ALTERNATIV SØR: Det anses som mest gunstig for trafikken at FV700 legges noenlunde rett fram fra der traséen går i dag, slik at traséen blir mest mulig strak. Næringslivet ønsker imidlertid at Fv-traséen svinger inn på og følger eksisterende E6 et stykke inn i sentrum (turkis illustrasjon), før den svinger inn på ny E6 ved dagens Shell-stasjon.

ALTERNATIV SØR: Det anses som mest gunstig for trafikken at FV700 legges noenlunde rett fram fra der traséen går i dag, slik at traséen blir mest mulig strak. Næringslivet ønsker imidlertid at Fv-traséen svinger inn på og følger eksisterende E6 et stykke inn i sentrum (turkis illustrasjon), før den svinger inn på ny E6 ved dagens Shell-stasjon.

Konsekvensutredet E6-utbyggingen på Berkåk:

Slik planlegges nye Berkåk

Kryssløsninger, nye næringsarealer, støyskjerming og ulykkesbelastning er bare noen av punktene Nye Veier vurderer i sin konsekvensutredning av E6-byggingen.

Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu kommune. Planområdet strekker seg fra krysset E6 og riksvei 3 ved Ulsberg i Rennebu kommune til Fossemsbrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal kommune.

Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny 4-felts E6 på strekningen. Planforslaget er tilpasset den pågående utbyggingen av ny E6 nordover i Midtre Gauldal kommune. Nye Veier vil gjennomføre utbyggingen av strekningen som en totalentreprise.

Nye Veier AS er tiltakshaver og konsulentfirmaet Sweco Norge AS er engasjert for å utarbeide planforslaget og konsekvensutredningen.

Parallelt med dette arbeidet har Rennebu kommune tatt opp sentrumsplanleggingen på nytt, og en ny sentrumsplan skal behandles ferdig til høsten.

– Vi er på vei mot et sted der folk skal trives både å bo, og å oppholde seg, sier ordfører Ola Øie, og legger til at det er et Berkåk for framtida som nå skisseres.

Disse siste planene kom forrige uke. De er et steg på veien mot ny E6 ved Berkåk.

 

Kraftig trafikkreduksjon

Nye Veier skriver i konsekvensutredningen at gjennomgangstrafikk og tungtrafikk gjennom Berkåk sentrum vil bli kraftig redusert, og for barn og unge vil det oppleves tryggere å krysse dagens E6 på vei til og fra skole, fritidsaktiviteter m.m. Planforslaget kan utover dette ikke sees å ha vesentlige innvirkninger for barn og unges interesser.

For hvert av utredningstemaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturarv og naturressurser er konsekvensene av ny E6 vurdert å bli middels negativ. For friluftsliv og bygdeliv er konsekvensen i sum vurdert å bli noe negativ. Inkludert i grunnlaget for vurderingene er alle planlagte veitiltak og tilhørende anlegg. Kort oppsummert er de viktigste konsekvensene følgende:

 

 • Ny E6 vil, sammen med allerede eksisterende teknisk infrastruktur, belaste landskapet på en slik måte at landskapsbildet med dalførene vil fremstå som forringet av veianlegget.
 • For naturmangfoldet vil veien bli en ny barriere for vilt. Veien vil også medføre inngrep i naturbeitemark og myr og kunne påvirke naturverdiene i bekkekløfta der ny E6 krysser Stavå.
 • Når det gjelder kulturarv, vurderes tiltaket få størst negative konsekvenser for kulturlandskapsnivået. Tiltaket vil bryte dagens veinett og forringe lesbarheten mellom de registrerte kulturmiljøene og deres kontekst.
 • Begrepet naturressurser omfatter mange ulike ressurser; for jordbruk vurderes planforslaget å medføre middels negativ konsekvens, i hovedsak som følge av tap av fulldyrka jord; for mineralressurser vurderes konsekvensen å bli ubetydelig, mens for vannressurser som drikkevannskilder kan det oppstå noe negativ konsekvens.
 • For friluftsliv og bygdeliv blir de viktigste ulempene at E6 vil danne en barriere gjennom områder som i dag for en stor del er utmark og som benyttes til friluftsliv og rekreasjon. Ny E6 vil også medføre trafikkstøy og noe luftforurensning til områder som i dag ikke er utsatt for støy og støv. For bygdelivet vil det at E6-trafikken flyttes ut av Berkåk sentrum i all hovedsak oppleves positivt.

