asfaltkart

Planene klare for sommervedlikeholdet:

Ny asfalt her og der

I sommer får 14 kilometer oppdalsveier ny asfalt.

Det skal asfalteres for 55 millioner på riksveier i sommer, og 14 kilometer av det ligger altså i oppdalsregionen.

Det skal asfalteres nesten fire kilometer i og sør for Oppdal sentrum.

Den 5,2 kilometer lange strekningen Oppdal-Myran og 4,4 kilometer lange strekningen Ulsberg-Stavåbrua også får ny asfalt. I tillegg får 3,2 kilometer av rv70 forbi Vognild ny asfalt.

På rv3 skal det asfalteres 1,3 km på strekningen mellom Innset og Ulsbergkrysset E6/Rv3.

Det skal asfalteres 48 km riksveg og 205 km fylkesveg i år. I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4780 km fylkesveg med fast dekke.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene, og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

Ny veistrategi

– For 2019 har fylkestinget bevilget 321 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av vegnettet der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

– Ny vegstrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveger uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av vegen. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, sier Kipperberg.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 55 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

– For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

– I Trøndelag skal vi f.eks. asfaltere 38 km av fv. 74 opp mot Lierne og 50 km på fylkesvegene 7012, 7016 og 7022 ved Tunnsjøen i indre Namdal.

Strekninger som er sporete og har dårlig standard prioriteres.

Vennligst Logg inn for å kommentere