skjølsvold-welander

Rådmann Dagfinn Skjølsvold Foto: Per Roar Bekken

fostad-bøe

Sigmund Fostad og Hans Bøe Foto: Per Roar Bekken

fostad

Sigmund Fostad (Frp), Olav Martin Mellemsæter og Ketil Jacobsen fra Høyre får ikke medhold hos Fylkesmannen. Foto: Per Roar Bekken

sande

Trygve Sande, Venstre. Foto: Per Roar Bekken

Skarsheim-inhabil

Ola Skarsheim meldte seg inhabil, i likhet med halve partigruppa i Senterpartiet. Foto: Per Roar Bekken

skjølsvold-welander

Rådmann Dagfinn Skjølsvold Foto: Per Roar Bekken

Harde beskyldninger da klage i løypesak ble avvist:

– Tenk gjennom hva du sier!

Med knappest mulig flertall avviste kommunestyret i Oppdal lovlighetsklagen fra tre politikere. Men det blir ny omkamp om skiløypa i Gjevilvassdalen 7. mars.

Det haglet med beskyldninger i dagens debatt der kommunestyret på nytt var delt på midten – og igjen sto fast på at det skal legges skiløype på Gjevilvassveien.

Men det tok to timer, og en lang debatt og gruppemøter, før avstemningen kunne tas. Før det hadde også kommunestyret med like knapt flertall avvist et forslag fra Sigmund Fostad (FrP) om å utsette saken, fordi Fostad mener rådmannen ikke har lagt fram alle opplysninger i saken.

Flere ganger irettesatte ordfører Kirsti Welander den tidligere rådmannen Fostad, som kom med beskyldninger om rådmannens rolle i løypestriden.

Fostad antydet også samrøre mellom Fylkesmannen og Oppdal kommunes administrasjon rett før jul da kommunen raskt fikk medhold fra fylkesmannen i en forhåndstiltredelse for å legge skiløype på veien.

– Pass på hva du sier, sa Welander til Fostad. Hun stoppet også Arne Braut (Sp) i et langt innlegg der hun mente Sp-veteranen gikk langt utenfor saken og ifølge Welander forsøkte seg på en omkamp.

Som kjent gikk Oppdal kommune senere bort fra dette, og rådmannen foreslo til dagens møte å utsette gjennomføringen av forhåndstiltredelse for å dempe konflikten og støyen rundt løypestriden i Gjevilvassdalen.

Rådmannen innstilte på å opprettholde vedtaket om ekspropriasjon, men utsette iverksettelsen av forhåndsstiltredelse.

Sigmund Fostad (Frp) var selv en av forslagsstillerne, og savnet saksopplysninger – uten å konkretisere hva dette var.

– Det er en forsømmelse fra rådmannen at kommunestyret ikke orienteres om opplysningene som finnes. Det har noe med rådmannens plikt å gjøre, sa Sigmund Fostad (Frp).

Fra talerstolen varslet Fostad en ny klage hvis kommunestyret behandlet saken, fordi vesentlige opplysninger i saken ikke var vedlagt.

– Lovlighetsklage skal behandles kjapt, det er bakgrunnen for at den fremmes så raskt det lar seg gjøre, sa kommuneadvokat Kristian Nordheim som nok en gang hadde tatt turen til Oppdal for å bistå Oppdal kommune.

Han orienterte om at det også har kommet inn to klager på selve vedtaket om ekspropriasjon, og at disse vil bli behandlet i kommunestyret 7. mars.

Arne Braut (Sp) ville helst behandle klagene på selve vedtaket og lovlighetsklagen i samme møte, og støttet Fostad i å utsette saken.

– Det er viktig for rådmannen å få avklart om vi har gjort for dårlig saksbehandling her og nå, varslet rådmann Dagfinn Skjølsvold.

Trygve Sande (V) reagerte på utsettelsesforslaget:
– Nå er en uenig i en sak, skapes det mest mulig støy og usikkerhet for å påvirke utfallet. Jeg kan ikke se at det er gitt feilaktige opplysninger i saken.

Skjølsvold ba Fostad konkretisere hva han mente med at opplysninger ikke var fremlagt i saken:
– Jeg antar at det finnes opplysninger i saksdokumentene i klagen som har betydning, svarte Fostad før hans utsettelsesforslag falt med 12 mot 13 stemmer.

Da forslaget var nedstemt, fryktet Trygve Sande (V) en ny omkamp.

– En bør være forsiktig å bruke dette som en arena for å være uenig med ekspropirasjonsvedtaket, sa Sande (V). Dette handler om en lovlighetsklage, påpekte Sande.

