Ordfører Kristi Welander orienterte i dag de ansatte i Oppdal Everk Nett AS om den ferdigforhandlede opsjonsavtalen med Trønderenergi.
Ordfører Kristi Welander orienterte 6. juni de ansatte i Oppdal Everk Nett AS om den ferdigforhandlede opsjonsavtalen med Trønderenergi.

Dette er avtalen med Trønderenergi:

Lover jobb for 14 ansatte

14 ansatte i Oppdal Everk AS garanteres arbeid i fem år dersom Trønderenergi får kjøpe hele selskapet, og kraftkonsernet lover lokal tilstedeværelse i ti år.

Oppdal kommune og Trønderenergi er i mål med forhandlingene om bruk av opsjonen for salg av 50,1 prosent av aksjene i Oppdal Everk til det trønderske kraftselskapet. Som OPP tidligere har skrevet vil kommunen få nærmere 73 millioner kroner for resten av aksjene i selskapet dersom opsjonen benyttes innen fristen som er utgangen av året.

I dag orienterte ordfører Kirsti Welander de ansatte i everket om prosessen som ble avsluttet mandag.

– Vi har vært spesielt opptatt av å sikre stillingsvernet for de ansatte, at de får samme lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i Trønderenergi dersom det blir salg, sier Welander til OPP etter møtet.

Trønderenergi fikk i fjor kjøpe 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk og hele kraftomsetningen fra kommunen for 81,5 millioner kroner, og i integrasjonsavtalen som ble inngått mellom partene, forplikter everket seg til å effektivisere driften ved å kutte antall ansatte fra 19 til en grunnbemanning på 14 medarbeidere.

I tillegg skal everket bruke samme administrative systemer som Trønderenergi, noe som skal føre til ytterligere effektivisering og bedre avkastning.

Welander bekrefter at disse vilkårene for de ansatte er forhandlet frem:

  • Trønderenergi garanterer for at minst 14 ansatte tilbys fast/relevant stilling i fem år.
  • Lønnsvilkårene i de to selskapene er sammenlignet og er like gode.
  • I denne femårsperioden er Oppdal fremmøtested, men ansatte vil også utføre oppdrag utenfor kommunegrensen.
  • Trønderenergi garanterer for lokal tilstedeværelse i ti år
  • Trønderenergi er ikke forpliktet til å beholde dagens administrasjonsbygg i Kåsen.

Etter fem år anslår Trønderenergi at det er behov for 10-12 ansatte i Oppdal, primært knyttet til planlegging og drift av nett, viser de hemmeligsteplede dokumentene som OPP fikk tilgang til i fjor.

  – Fem år er lang tid

På spørsmål om det er åpent hvor mange ansatte everket får i Oppdal etter femårsperioden, svarer Welander:

– Nettet vil alltid være her og dermed blir det også behov for folk. Å garantere for antall stillinger uten å se det i sammenheng med bedriftens utvikling er ikke mulig. Men fem år er lang tid. Å garantere for ti års tilstedeværelse er også lang tid.

Dette er andre viktige punkter i avtalen:

  • Samme nettleie som i resten av Trønderenergis områder.
  • Det tilrettelegges for at lokale entreprenører får delta anbudskonkurranser.
  • Trønderenergi forplikter seg til å bidra med 1 mill. over fem år til lokale lag og foreninger.

Av tidligere utredninger i saken går det frem at oppdalssamfunnet kan spare 10-12 millioner kroner årlig med Trønderenergis nettleie. Kirsti Welander bekrefter at konsulentselskapet EC Group har utarbeidet en ny analyse som tar for seg konsekvensene ved et everksalg for alle nettkundene.

–  Både positive og negative sider ved et salg kommer frem i denne rapporten som er basert på tall fra Oppdal Everk, sier Welander, som ikke ønsker å røpe konklusjonen i rapporten som går ut sammen med kommunestyrepapirene.

  –  Er innsparingspotensialet i nettleien på nivå med tidligere anslag?

– Ja, det kan jeg bekrefte.

Oppdal Everk har årlig bidratt med 6-800 000 kroner årlig i sponsormidler til lokale lag og foreninger. Som rent nettselskap begrenses inntjeningsmulighetene og sponsormidlene kuttes.

–  I år er gir everket bort 300 000 kroner, men i årene som kommer blir det slutt på penger til gode formål. Slik er det også for andre nettselskaper, påpeker Welander. Dette har sammenheng med strenge, statlige reguleringer av rammene for nettdrift, som er en monopolvirksomhet.

Bidrar med 1 mill.

Men forhandlerne har likevel fått gjennomslag for at Trønderenergi, som i 2017 omsatte for 1,7 milliarder kroner og fikk et overskudd etter skatt på 494 millioner kroner,  skal bidra med én million kroner til lokale lag og foreninger de neste fem årene.

–  Jeg vil også utfordre kommunestyret til å gjøre det samme, kommunen bør være med, sier Welander.

Lokale entreprenører har vært bekymret for at de mister oppdrag dersom everket selges ut av bygda. Daglig leder Arnt Erik Dale i Dale maskin har hatt mange gravejobber for everket, og sa til OPP i fjor at han fryktet et omsetningskutt på 25 millioner kroner ved salg av hele everket.

–  Vi har merket oss dette og har fått med et eget punkt om at Trønderenergi legger til rette for at lokale aktører får delta i anbudskonkurransene, men kan naturligvis ikke forfordeles dersom de ikke konkurransedyktige påpeker.

Ordføreren sier at Trønderenergi som konsern fortsatt forplikter seg til å være med å utvikle et prosjekt for fornybar energi som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser i Oppdal.

–  De er positive til å være med på prosjektet Grønn Fjellhageby i regi av Nasjonalparken næringshage, som handler om å utvikle bærekraftig fritid. Vi har foreslått at det utarbeides en intensjonsavtale mellom Trønderenergi, Oppdal kommune og en ekstern aktør for å realisere dette.

Bekymrede ansatte

Hovedpunktene i den ferdigforhandlede avtalen ble lagt frem for de ansatte i everket på et allmøte i morges, der de ansatte tillot OPPs fotograf å ta bilde, men ikke å være til stede på selve orienteringen.

 –  Hvordan var reaksjonen?

–  Noen uttrykte bekymring og usikkerheten er betydelig, og det skjønner jeg. De er opptatt av hva et eierskifte kan bety for dem, sier Welander, og legger til at de ansatte blir ivaretatt med gode vilkår også ved et eventuelt eierskifte.

Ordføreren som i fjor stemte for å selge hele everket til Trønderenergi, svarer slik på om hun kommer til å gå inn for avtalen hun selv har forhandlet frem sammen med rådmannen:

– Det er mer naturlig å kommentere det når saksfremlegget foreligger. Jeg ønsker at kommunestyret skal få det før jeg uttaler meg. Det viktige for meg i denne prosessen har vært å ivareta hensynet til de ansatte, lokalsamfunnet og kommunen som eier, svarer hun.

Forhandlingsutvalget har bestått av ordfører Kristi Welandet og rådmann Dagfinn Skjølsvold. De har også knyttet til seg rådgiverne Sverre Løkken fra EC Group og advokat Andreas Nordheim i Simonsen Vogt Wiig.

Kommunestyret tar stilling om resten av Oppdal Everk skal selges i møtet 20. juni.

Les i dagens OPP: – En gudegave! Everk-ansatte kommenterer solid plassering i «kraft-NM».

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Andor Sæther
Andor Sæther
1 år siden

Katastrofe! dette er ikke Oppdal tjent med. Hverken innbyggerne eller de ansatte ved Oppdal Everk. skjønner veldig godt bekymringene for de ansatte med disse betingelsene. Viss dette blir en realitet som det ser ut som, så blir dette en meget trist dag i Oppdals el-kraft historie.