- Alle som driver gård vet at man ikke selger Bjellekua, sa hun. I forgrunn partikollega Ola Skarsheim.
- Alle som driver gård vet at man ikke selger Bjellekua, sa hun. I forgrunn partikollega Ola Skarsheim.

Støtter tøybleier og kompostering i ny energi- og klimaplan:

Stoppet Brauts myrdyrking

Med knappest mulig flertall sier politikerne likevel nei til nydyrking av myr – og vil stimulere oppdalingene til å bli mer miljøvennlige.

Det ble rabalder da Arne Braut (Sp) i formannskapet tirsdag fikk flertall for å ta bort en parentes i forslaget til Klima- og energiplan. 

Braut ville mot rådmannens tilrådning i planen også åpne for å dyrke opp myr for matproduksjon i Oppdal, til tross for at Stortinget tidligere i år har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr.

– Myrforslaget er det helt uaktuelt å stemme for, sa Venstres Ingrid Husdal Dørum om Brauts forslag.

Heidi Pawlik Carlson (KrF) fulgte opp:

– Myr skal vi ikke bruke til nydyrking eller utbygging. Den må ligge i fred, sa Heidi Pawlik Carlson og pekte på at nedbygging av myr både går utover plante- og dyreliv – og reduserer lagring av karbon.

– Myra er Norges regnskog, og vi har allerede bygd ned en tredjedel av myrene i Norge, advarte Pawlik Carlson som pekte på at Stortinget har vedtatt forbud mot nydyrking av myr.

– Å stryke parentesen er helt ufarlig, mente Odd Arne Hoel (uavhengig) før Arne Braut selv tok ordet.

– Loven vil åpne for lokale vurderinger. Det finnes potensial for nydyrking i Oppdal, og da blir det for miljømessig teoretisk når vi sier at vi ikke kan borti en myrkant når vi skal dyrke opp jord i Oppdal, mente Braut.

Han hadde tillit til at fagfolk i landbruksforvaltningen i Oppdal vil ivareta forskriften og bruke skjønn.

– Behovet for mat og selvforsyning øker. Det må også Oppdal bidra med, og da må vi ikke hindre fornufte tiltak, sa Braut.

Fagansvarlig landbruk Gro Aalbu orienterte om at forskriften vil få konsekvenser for alle  søknader om nydyrking som omfatter myrområder.

– Kommunene kan gi dispensasjon, fastslo Aalbu som overfor OPP opplyser at det er få dekar med myr som er dyrket opp i Oppdal de siste årene.  Oppdalsmyrene som ble oppdyrket i løpet av flere ti-år fra 50- til 90-tallet utgjør riktignok 1000 dekar av Oppdals 40.000 fulldyrka jord.

Tor Snøve (Ap) varslet at han ville trekke sin støtte til Arne Brauts «myrforslag» som Aps ordførerkandidat stemte for to dager tidligere.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) stemte mot myrforslaget til Arne Braut i formannskapet og ville ta inn parentesen igjen under behandlingen i dag.

Også Trygve Sande (V) var skeptisk til å åpne opp for mer lokal myrdyrking:

– Mens det går mot et strengere myrvern, vil noen i Oppdal kjempe for å rydde myr.  Det er ikke et spesielt positivt signal vi sender ut, mente Sande.

Det ble også resultatet av avstemningen der Ap, Venstre, Høyres Ketil Jacobsen og KrFs Heidi Pawlik Carlson sørget for 13 stemmer og knappest mulig flertall for å ta inn igjen parentesen om myr.

Dermed blir det i planen fastslått at Oppdal kommune skal «prioritere nydyrkingstilskudd og «drenering av vassjuk jordbruksjord (ikke myr) for å øke matproduksjonen og selvbergingsevnen».

TILSKUDD TIL TØYBLEIER

Utenom den lange vandringen i myra, gikk kommunestyret enstemmig inn for en rekke forslag til forsterkninger av tiltak i planen, fremmet av Ingrid Husdal Dørum (V).

Det åpnes både for tilskudd til kompostering og kutt i renovasjonsavgift for de som reduserer husholdsningsavfall.

Ifølge Husdal Dørum gir Kristiansund kommune 1000 kroner i tilskudd til de som komposterer og 600 i fradrag på renovasjonsordningen.

Småbarnsmoren ville også gi økonomisk støtte til foreldre som velger å bruke tøybleier til barna.

– 40 kommuner har tilskudd til tøybleiebruk, det er kun åtte kommuner i Trøndelag som ikke har det, deriblant Oppdal, sa Husdal Dørum.

Hun foreslo også å legge til rette for bedre gang- og sykkelveier, og hevdet at 26 elever i grunnskolen i Oppdal har skyss til skolen fordi de har for farlig skolevei.

Forslagene fra Husdal Dørum får i likhet med andre tiltak i planen økonomiske konsekvenser som politikerne senere må ta inn i handlingsplanen for økonomisk inndekning.

FJERNET FIGUR

Kari Toftaker (Sp) mente klimagassutslippene fra landbruket i Oppdal ikke er så store som en figur i planen viser.

– Dette kan ikke stemme. Her har det kommet inn feilkilder, hevdet Kari Toftaker og ville ha figuren fjernet og erstattet med en oppdatert figur.

Gro Aalbu pekte på at figuren som viser landbruksutslippene er riktig ut fra de tallene som finnes i dag.

– Det forskes på utslippene og det kan komme nye tall ved neste revisjon av klima- og energiplan, sa Aalbu.

Flertallet valgte mot Ap og Venstres stemmer å fjerne faktafiguren.

VINDKRAFT

Sigmund Fostad (Frp) mente klimaplanen er for snever, fordi den kun konsentrerer seg om ting kommunen selv kan gjøre noe med.

– Tilrettelegging som er med på å anspore innbyggerne til tiltak er sentralt, det er innbyggerne som kan gjøre noe med miljøet hvis det legges til rette fra kommunen.

Fostad hevdet også at produksjonen av fornybar energi var «stemoderlig behandlet i planen.  Kun solceller og bioenergi er nevnt, ifløge Fostad som også ville tatt med vindkraft og vannkraft, og stilte spørsmål rundt kommunens motstand mot vindkraft.

– Det kunne betydd mye for både sysselsettingen og kompetanseutviklingen i Oppdal kommune, mente Fostad.

HIMMELLANGT UNNA MÅLENE

Hans Bøe (V) valgte å se det store bildet, og mente dette var den største saken kommunestyret skal behandle denne perioden.

– Dette er en plan fram til 2030 i Oppdal, men bakteppet er Paris-avtalen om å redusere klimautslippene med 40 prsoent i samme periode.

– Her må det skje mye, vi er himmellangt unna å nå våre klimamål, og da må vi handle enten det er arealbruk eller nydyrking. Slik kan vi ikke fortsette, sa Bøe og mente dette får konsekvenser for alle områder av  samfunnsplanleggingen.

– Vi må ikke bare se problemene med dette. Å være skeptisk og ikke gjøre noe er tusen ganger verre, sa Bøe.

Trygve Sande (V) gjentok det han sier til OPP, om å begrense størrelsen på hytter og stille krav til hytteutbyggere om å bygge mest mulig energivennlige hytter. Det ville også flertallet, mot Høyres fire stemmer.

12 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Jeg ser at en av argumenta mot dyrking av myrområder, er at myra lagrer klimagasser. Vil det si at myrområder absorberer klimagasser? Nei, mener jeg, myrområder produserer klimagasser. Jeg har ved selvsyn sett at når man går på ei myr/våtmarkområde, så kommer det bobler opp fra små vasspytter. Det er metangass som er produsert av forråtningsprossessen som alltid pågår i ei myr. Har du med deg fyrstikker, og setter fyr på gassen, så brenner den med en blålig flamme. I argumenteringa mot dyrking av myr, så tror jeg det er noen som har gått seg vill.( ut på ei gyngende… Les mer »

Marianne Dolpen
Marianne Dolpen
1 år siden

Hva du tror og mener om karbonlagring i myr, spiller svært liten rolle, Oddvar Magne Skjørstadmo. Myr er naturtypen som lagrer mest karbon på jorda. https://www.sabima.no/trua-natur/myr/

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Nå spiller det vel ikke så stor rolle hva jeg mener om dette, men argumentet var vel at myra skulle lagre klimagasser. Noe som ikke stemmer helt slik som jeg har sett hvordan ei myr fungerer. Myra består vel av organisk materiale som blir tilført mye vann, som setter igang en forråtningsprossess som produserer klimagass. Etter hvert så vil det organiske materialet gå over til å bli karbon. Og om flere tusen år så vil dette oppstå som et lag i jordskorpa som vil bli til kull, og til lag som inneholder olje. I dag så har menneskene funnet slike… Les mer »

Mari Rui Heiniger
Mari Rui Heiniger
1 år siden

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, og jobber med å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger. De sier (i følge artikkelen under): «Norske myrer lagrer minst 950 millioner tonn karbon. Dette tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år. De (Sabima) er imidlertid enige i at det er problematisk at forbudet rammer enkelte gårdsbruks mulighet til å øke sitt dyrkingsareal. De (Sabima) foreslår derfor at jordvernet bør styrkes, og at man bør støtte bønder til å bruke annet areal.» Hele artikkelen finner dere her: https://www.matmerk.no/no/okologisk/okologisk-landbruk/hva-er-en-myr-og-kan-de-dyrkes. Vi kommer sikkert ikke lenger… Les mer »

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Dette her blir vel en diskusjon om myr og utslepp til det nesten blir kjedelig. Men jeg synes det er noen begrep som bør klargjøres. Det sies at det lagres karbon i myr. Det er vel noe som etterhvert blir til kull, og forblir i myra. Men så plutselig blir dette til klimagass når det kommer i lufta. Myra den produserer methan/klimagass, noe blir i myra, og noe forsvinner i lufta fordi det er lettere enn luft. Det samme skjer med tundraen i Sibir og nordlige Canada. Når temperaturen øker, så smelter øverste laget og frigir methan/klimagasser som har vært… Les mer »

Egil Hjelmeland
Egil Hjelmeland
1 år siden

NIBIO har en grei artikkel «Myr og klimagasser» (får ikke lagt inn lenke). Google er et fantastisk verktøy til å drikke kunnskap. Bruk det! – Gass måles best i kg/tonn fordi en kg gass er kg gass uavhengig av trykk og temperatur.

Mari Rui Heiniger
Mari Rui Heiniger
1 år siden

Myr er visst ikke lenger kjedelig som jeg har syntes når jeg har tråkket over den?

Egil Hjelmeland
Egil Hjelmeland
1 år siden

Jeg synes nok fortsatt at myr gjør seg best dekt med en meter snø, Mari ?

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Jeg har vel enda ikke fått skikkelig svar på hvordan det går an å måle gass som er lettere enn luft og ikke er påvirket av tyngdekraft blir målt i tonn og ikke i volum. Dere to som kommenterer og henviser til nettsider , og heller gjør spørsmålet om til latter, eller gjør narr av,kan vel heller ta den latteren på kammerset og skjemmes! Når jeg kommenterer, så setter jeg ting på spissen, og kanskje stiller spørsmål som ingen andre gjør.

Egil Hjelmeland
Egil Hjelmeland
1 år siden

Kg er et mål for masse, som er en iboende egenskap til gjenstander og annen materie [1]. Vekt er kraften massen blir utsatt for i et gravitasjonsfelt, og måles strengt tatt i Newton. Men siden folk flest bor i Jorden gravitasjonsfelt, så viser de fleste vekter vekten i kg, og vekt og masse blandes sammen av folk flest. Et kg lodd har også et kg masse på Månen, selv om en vekt vil vise bare en sjettedel. Selv om det er litt plundrete å veie en gass, så er det mest presist å angi en gassmengde i kg, fordi det… Les mer »

Mari Rui Heiniger
Mari Rui Heiniger
1 år siden

Beklager, hvis det ble feil, Oddvar Magne Skjørstadmo. Meningen var å gjøre narr av meg selv – jeg som stort sett bare har irritert meg over å tråkke i myr, og nå plutselig har blitt myras forsvarer. Humor blir stort sett alltid feiltolket i kommentarfelt, og det er vanskelig å få med tonefall og ansiktsuttrykk i tekst, og derfor skriver jeg stort sett aldri i kommentarfelt. Men denne gangen ble det for stille under denne saken her i starten, syntes jeg, og det er kjempebra at alle disse spørsmålene blir stilt. Jeg er ferdig nå, snakkes i virkeligheten neste gang:)

Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Da er vi alle kommet i mål, og er fornøyd, og tusen takk for det.