Lovforslaget lagt frem i dag:

Regjeringen øker erstatningene

Etter massive protester fra pelsdyrnæringa foreslår regjeringen å bedre kompensasjonsordingen for pelsdyrbøndene når næringa legges ned.

Det går frem av forslag til ny lov om forbud mot hold av pelsdyr som ble lagt frem av Landbruks- og matdepartementet i dag.

I en pressemelding fra departementet går det frem at regjeringen legger opp til en bedre kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere som må avvikle driften enn det som ble foreslått i høringen. Kompensasjonen skal ta individuelle hensyn.

Regjeringen foreslo i høringsdokumentet å gi en samlet erstatning på 365 millioner kroner, mens uavhengige analyser fra Oslo Economics viste at prisen ville bli 2,3 milliarder kroner. Pelsdyrnæringa reagerte kraftig på regjeringens tilbud.

  – Vi risikerer å bli gjeldsslaver, sa leder i Fjellregionen pelsdyralslag og oppdretter i Oppdal, Øystein Storholm, til OPP.

Oppdal kommune har protestert mot lovforslaget, det samme har fylkesmennene oppdrettsfylkene Trøndelag og Rogaland som har krevd bedre kompensasjonsordninger.

LES MER: Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, men med en avviklingsperiode som innebærer at produsenter som holdt pelsdyr 15. januar 2018 kan fortsette med dette frem til 1. februar 2025, opplyser departementet i en pressemelding.

Det er foreslått at loven gir hjemmel til å fastsette forskrift om kompensasjon for tap av retten til å holde pelsdyr og om tilskudd til omstilling.

Proposisjonen beskriver innretningen av kompensasjonsordningen, og denne er forbedret i forhold til forslaget i høringsnotatet. Det er for det første lagt opp til at oppdrettere som har avviklet etter 15. januar 2018, men før forbud mot hold av pelsdyr er vedtatt, kan få kompensasjon.

–  Kompensasjon for ikke-realiserbar kapitalbeholdning tar fortsatt utgangspunkt i bokført verdi ved utgangen av ligningsåret 2017, men departementet vil supplere dette med et tillegg som skal beregnes ut fra antall avlstisper i 2017. Dette tillegget vil samlet beløpe seg til om lag 85 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra departementet.

Ved at det tas utgangspunkt i den enkelte oppdretters bokførte verdier og antall avlstisper i 2017, blir kompensasjonen utmålt individuelt, skriver departementet videre.

– Det kan etter en individuell vurdering også gis ytterligere kompensasjon til oppdrettere som har gjort investeringer etter at Meld. St. 8 (2016-2017), opplyser departementet. Pelsdyrnæringen ble behandlet i Stortinget, men før 15. januar 2018, heter det i pressemeldingen.

I følge Landbruksdepartementet er omstillingspakken forbedret på bakgrunn av høringsinnspill.

–  For det første er mandatet utvidet, slik at midlene også kan brukes til omstilling til virksomhet utenfor landbruket. Videre er den økonomiske rammen for midlene økt fra 50 til 100 millioner kroner.

Lovforslaget blir behandlet av Stortinget i vår.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments