Enstemmig ja til reguleringsplan for fiskeoppdrett:

Gründerne fikk grønt lys

Et enstemmig kommunestyre sa i dag ja til Oppdal fjellmat & fjellfisks reguleringsplan for et oppdrettsanlegg for fjellørret på Driva.

– Du verden for et løft dette blir, sa drivdaling og kommunestyrerepresentant, Idar Heggvold (Ap), da han tok ordet i debatten.

Detaljereguleringsplanen for oppdrettsanelgget på Driva ble i dag sluttbehandlet av kommunestyret, uten debatt, og var helt i tråd med innstillingen fra mandagens bygningsråd.

Oppdrettsgründerne har allerede fått konsesjon for uttak av grunnvann ved Skoresbrua der landets største anlegg for oppdrett av fjellørret planlegges.

OPP skriver i dag at Olav Skjøtskift og Stein Kjartan Vik også har kontakt med investorer som står klare den dagen alle tillatelser og konsesjoner er i boks.

Skjøtskift stilte selv som varamann for Sp- gruppa i dagens kommunestyremøte, men erklærte seg inhabil i behandlingen av saken.

Idar Heggvold (Ap) var en av to som sendte med lovord på veien for satsingen.

– Dette er innovasjon og distriktsutvikling. Jeg håper at investorer og samarbeidspartnere kjenner sin besøkelsestid, sa Skjøtskifts partifelle, Kari Toftaker (Sp), som mente fjellørreten vil bli «en delikatesse».

Fylkesmannen kom, som OPP tidligere har omtalt, med to innsigelser til reguleringsplanen. Den første om at det tas inn en bestemmelse som «sikrer at all matjord tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet, jfr. Jordloven § 9»

Fylkesmannen krever også at det gjennomføres «en faglig utredning av fare for smitte, rømning og utslipp fra anlegget, og som viser at risikoen for dette er meget lav», siden fabrikken plasseres ved det nasjonale laksevassdraget Driva.

Av rådmannens saksfremlegg, som ble vedtatt av bygningsrådet mandag, går det frem at kommunen har hatt dialog med Fylkesmannen for å imøtekomme innsigelsene. Utfallet ble at det tas inn en bestemmelse i reguleringsplanen om at all matjord skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal med jordbruksproduksjon i nærområdet.

Når det gjelder risikoen for smitte og rømming, foreslår rådmannen at følgende bestemmelse legges inn i planen: «Før det gis byggetillatelse skal det foreligge en faglig utredning som viser at risikoen for smitte, rømning og utslipp fra anlegget er meget lav. Utredningen utarbeides i samråd med Fylkesmannen».

Andre sektormyndigheter hadde merknader til detaljreguleringsplanen går det frem av rådmannens innstilling. Fylkeskommunen skriver at det ikke «logisk at avløpsvann skal føres til kommunale avløpsanlegget som ligger i klausuleringssone 2. Fylkeskommunen har ingen merknader når det gjelder innlandsfisk».

Rådmannen skriver at «basert på en ny utredning om infiltrasjonsløsning for anlegget fra Asplan Viak, har man gått bort fra etablering av avløpsanlegg i tilknytning til det kommunale anlegget».

Mattilsynet peke på at Risiko- og sårbarhets-analysen ikke har «vurdert risiko ved større uhell som kollaps av kar, tilstopping av avløpsrør eller annet som kan medføre at vann og fisk kommer på avveie» Andre hensyn som skal ivaretas vil Mattilsynet vurdere når søknad om etablering av akvakulturanlegg skal behandles.

Her viser rådmannen til innspillet fra Fylkesmannen som også imøtekommer de manglene Mattilsynet påpeker.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer