Fylkesmannen avviser klage i Gjevilvassdal-strid:

Løypetvang var lovlig

Fylkesmannen i Trøndelag avviser lovlighetsklagen fra Sigmund Fostad (Frp), Olav Martin Mellemsæter og Ketil Jacobsen (H). Trioen hevdet kommunestyrets vedtak om å sikre løyperetten på Gjevilvassveien ved tvang var ulovlig.

«Fylkesmannen har vurdert kommunens vedtak, og kan ikke se at vedtaket er ulovlig. Kommunens vedtak er etter dette gyldig», heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen som ble kjent tirsdag.

Det var 13. desember i fjor at kommunestyreflertallet med 14 mot 11 stemmer vedtok ekspropriasjon for å gjennomføre områdereguleringsplanen for Gjevivassveiene. Dette skal sikre skiløype på blant annet på Gjevilvassveien og Langoddveien, og over Resset fire måneder i året.

Sterke grunneierinteresser ønsker å brøyte veien vinterstid for å benytte den til næringsvirksomhet som seterutleie og skogsdrift. Fem grunneiere fikk i fjor fullt medhold i Høyesterett for at veilaget ikke kan stenge veien vinterstid slik praksis har vært i flere tiår for å legge til rette for skiløype.

Kommunestyret vedtok i desember også å ta ut skjønnsbegjæring og søke Fylkesmannen om forhåndstiltredelse før skjønn ble avholdt. Kommuenstyret valgte senere å gå bort fra å benytte denne forhåndstiltredelsen for å roe ned konfliktnivået i Gjevilvassdalen.

Kommunestyremedlemmene Sigmund Fostad (Frp), Olav Martin Mellemsæter og Ketil Jacobsen (begge Høyre), ba 3. januar  om lovlighetskontroll av vedtaket.

De hevdet at det var begått saksbehandlingsfeil på bakgrunn av uriktige opplysninger gitt av rådmannen til kommunestyret før vedtaket ble fattet. Dette skal ha innvirket på stemmegivningen, mente de tre.

De mente også at rådmannen og Fylkesmannen var inhabile i behandlingen av lovlighetsklagen, oppsummerer Fylkesmannen fra saken.

Fylkesmannen slår fast at kommunestyret med bakgrunn i Plan- og bygningsloven og Oreigningslova kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. I sin vurdering skriver Fylkesmannen at det må være en interesseovervekt til stede.

«Hva som er relevante fordeler, må vurderes i det konkrete tilfellet. Det er allikevel et ufravikelig krav at hensynet til allmenne samfunnsinteresser tilsier at ekspropriasjon skal finne sted», skriver Fylkesmannen og viser til at reguleringsplanen for Gjevilvasveiene ble stadfestet av Fylkesmannen allerede 2. februar i 2017.

«Kommunestyret vedtok ekspropriasjon av reguleringsplanen, og forrige vedtak om ekspropriasjon ble stadfestet av Fylkesmannen 10.10.2017. Saken står ikke i en annen stilling nå hva gjelder lovligheten av det innholdsmessige i vedtaket om ekspropriasjon, slik at vilkårene for å ekspropriere er å anse som oppfylt», heter det i brevet, der det det også henvises til Fylkesmannens stadfestelsesvedtak fra 10. oktober i 2017.

Når det gjelder påstand om inhabilitet viser Fylkesmannen til det de tidligere har skrevet om saken, «og anser oss habil til å behandle lovlighetsklagen. Heller ikke departementet fant grunnlag for at rask saksbehandling og den foreliggende kommunikasjon mellom Fylkesmannen og kommunen forut for samtykket til forhåndstiltredelse dannet grunnlag for inhabilitet».

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviste i april klagen advokat Ivar Chr. Andersskog fremmet på vegne av 31 rettighetshavere i Gjevilvassdalen etter kommunestyrets vedtak om løypetvang og forhåndstiltredelse 13. desember i fjor.

Neste episode i striden om skiløypa i Gjevilvassdalen blir i skjønnet i august. Resultatet av det tre uker lange skjønnet vil avgjøre hvor mye Oppdal kommune må betale de grunneierne som ikke frivillig har avstått grunn til skiløype.

Vennligst Logg inn for å kommentere