 

Beholder lokalveier

Lokalveier og skogsbilveier beholdes i størst mulig grad som i dag, men flere steder er skogsbilveiene lagt om for å begrense antall krysningspunkt på E6. Langs E6 bli det etablert flere konstruksjoner i form av bruer, kulverter og to tunneler som gjør det mulig for vilt, beitedyr, landbruksdrift og friluftsliv m.m. å krysse veien. Det planlegges viltgjerder langs store deler av europaveien, og som skal redusere risiko for påkjørsler.

 

Redusert ulykkesbelastning

 

Skjermbilde 2019-03-08 kl. 14.09.46

Totalt er det registrert 62 trafikkulykker med personskade på strekningen Ulsberg – Vindåsliene i perioden 2010 – 2018. Det er registrert 51 antall lettere skadet, 5 antall alvorlig skadet, 2 meget alvorlig skadet og 1 drept. Den dominerende ulykkestypen er enslig kjøretøy som kjører utfor veien, som utgjør 50 prosent av ulykkene. Møteulykker utgjør 24 prosent av de totale ulykkene. De øvrige ulykkene er i forbindelse med kryss og avkjørsler, forbikjøring, velt i kjørebanen (MC) og forbikjøring

Nytte- kostnadsanalysen utført for strekningen Ulsberg – Vindåsliene viser at dersom det ikke gjøres tiltak på veien vil de totale ulykkeskostnaden i perioden 2022-2061 være ca. 115,3 milliarder. Ved utbygging av ny E6 som planlagt vil de totale ulykkeskostnadene i samme periode være cirka 114,4 milliarder Det vil dermed være en positiv endring i totale ulykkeskostnader over analyseperioden på cirka 0,9 milliarder sammenliknet med dagens situasjon.

 

Ny næringsvirksomhet

Det skal etableres to tunneler på strekningen. Ulsbergtunnelen nord for Ulsberg blir cirka 1500 meter lang, og Vindåslitunnelen gjennom Vindåsliene blir cirka 2000 meter lang. Reguleringsplanen legger til rette for toløpstunnel for Vindålitunnelen, mens Ulsbergtunnelen reguleres med bare ett løp.

Skjermbilde 2019-03-08 kl. 14.00.36

Som følge av etablering av ny E6 forsvinner mye av trafikkgrunnlaget for næringsvirksomheten i Berkåk. Rennebu kommune ønsker derfor å regulere nye næringsområder i tilknytning til det nye toplanskrysset mot E6 for å stimulere til ny næringsvekst i området.

Øst for toplanskrysset ved Berkåk reguleres det totalt 5 delområder til næringsformål. Størrelse, form og plassering av hvert enkelt område er vurdert i forhold til landskapsmessige inngrep i terrenget. I tillegg er det regulert et større næringsareal vest for E6, som får direkte avkjørsel til fylkesveg 700. Størrelsen på næringsområdene er totalt cirka 190 daa.

Arealet på vestsiden av E6 er på ca 94 daa, hvor det tillates etablering av forretninger og plasskrevende varehandel.

De tre arealene sørvest for toplanskrysset er på henholdsvis 10, 7,2 og 18,8 daa. Innenfor disse arealene tillates etablering av bebyggelse for industri- og fabrikkvirksomhet, prosessindustri og foredlingsbedrifter, herunder næringsmiddelindustri. Det tillates ikke besøksintensiv virksomhet.

Arealet rett nord for toplanskrysset er på ca. 30 daa, og er tenkt benyttet til en kombinasjon av døgnhvileplass for tungtrafikk og energistasjon/vegserviceanlegg. Arealet lengst nord er på ca. 27,5 daa og det tillates næring med lav besøksintensitet som for eksempel produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros, lager og verksteds- og håndverksbedrifter.

 

Skjermbilde 2019-03-08 kl. 14.02.15

 

Bygger støyskjerming

Langs dagens E6 er det 296 boliger som har støyforhold som ligger over anbefalte grenseverdier.

Ved hjelp av langsgående skjermingstiltak er det langs ny trasé beregnet at det er 44 boliger som får støynivå over grenseverdi.

For å sikre at ingen boliger får innendørs støynivå over grenseverdi, må alle bygg med støyskjermingsbehov vurderes for tiltak (lokale tiltak og/eller fasadetiltak) i totalentreprisen.

Støyberegningene er gjort for prognoseår 2042, basert på trafikkberegninger utført av COWI AS.

Det er beregnet at langs den nye traséen, uten noen form for støyskjermende tiltak, vil 103 støyfølsomme bygninger (for varig opphold, boliger og fritidsboliger) ha støynivå over grenseverdi.

Mange bygninger som i dag ligger nært E6 og har høyt støynivå fra denne, blir liggende langt unna ny trasé og dermed være langt mindre støyutsatt

Skjermbilde 2019-03-08 kl. 14.12.28

NYTTKRYSS, NY NÆRING: Foreløpig utredes både alternativ sør og alternativ nord for ny fylkesvei på Berkåk. Næringsarealer oppe til venstre, i rødt.

Kommentarer (4)

 1. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  Totale ulykkeskostnader med ny vei reduseres fra 115,3 mrd til 114,4 på 40 år står det her. Dette er en reduksjon på mi... Vis mer Totale ulykkeskostnader med ny vei reduseres fra 115,3 mrd til 114,4 på 40 år står det her. Dette er en reduksjon på mindre enn 1 %, og er etter min mening noe som burde forklares nærmere ! I min verden brukes matematikk og statistikk for å vurdere og for å forstå. Antar mange også vil vite eksakt kostnad i bompenger både t/r Oppdal - Værnes OG t/r Oppdal - Trondheim. Det er ikke omtalt så mye i artikler om ny vei. Dessuten: Hvor store kostnader belastes alle bileiere med grunnet salting istedet for brøyting ? Reduseres de alvorlige ulykkene om vinteren med bare saltveier ? Oppdal hadde vel fremstått mye triveligere med hvite veier istedet for bløte svarte veier. Innen flyging mister vi alle rettigheter uten jevnlig trening. Før måtte en ha øvelseskjøring på glatt føre. Moderne biler har ingen problemer med å kjøre på hvite veier i Oppdal. Dette gjøres nok hovedsaklig fordi både Staten og entreprenør tjener på det. Raske verdifall for bilene med dyre reperasjoner er resultatet av dette svineriet.

 2. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Jeg vet ikke hvor mye tungtransport du har kjørt Stian, men jeg tror de fleste forstår at det avgjørende er HVOR høydeme... Vis mer Jeg vet ikke hvor mye tungtransport du har kjørt Stian, men jeg tror de fleste forstår at det avgjørende er HVOR høydemeterne tas. Ved Trond sin veranda, eller bak industriområdet?

 3. Stian Knutsen For 9 måneder siden

  Det er vel rundkjøring i begge alternativene Odd? Og stigningen fra A til B i høydemeter blir den samme uansett hvordan ... Vis mer Det er vel rundkjøring i begge alternativene Odd? Og stigningen fra A til B i høydemeter blir den samme uansett hvordan du vrir og vender på det. Næringslivet får bare flytte etter, ser ut som om det blir masse næringsareal i tilknytning til ny E6. For sentrumsutviklingen tror jeg faktisk den sørligste trasen blir den beste.

 4. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Gullvåg Camping inngikk muntlig avtale med Statens Vegvesen der det ble avtalt et kryss ved Løklia. Trodde faktisk en ku... Vis mer Gullvåg Camping inngikk muntlig avtale med Statens Vegvesen der det ble avtalt et kryss ved Løklia. Trodde faktisk en kunne stole på såpass store aktører, og ble noe overrasket over at slike avtaler ikke overholdes. På Berkåk er vel samme metode benyttet overfor næringslivet. Husker selv under en flytime med ordfører at kun nordlig trase var omtalt for tilkobling mot ny E6... Den nordlige trase er den beste for boligene, de næringsdrivende og den rimeligste. Rundkjøring unødvendig. I det private næringsliv er det vanlig å holde seg til både muntlige og skriftlige avtaler. Er vel ikke registrert en eneste ulykke på denne strekningen der farten vil bli lav for trafikk fra Fv700. Dessuten er denne traseen uten stigning, noe som gir store miljømessige fordeler.

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Odd Nyberg For 8 måneder siden

  Totale ulykkeskostnader med ny vei reduseres fra 115,3 mrd til 114,4 på 40 år står det her. Dette er en reduksjon på mi... Vis mer Totale ulykkeskostnader med ny vei reduseres fra 115,3 mrd til 114,4 på 40 år står det her. Dette er en reduksjon på mindre enn 1 %, og er etter min mening noe som burde forklares nærmere ! I min verden brukes matematikk og statistikk for å vurdere og for å forstå. Antar mange også vil vite eksakt kostnad i bompenger både t/r Oppdal - Værnes OG t/r Oppdal - Trondheim. Det er ikke omtalt så mye i artikler om ny vei. Dessuten: Hvor store kostnader belastes alle bileiere med grunnet salting istedet for brøyting ? Reduseres de alvorlige ulykkene om vinteren med bare saltveier ? Oppdal hadde vel fremstått mye triveligere med hvite veier istedet for bløte svarte veier. Innen flyging mister vi alle rettigheter uten jevnlig trening. Før måtte en ha øvelseskjøring på glatt føre. Moderne biler har ingen problemer med å kjøre på hvite veier i Oppdal. Dette gjøres nok hovedsaklig fordi både Staten og entreprenør tjener på det. Raske verdifall for bilene med dyre reperasjoner er resultatet av dette svineriet.

 2. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Jeg vet ikke hvor mye tungtransport du har kjørt Stian, men jeg tror de fleste forstår at det avgjørende er HVOR høydeme... Vis mer Jeg vet ikke hvor mye tungtransport du har kjørt Stian, men jeg tror de fleste forstår at det avgjørende er HVOR høydemeterne tas. Ved Trond sin veranda, eller bak industriområdet?

 3. Stian Knutsen For 9 måneder siden

  Det er vel rundkjøring i begge alternativene Odd? Og stigningen fra A til B i høydemeter blir den samme uansett hvordan ... Vis mer Det er vel rundkjøring i begge alternativene Odd? Og stigningen fra A til B i høydemeter blir den samme uansett hvordan du vrir og vender på det. Næringslivet får bare flytte etter, ser ut som om det blir masse næringsareal i tilknytning til ny E6. For sentrumsutviklingen tror jeg faktisk den sørligste trasen blir den beste.

 4. Odd Nyberg For 9 måneder siden

  Gullvåg Camping inngikk muntlig avtale med Statens Vegvesen der det ble avtalt et kryss ved Løklia. Trodde faktisk en ku... Vis mer Gullvåg Camping inngikk muntlig avtale med Statens Vegvesen der det ble avtalt et kryss ved Løklia. Trodde faktisk en kunne stole på såpass store aktører, og ble noe overrasket over at slike avtaler ikke overholdes. På Berkåk er vel samme metode benyttet overfor næringslivet. Husker selv under en flytime med ordfører at kun nordlig trase var omtalt for tilkobling mot ny E6... Den nordlige trase er den beste for boligene, de næringsdrivende og den rimeligste. Rundkjøring unødvendig. I det private næringsliv er det vanlig å holde seg til både muntlige og skriftlige avtaler. Er vel ikke registrert en eneste ulykke på denne strekningen der farten vil bli lav for trafikk fra Fv700. Dessuten er denne traseen uten stigning, noe som gir store miljømessige fordeler.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert