Lars Bjørgård informerte Ola Øie og andre rennbygger om E6-traseen på et folkemøte i november.

Lars Bjørgård informerte Ola Øie og andre rennbygger om E6-traseen på et folkemøte i november. Foto: Morgan Frelsøy

Ordfører Ola Øie tror gamle E6 gjennom Berkåk kan bli en perle:

– Kan bli en gyllen omvei

Ordfører Ola vil at eksisterende E6 skal bli Berkåks svar på Ladestien; og håper traséen kan bli liggende igjen som en slags gyllen omvei når trafikken flytter.

I løpet av året skal politikerne vedta hvordan nye Berkåk sentrum skal se ut, etter at E6 flyttes. Rennebu kommune har parallelt med omreguleringen av E6-traséen satt i gang igjen arbeidet med sentrumsplan for sentrum.

– Vi ønsker å få til et attraktivt sentrum der folk skal trives. Det er listet opp en del problemstillinger i planprogrammet som Plankontoret nå har lagt ut, som vi ønsker å behandle, sier han. Blant annet er noen av utfordringene hvordan man kan videreutvikle sentrumsområdet med møteplasser, grøntstrukturer og sentrumsfunksjoner etter at det meste av gjennomgangstrafikken flyttet over på ny E6. Her ønsker man å legge til rette for varierte og attraktive boløsninger i sentrumsområdet, og balansere framtidige muligheter for næringsetablering ved det nye Berkåkskrysset ved framtidig E6 opp mot eksisterende næringsliv i sentrum.

Det er også tenkt at man skal bevare og videreutvikle grøntstrukturen i sentrum og den gode tilgangen til aktivitets‐ og rekreasjonsområder som Berkåk har i dag, og utvikle Berkåk i ei mer bærekraftig og trafikksikker retning, både med tanke på utbyggingsmønster, gang‐ og sykkelforbindelser og kollektivtrafikk.

 

NYE MULIGHETER

Eksisterende E6 gjennom sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, noe som åpner nye muligheter for utvikling av Berkåk som tettsted. Cowi har anslått årsdøgntrafikken til å bli mellom 100 og 200 biler på den nedlagte E6 i framtida.

Samtidig gir bortfallet av denne trafikken utfordringer for den delen av næringslivet som retter seg mot vegfarende.

Endret vegstruktur i og ved Berkåk sentrum gjør likevel at det kan være aktuelt å vurdere andre formål enn kommuneplanen angir i enkelte deler av sentrum.

Vurdering av traseer for fylkesvegen blir gjort som del av reguleringsplanen for E6, som utarbeides av Nye Veier AS. I forbindelse med reguleringsplanen for E6 vurderes det også etablering av næringsarealer ved Berkåkkrysset, som erstatning for næringsarealer som lå i tilknytning til den regulerte E6‐traseen på Børslettet.

– Det blir en styrke med nytt næringsområde, det vil bli en større magnet der vi kan etablere nytt næringsliv. Det vil også bli en døgnhvileplass ved E6-krysset, og bensinstasjonene vil kanskje etablere seg der. Vi må få til et attraktivt område der nytt næringsliv kan etablere seg og ekspandere.

 

Han legger til:

 

– Berkåks merkevarenavn i forhold til drivstoff vil henge ved oss i mange år framover, det må vi ta vare på og hegne om.

– Vi er på vei mot et sted der folk skal trives både å bo, og å oppholde seg, sier Øie.

 

Han viser til at det i dag er idrettsanlegg i sentrum, og at de nå er i ferd med å etablere en aktivitetspark i samme område.

 

– Vi har barne- og ungdomsskole her, vi har kafé og butikker. Og de viktige B-ene, som barnehage og buss, sier han.

 

Han mener det er viktig å se sentrumsplanleggingen i sammenheng med Berkåk stasjon og kollektivtrafikken.

 

– Er denne visjonen om et godt sentrum å oppholde seg i i framtida forenlig med ønsket om at fylkesveien skal ta en sving innom sentrum?

 

– Fylkesveien skal kobles på E6, og må gå gjennom sentrum på en eller annen måte. Den beste traséen er ikke bestemt ennå, det arbeidet er ute på høring nå.

 

– Fylkeskommunen mener det er best for framtidas Berkåk at FV700 går rett fram?

 

– De ser det i et regionalt perspektiv, og også Norges lastebilforbund vil ha færrest mulig hindringer. De vil nok komme med en egen uttalelse. Det er vanskelige spørsmål som reises, sentrum vil vare i mange tiår framover.

Samtidig ser Øie at det er vanskelig å få til et bilfritt sentrum.

–Den eksisterende E6-traseen vil ligge der, og når det blir tunnelstengninger og veivedlikehold vil trafikken fra ny E6 kanaliseres hit.

 

 

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 2 måneder siden

    Ta frem kuleramma Ola. med 100 - 200 i årsdøgntrafikk som utgangspunkt får du nok lage en gyllen omvei med nedlagt næri... Vis mer Ta frem kuleramma Ola. med 100 - 200 i årsdøgntrafikk som utgangspunkt får du nok lage en gyllen omvei med nedlagt næringsliv. Samtidig med gyllen omvei skal det bli full service for veifarende ved det nye krysset.Dette henger ikke på greip.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 2 måneder siden

    Ta frem kuleramma Ola. med 100 - 200 i årsdøgntrafikk som utgangspunkt får du nok lage en gyllen omvei med nedlagt næri... Vis mer Ta frem kuleramma Ola. med 100 - 200 i årsdøgntrafikk som utgangspunkt får du nok lage en gyllen omvei med nedlagt næringsliv. Samtidig med gyllen omvei skal det bli full service for veifarende ved det nye krysset.Dette henger ikke på greip.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert