Åpent brev fra Oppdal KrF om pelsdyrforbudet:

– Dypt tragisk nedleggelse

Det er dypt tragisk når Solberg-regjeringen etter avtale med Venstre, nå velger å legge ned pelsdyrnæringen, skriver Morten Olsen på vegne av styret i Oppdal KrF i dette åpne brevet.

Åpent brev fra Oppdal KrF vedrørende sannsynlig nedleggelse av pelsdynæringen.

Pelsdyrnæringen i Oppdal har en lang og tradisjonsrik historie bak seg.

Oppdal har vært en av landets største pelsdyrkommuner gjennom mange år, de siste årene kun med oppdrett av rev.

I løpet av mange ti-år er det bygget opp en solid kompetanse og høy kvalitet på produktene. Farmene er i god stand, alle forskrifter er fulgt opp og dyrevelferden er god! Mange familier har hatt dette som hoved – eller binæring. Et stort og nylig utvidet fôrkjøkken leverer mat til oppdretterne i Oppdal, samt i et stort omland.

Pelsdyrnæringen i Oppdal sysselsetter per i dag ca 50 årsverk. Revefarmene er enten tilknyttet gårdsbruk eller ligger på et stort felles farm-område, på leiet grunn. Mange har satset på pelsdyr, særlig etter at tidligere landbruksminister Gunhild Øyangen (AP) erklærte pelsdyrnæringen for å være «den nye distriktsnæringen i Norge», eller etter at næringen ble «fredet», med ønske om en «bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen», av regjeringen Solberg i 2017, støttet av Sp og KrF.

Det er derfor dypt tragisk når Regjeringen Solberg, etter avtale med Venstre, nå velger å legge ned hele næringen. Nedleggelse av en hel næring har vel aldri skjedd tidligere i landbruket i Norge.

Enda mer tragisk kan det synes å bli når man nå velger å foreslå å kompensere næringen med et altfor lite beløp, ca 500 mill kroner. Uavhengige konsulentfirmaer takserer den totale kostnad til bortimot det firedobbelte.

At man med dette ser ut til å velge å velte mesteparten av den økonomiske belastningen over på næringen, er spesielt og kan vel ikke være rett og riktig, all den tid man pålegger en nedleggelse ved lov ? Den enkelte oppdretter kommer, med dette opplegget, til å blø økonomisk. I tillegg kommer de personlige belastninger det må bli å legge ned sin egen arbeidsplass/livsverk og til og med kanskje måtte rive det ned selv, bit for bit !

Oppdal Krf ser med dyp uro på hvordan dette skal bli for de enkeltmennesker dette vil ramme.       Det er jo tross alt mennesker vi har med å gjøre!

Oppdal Krf mener, at når en nedleggelse nå dessverre ser ut til å bli et faktum, må staten være seg sitt ansvar bevisst og legge på bordet en kompensasjon som er verdig og til å leve med!

Pelsdyroppdretterne er verd en god og raus behandling.

Oppdal Krf fikk sterk tilslutning til sine synspunkt på Trøndelagskonferansen 2019, og saken vil bli fulgt opp både overfor Næringskomiteen og landbruksminister Olaug Bollestad (Krf).

Med vennlig hilsen

Morten Olsen / styret i Oppdal KrF .

Vennligst Logg inn for å kommentere