Han talte for døve ører, for nå satte Fostad og Braut i gang for alvor.

Sigmund Fostads hovedpoeng var at rådmannens uttalelse om at kommunestyret har en angrefrist etter at skjønnet foreligger, og kan trekke seg hvis skjønnet blir dyrt å innfri, hadde påvirket stemmegivningen til flere av kommunestyrerepresentantene i desember.

– Denne angrefristen var bare en mulighet hvis en avsto fra forhåndstiltredelse. Dette måtte rådmannen ha visst. Ble det unnlatt å informere om dette for å få flertall for ekspropriasjonen, spurte Fostad.

Fostad antydet samkjøring mellom fylkesmannen og kommunen, noe Fostad mente brøt med forvaltningslovens krav om behandling i to uavhengige instanser.

Da slo ordføreren Kirsti Welander i bordet:
– Du må tenke gjennom hva du sier, sa Welander til den tidligere rådmannen.
– Det er alvorlige beskyldninger du fremmer, tenk på måten du legger fram dette på, fortsatte Welander.
– Det er alvorlig hvis vi har mistet to-instansbehandlingen i en alvorlig sak, sa Fostad og spurte:
– Er det uvitenhet eller uaktsomhet?
Han viste også til OPP sitt oppslag i 2013 om at rådmann Dagfinn Skjølsvold skulle rydde opp i løypestriden.

«Slik kan vi ikke ha det», sa Skjølsvold til OPP og dette sitatet mente Fostad viste at  Skjølsvold ikke var upartisk i saken.
– Forsøkte rådmannen å bruke kommunens teig som brekkstang for å tvinge fram skiløype, og at de som slo lag med ham i overgrepsforsøket skulle få sine omkosninger dekket av kommunen, i en tvist med andre innbyggere i kommunen?

Trygve Sande (V) reagerte igjen:
– Det er litt over streken å antyde inhabilitet og at dette skyldes rådmannen personlige interesser. Løypa var en del av et stamløypenett, det var derfor vi kunne ha det slik, og få en ordning. Sitatet er trukket ut av sammenhengen, sa Sande om OPP-sitatet Fostad brukte.

Skjølsvold forsvarte seg mot Fostads angrep:

– Jeg kunne latt meg provosere og fornærme, men det blir så langt på sidelinja at det blir for sært. Rådmannen driver ikke privatpraksis. Det er fornærmelse mot kommunestyret å si at rådmannen styrer kommunen, vi bygger på lovlig fattede vedtak.

Enhetsleder Plan og forvaltning, Ane Hoel, tok også til forsvar:

– Jeg sendte epost til fylkesmannen dagen etter vedtaket. Jeg ble oppringt og fikk forsikret at hvis vi kastet oss rundt, ville de jobbe for å få til det fordi det var viktig for Oppdal. Det var ellers ingen kontakt med fylkesmannen, fastslo Hoel som svar på Fostads påstander.

Arne Braut (Sp) mente kommunestyret måtte respektere Høyesterettsdommen som fastlo brøyternes rett til å bruke veien som helårsveg.

– Det er en fullstendig avsporing å si at dette dreier hyttebygging i Gjevilvassdalen, dette handler om retten til å bruke en vei,sa Braut og la til:

– Hva som skal skje på den enkeltes eiendom skal styres gjennom kommunens planbehandling, fastslo Braut og la fram et forslag som i realiteten satte til side ekspropriasjonen kommunestyret vedtok i desember.

– Jeg er skuffet, ikke over at Sp mener det de gjør. Men dette er uredelig og det er misbruk av en sak til å ta en omkamp. Jeg hørte ikke ett argument om hvorfor vedtaket var ulovlig. Jeg blir nesten provosert av å høre på dette, sa Trygve Sande.

Tor Snøve (Ap) var verken skuffet eller overrasket.

– De fleste gjør sitt til å få en omkamp på flere måter. Antydningen om at det finnes opplysninger som ikke er lagt fram, kan vi ikke ta alvorlig. Det er vktig at vi kjører ei straight linje fram mot skjønnsprosessen, så får vi se resultatet, sa Snøve.

– Dette har ikke noe med omkamp å gjøre, det har med redelighet å gjøre, svarte Sigmund Fostad.

Hans Bøe (V) mislikte påstander om at representanter var forledet til å stemme.
– Jeg tvilte meg fram til standpunkt i desember, jeg står fullt og helt på vedtaket i dag. Påstander om uriktige psåtander og inhabilitet medfører ikke riktighet. Vedtaket i desember er et lovlig vedtak, og debatten nå blir en omkamp. Det skal vi holde oss for god til, det må vi ta når selve klagen på vedtaket kommer i mars. Å ta omkamp nå er å hive bensin på et bål i Gjevilvassdalen som brenner mer enn godt nok fra før, sa Bøe.

– Det var sagt at vi har ett år angrefrist, men i etterkant ble det funnet ut at det har vi ikke likevel. Derfor skrev jeg under lovlighetsklagen. Det er ingen skam å snu, sa Olav Martin Mellemsæter (H).

Odd Arne Hoel (uavh) var bekymret for følgene saken har for lokalsamfunnet. Han pekte på at det fremsettes trusler og rykter mellom kolleger, naboer og foreldre til unger på samme skole.
– Det kommer fra begge sider, mente Hoel og pekte på at mellommenneskelige forhold i bygda ødelegges.
– Aktørene må snakke direkte med hverandre framfor via en skjerm de har i lomma, var Hoels råd for å bevare naboskap, vennskap og veilag.
– Det kommer ei tid etterpå, jeg har tro på megling. Det bør prøves, og det bør prøves snart. Saken bør løses av partene i Gjevilvassdalen. Ei løsning som kommer nedenfra står seg bedre, sa Hoel og viste til Lønset oppvekstsenter.

– At det går an å beskylde meg for omkamp, sukket Fostad før partiene gikk i gruppemøter og gruppeledermøtet.

Der måtte Arne Braut trekke forslaget sitt om å oppheve hele ekspropriasjonsvedtaket fra desember.

– Da vil dere møte veggen når dere møter folk etter møtet, oppfordret Ingvill Dalseg (H) i gruppemøtet, og H og Sp ble enige om å stemme for å ta lovlighetsklagen til følge.

De tapte igjen med knappest mulig margin med 12 mot 13 stemmer. Venstres gruppe på fire, KrFs Heidi Pawlik Carlson, Høyres Eli Dahle og Arbeiderpartiets sju representanter stemte for rådmannens tilrådning.

Men 7. mars blir det ny omkamp etter at det har kommet to klager på selve ekspropriasjonsvedtaket fra desember.  Partene har allerede begynt å forberede skjønnet i saken, og det blir trolig holdt i slutten av august.

 

Flere kommunestyrepolitikere meldte seg inhabile i saken torsdag. Sp-gruppa ble blant annet halvert grunnet inhabilitet:

Ingrid Husdal Dørum (V), som har foreldre som er grunneiere, overlot plassen til Iver Vammervold.
Ingrid Grøtte Johansson (Sp), som har datter som er grunneier, overlot plassen til John Torve.
Kari Toftaker (Sp), har far som er grunneier, og overlot plassen til Aud Marie Bøe
Ola Skarsheim, har sønn som er grunneier, og overlot plassen til Håvard Kletthjammer.
Arnt Gulaker, har også datter som er inhabil, og ble erstattet av Ove Karlsvik.

 

 

Kommentarer (2)

 1. Inge Bertil Bruseth For 5 måneder siden

  Her er en enkel løsning,bli enig😀😸

 2. Audun Sivertsen Fjeldvær For 5 måneder siden

  Dersom skiløypa etter vegen innover Gjevilvassveien forsvinner til fordel for bilvei de 4 vintermånedene det er snakk om... Vis mer Dersom skiløypa etter vegen innover Gjevilvassveien forsvinner til fordel for bilvei de 4 vintermånedene det er snakk om, pga hytteutbygging som det skinner lett igjennom at er «brøyternes» intensjon slik JEG ser dette, vil dette bety at Oppdals apell for turister og hyttekjøpere vil lide kraftig. Enkelt og greit. Det er av det jeg har opplevd i Oppdal ingen annen skiløype som er så vakker og lun og som favner om så mange aldersgrupper av skigåere som denne. Hytte-Oppdaling

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Inge Bertil Bruseth For 5 måneder siden

  Her er en enkel løsning,bli enig😀😸

 2. Audun Sivertsen Fjeldvær For 5 måneder siden

  Dersom skiløypa etter vegen innover Gjevilvassveien forsvinner til fordel for bilvei de 4 vintermånedene det er snakk om... Vis mer Dersom skiløypa etter vegen innover Gjevilvassveien forsvinner til fordel for bilvei de 4 vintermånedene det er snakk om, pga hytteutbygging som det skinner lett igjennom at er «brøyternes» intensjon slik JEG ser dette, vil dette bety at Oppdals apell for turister og hyttekjøpere vil lide kraftig. Enkelt og greit. Det er av det jeg har opplevd i Oppdal ingen annen skiløype som er så vakker og lun og som favner om så mange aldersgrupper av skigåere som denne. Hytte-Oppdaling

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert