ifølge Erdal skal de ha tilbudt fem-gangen som betyr at prosjektet ble kjøpt tilbake for 100 millioner kroner.

 

KUTTER LITT

Etter at Wenaas har skrevet merknaden har utbyggerne og Heat Arkitekter kommet skisenterets eier i møte ved å  senke byggehøyden på bygget foran kroa.

Taket vil her bli 60 cm lavere enn terassen som benyttes til uteservering, påpeker arkitekt Håvard Wiik som også imøtekommer Oppdal Skiheiser kuttkrav med å fjerne to byggeakser på seks meters bredde av det samme bygget (bygg D) foran kroa. Dermed forsvinner tre leiligheter og  det blir en åpning på 13 meter mellom bygg  C og D.

«Når det gjelder utsikt vil den opprettholdes mellom byggene. Det er derfor ingen sammenhengende vegg alpinistene møter», skriver Wiik om Wenaas sine bekymringer i den 10 sider lange søknaden.

Om tapet av sol, mener arkitektene at utbyggingen ikke vil medføre vesentlig ulempe for brukerne av heisanlegget. Riktignok vil det bli noe skygge første halvdel av vinteren, men fra 21. mars vil ikke byggene kaste skygge inn i dalstasjonsområdet i åpningstida for skiheisen, mener Wiik som har laget sol og skyggeanalyser til rammesøknaden.

Han peker også på at avtalen om at leilighetstakerne skulle flukte med marka ved dalstasjonen, ble forlatt av Wisbygg i forståelse med daværende eier Johan Schønheyder.  Senere fikk Wisbygg delvis godkjent fem leilighetsbygg som hadde saltak som var opp til 3,9 meter høyere enn det nye utbyggingsprosjektet.

Angående veien som forsvinner, pekes det på at Vangslia Panorama lot Wenaas få bygge ny vei til Vangslia Fjellandsby på 160 kvadratmeter som tilhørte Vangslia Panorama. Denne nye veien gir en bedre adkomst til servicebyggene enn dagens vei som går tapt i utbyggingen, mener Heat arkitekter.

 

SØKER OM DISPENSASJONER

Spørsmålet er om utbyggerne får gjennom alle dispensasjoner som de søker om fra den vedtatte reguleringsplanen fra 2007, en plan som ble gjenstand for langvarig politisk debatt i Oppdal.

Det søkes om dispensasjoner fra en rekke punkt i reguleringsplanen:

OMFANGET: Først og fremst tillater reguleringsplanen 90 leiligheter,  rammesøknaden omfatter 112 leiligheter, 22 for mye. «En økning fra 90 til 112 leiligheter vil ikke medføre at hensynene bak planen blir svekket», heter det i søknaden der det også pekes på at byggehøyden er lavere enn i prosjektet til Wisbygg i 2010.

BRUKSAREAL: Reguleringsplanen åpner opp for et samlet bruksareal på 17 000 m2. De nye planene omfatter 19 614 m2, en overskridelse på 2 614 m2.

TAKHØYDE: Fire av de fem byggene er høyere enn det reguleringsplanen åpner for, kun bygget foran kroa er lavere. De andre byggene er fra 2,69 meter til 6,19 meter høyere enn regleringsplanen tillater. Søkeren peker på at gjeldende plan er basert på Oppdal Bookings opprinnelige prosjekt, men at Wisbygg i 2010 fikk dispensasjon for større høyder enn det som det søkes om nå.

FORMÅL: Områdene er regulert til fritidsleiligheter og forretning. Utbyggerne vil i første omgang kun bygge fritidsleiligheter.

UTFORMING: I planen heter det at det skal legges vekt på utforming av bebyggelse slik at områdets særpreg bevares.  «Vi mener omsøkt tiltak tilpasser seg områdets særpreg og helhetsmiljø», skriver Wiik.

PARKERING: I dag er det 303 parkeringsplasser i Vangslia ifølge arkitekten som har tegnet inn 116 plasser i egen parkeringskjeller under de fem byggene. 52 plasser må dermed ligge utendørs av de påkrevde 168 plassene som 112 leiligheter vil gi. Utbyggerne regner seg fram til at utbyggingen vil tilføre Vangslia 48 nye parkeringsplasser.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert