Ansatte advarer mot negative ringvirkninger:

– Ikke selg everket

De ansatte i Oppdal Everk AS kaller arbeidet med å forsøke å selge resten av selskapet til Trønderenergi for «hastverk» og frykter kutt i antall arbeidsplasser og store, negative ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Var salg av Oppdal Everk avtalt spill?

I møte mellom ordfører Kirsti Welander og tillitsvalgte 16.10.2017 var ordføreren helt klar på at salg av 49,9 % var den beste løsning for fremtiden til Oppdal Everk og Oppdal kommune som eier. Dette ville gi stordriftsfordeler, sikre arbeidsplasser og utvikling av Oppdal Everk, og Oppdal kommune ville fortsatt ha kontroll over selskapet. Ansatte og tillitsvalgte støttet dette.

Salget ble vedtatt gjennomført 1. oktober 2018. Vi var glad for tilliten fra det store flertallet i kommunestyret. Nå skulle samarbeidet med TrønderEnergi Nett ta til, trodde vi. Men allerede i februar 2019, kun fire måneder etter delsalget, ville ordføreren utrede fullt salg av Oppdal Everk.

Det er ingen tvil om at hastverket med å forsøke å selge resten av Oppdal Everk skaper problemer for utviklingen av selskapet. Avtalen som ble gjort med TrønderEnergi Nett i fjor, innebærer et tett samarbeid på mange områder. Det vil gi lavere kostnader og økt effektivitet, noe som vil styrke begge selskapene. Vi har kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet. Men fire måneder er for kort tid til å vise effekten av samarbeidet, og nye utredninger og forhandlinger om salg nå, tar fokus bort fra dette viktige arbeidet.

 Selge/ikke selge

Det er hevdet at Oppdal Everk vil falle kraftig i verdi dersom kommunen ikke selger resten av selskapet nå. Dette er en påstand som ikke er dokumentert. Vi har ikke hørt om eksempler på dette i Norge. De eksempler som finnes, viser det motsatte.

Salg vi kjenner til har gått for 2 ganger bokført verdi.

KLP har kjøpt minoritetspost i Istad AS (13%). KLP fikk neppe kjøpt dette til bokført verdi.

«KLP har et langsiktig perspektiv som finansiell investor i norske kraftselskaper. Investeringene er med på å fordele pensjonsmidler og gi god avkastning og stabilitet i porteføljen. Vi har stor tro på at denne investeringen vil passe godt i forvaltninga av pensjonsmidler» sier Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP. Som kjent er KLP også en investor i TrønderEnergi.

Ved investeringer i nettet vil verdien stige i årene framover. EC Group- rapporten som ble presentert høsten 2017 (rapport med analyser om framtiden for Oppdal Everk) sier også at Oppdal Everk vil ha en bra kontantstrøm og gi god forrentning i årene framover. Ved eventuelt senere salg må Oppdal kommune derfor vurdere verdien av sin eierandel på nytt, og ikke bruke bokført verdi.

Nettleie i fremtiden

I EC Group- rapporten viser tallene at Oppdal Everks nettleie på sikt vil bli lavere som følge av reduserte kostnader og økt effektivitet. Oppdal Everk har gjennomført store investeringer de siste år (nye strømmålere og utskiftning av gammelt nett mm). Oppdal Everk har vært gjennom en omorganisering der kraftomsetningsvirksomheten er solgt og aksjene i Vitnett er overført til kommunen. Selskapet er nå et rent nettselskap. Med denne omorganiseringen og ytterligere reduksjon av kostnader (gjennom integrasjonsavtalen med TrønderEnergi Nett) ser vi Oppdal Everk som et solid selskap for fremtiden.

TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk skal danne et selskap som består av nettvirksomheten i de to konsernene. Begge de opprinnelige konsesjonsområdene vil bestå, og nettleien vil derfor bli forskjellig i nord og sør. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har vesentlig høyere nettleie enn TrønderEnergi Nett og Oppdal Everk. Ved en fremtidig utjevning av disse to nettleiene (dvs ett konsesjonsområde), vil også Oppdal få høyere nettleie dersom resten av Oppdal Everk er solgt.

Oppdal er et vekstområde, både når det gjelder hytteutbygging og øvrig næringsvirksomhet. Det er i Oppdal planlagt kraftkrevende industri, noe som vil redusere nettleien for hver enkelt kunde (flere å dele på).

Konsekvenser og ringvirkninger ved et salg

Hvis kommunen selger resten av Oppdal Everk, vil man også miste en lokal bedrift som skaper lokale ringvirkninger. Oppdal Everk bruker lokale bedrifter og entreprenører, noe som gjør at store deler av nettleien pløyes tilbake til Oppdalssamfunnet. Ved et salg kan nettleien fra Oppdal bli brukt til utbedring av strømnett andre steder i Trøndelag. Oppdal kommune vil da ikke lenger ha innflytelse på bruk av nettleien i Oppdal.

Vi har et nært og godt samarbeid med Vitnett. Dette gjør at vi har lave utbyggingskostnader, noe som gjør at vi kan være med å bidra til godt utbygd fiber- og strømnett i alle deler av Oppdal.

EC Group-rapporten og integrasjonsavtalen med TrønderEnergi Nett sier at antall ansatte skal reduseres til 14 når Oppdal Everk nå er et rent nettselskap. Dette skal skje ved naturlig avgang. Hvor mange arbeidsplasser vil det bli i Oppdal dersom alle aksjene selges? Reduserte antall arbeidsplasser og redusert aktivitet vil gi lavere skatteinngang til Oppdal kommune. Lokale entreprenører og Oppdal Næringsforening advarte mot helsalg ved forrige behandling av saken.

Vi mener at Oppdal kommune må utrede konsekvensene for lokalsamfunnet før et eventuelt salg.

Ifølge avtalen som er inngått mellom Oppdal kommune, Oppdal Everk og TrønderEnergi Nett skal det etableres et markedskonsept for av salg av produkter og tjenester på nye fornybare energiløsninger og energieffektivisering – med Oppdal som pilotområde.

Prosjektet ble presentert av teknologidirektør Gøril Forbord i TrønderEnergi på informasjonsmøte med kommunestyret 12. mars 2019. Oppdal Everk har gjennomarbeidede planer og stor tro på dette prosjektet som vil skape kompetansearbeidsplasser i Oppdal. Vi venter nå på respons fra TrønderEnergi. Avtalen vil falle bort dersom hele Oppdal Everk blir solgt.

Hva nå?

Vi ansatte mener at presentasjonene v/Sverre Løkken til kommunestyret i mars og argumentene fra kommunens forhandlingsutvalg er for ensidig, og vi har derfor forsøkt å påpeke noen momenter som må tas hensyn til i behandlingen av saken.

Ansatte mener at Oppdal Everk kan gi god og stabil avkastning til eierne og samtidig være en motor i Oppdalssamfunnet.

Er det politikere som ønsker mer informasjon før dere skal ta den endelige avgjørelsen, er dere hjertelig velkommen til oss i Kåsvegen 16.

«Vi er tilstede hver dag for folk i Oppdal»

Alle ansatte i Oppdal Everk AS

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments