Dette er de to alternativene for hvordan fylkesvei 700 skal gå gjennom Berkåk sentrum.

Dette er de to alternativene for hvordan fylkesvei 700 skal gå gjennom Berkåk sentrum.

«Aldri har en Rennebuordfører hatt større utfordringer:»

Slaget om Bjerkaaker

Aldri har en Rennebu-ordfører hatt større utfordringer enn Ola Øie, mener Børge Dahle.

”Slaget om Bjerkaaker” – se framtidens muligheter!

Kommunesammenslåing, grensejustering, ny E6, tilkopling til E6 på Berkåk, sentrumsutvikling, næringsutvikling og økonomiske utfordringer – aldri har en Rennebuordfører hatt større utfordringer.

Betydningen av navnet Rennebu er: ”Veibygda, ferdselsbygda; bygda med mye gjennomgangstrafikk.” Historien forteller oss at sentrum i Rennebu har flyttet etter utvikling av trafikkstrømmen. Sentrum ble flyttet fra Nedre Rennebu til Berkåk, og Berkåk ble et administrasjonssenter. Skal en sikre ”Rennebu et godt sted å være” for framtida og skape arbeidsplasser for framtida, er løsningen et todelt sentrum.

Rennebu må nå se realitetene og framtidsmulighetene. Lokalsamfunnet Nerskogen har funnet sin form, et godt samliv med hyttenæringa. Nedre Rennebu er et livskraftig bygdesentrum, et tradisjonelt bygdesamfunn med sterke verdier og klar for videreutvikling.

Rennebu sør vil for framtida i hovedsak bestå av restene av et jordbrukssamfunn, men med livskraftige gardsbruk, store naturresurser og mulighet for å utvikle et opplevelsesrikt og bærekraftig område for fritidsbebyggelse. Skal utviklingen skje i samarbeid med Rennebu eller Oppdal? Skal departementet ta avgjørelsen eller innser nå politikerne realitetene og ønsker ”å ha en hånd på rattet”?

Berkåk et todelt sentrum? Dagens sentrum bør ha fokus på å utvikle seg til et moderne bygdesamfunn, et boområde med unike kvaliteter. Der kan en leve det gode liv basert på framtidens grønne verdier, ”et kortreist og naturnært liv”. Alt du trenger for at hverdagen skal fungere gjennom hele livsløpet er i gåavstand, et kompakt bofellesskap.

Nærheten til naturopplevelser må videreutvikles med enda bedre tilrettelegging. Utvikling av møteplasser for kulturopplevelser vil skape økt attraktivitet. En slik utvikling vil skape nye arbeidsplasser i sentrum og økt livskvalitet for fastboende.

Lykkes en vil en skape et omdømme som gjør Berkåk attraktivt for besøkende, fritidsetablering og nye innflyttere. Gjerne innflyttere med hovedarbeidsplass i Trondheim. For framtida vil frambringe mer fleksible arbeidsplasser.

Et næringssentrum må flyttes ut mot gjennomgangstrafikken. Relevante bedrifter knyttet til nye E6 må flyttes ut til et felles næringssentrum. En enkel tilkomst fra E6 med et tiltalende uttrykk vil være avgjørende for om det vil fungere. Senteret vil kunne bli en handelssentrum både for forbifarende og fastboende.

Bjerkaaker – Berkåk – Bjørk – tre og handverk. Et ”signalbygg” basert på videreutvikling av Rennebumartnan, ”Håndverk i tradisjon og ny design” må etableres som en helårsbedrift og som en merkevare for Rennebu.

Her er uante muligheter. Men er dette bare en framtidsdrøm? Nei, men det er avhengig av de valg og strategier en velger. Og – toget går nå! Hva vi tenkte og trodde på innen 31.mai 2019, vil være svært avgjørende for framtida. Krevende valg må gjøres.

Hvilke tidsperspektiv har vi når vi tenker framtidas Rennebu? Er redd for at det kan bli for kortsiktig. Rennebu 2030 er i korteste laget for å få fullført en ønsket utvikling. Og det handler selvfølgelig om økonomi, tilgang på kapital.

Mye av grunnleggende infrastruktur vil kunne tilrettelegges som en følge av etablering av ny E6. En framtidsretta utvikling for Rennebu, og spesielt for Berkåk som sentrum, er å se mulighetene nå. Det første valget er; hvor skal tilkopling av R700 til E6 være. Å utvikle Berkåk som et unikt bosted betyr at sentrum bør bli mest mulig fritt for gjennomgangstrafikk. Sentrum bør oppleves med spennende grønne arealer. Da er alternativ sør det beste valget.

En kan avvente avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartement angående grensejustering, men skal en ta ansvar for HELE Rennebus framtid, tror jeg tiden er inne for å diskutere kommunesammenslåing på nytt. Slaget står nå først og fremst om Berkåks framtid.

 

 

 

 

 

 

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 4 måneder siden

    Innbyggerne ønsker alternativ nord. Da kan krysset i sentrum beholdes. Ei stor rundkjøring vil også fjerne den trygge un... Vis mer Innbyggerne ønsker alternativ nord. Da kan krysset i sentrum beholdes. Ei stor rundkjøring vil også fjerne den trygge undergangen. Jeg tror ikke Børge Dahle har riktig bakgrunn for å vurdere dette. Ivar Langklopp har en bakgrunn som gir muligheter for å se helheten her. Hans innlegg fikk jo hele salen på siste infomøte til å applaudere nordlig alternativ. Å bygge enda en vei midt i Berkåk Sentrum , når en flatere parsell unngår boligene og myke trafikanter - er ulogisk. Bensinstasjonene - som kom først - ønsker trafikk forbi sine anlegg. Ordfører og politikere bør hjelpe lokalt næringslivet og flertallet som ønsker nordlig trase. Noe annet er skammelig.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 4 måneder siden

    Innbyggerne ønsker alternativ nord. Da kan krysset i sentrum beholdes. Ei stor rundkjøring vil også fjerne den trygge un... Vis mer Innbyggerne ønsker alternativ nord. Da kan krysset i sentrum beholdes. Ei stor rundkjøring vil også fjerne den trygge undergangen. Jeg tror ikke Børge Dahle har riktig bakgrunn for å vurdere dette. Ivar Langklopp har en bakgrunn som gir muligheter for å se helheten her. Hans innlegg fikk jo hele salen på siste infomøte til å applaudere nordlig alternativ. Å bygge enda en vei midt i Berkåk Sentrum , når en flatere parsell unngår boligene og myke trafikanter - er ulogisk. Bensinstasjonene - som kom først - ønsker trafikk forbi sine anlegg. Ordfører og politikere bør hjelpe lokalt næringslivet og flertallet som ønsker nordlig trase. Noe annet er skammelig.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert