Politikerne avviste i forrige uke å bygge en ny, stor barnehage i området mellom Oppdal stadion og Ålma der det også planlegges en brannstasjon (i skogen nederst til høyre), mellom Inge Krokanns veg og Oppdal stadion.

Politikerne avviste i forrige uke å bygge en ny, stor barnehage i området mellom Oppdal stadion og Ålma der det også planlegges en brannstasjon (i skogen nederst til høyre), mellom Inge Krokanns veg og Oppdal stadion. Foto: Morgan Frelsøy

Advares mot flom, trafikkfare og bit for bit-utbygging:

Avviser klager på brannstasjon

Kommunen må gå i megling med fylkesmannen og NVE som er blant flere kritiske røster til plasseringen av ny brannstasjon i Oppdal sentrum.

Mandag får bygningsrådet detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Oppdal sentrum på bordet. Kommunestyret skal deretter banke plasseringen i sitt møte torsdag

Etter flere års strid om hvor denne skal ligge, endte politikerne i vår opp med alternativet de først vraket.

Nå planlegges det bygging i Inge Krokanns veg, rett ved Oppdal stadion – i det som i kommunale planer omtales som «folkehelseparken» i sentrum.

Planen har vært ute på høring, og de kritiske røstene er mange til å legge brannstasjonen i Oppdals mest trafikkerte gate og viktig adkomstvei til skole og idrettsanlegg i Oppdal.

Fylkesmannen og NVE varsler innsigelser til planene fordi det ikke er tilstrekkelig dokumentert at brannstasjonen eller adkomsten ikke vil bli rammet av 1000-årsflom i Ålma.   Rådmannen peker på at for å flomsikre sentrum må en bygge ei ny bru over Ålma i Ola Setroms veg, som kommunen beregner til 10 millioner kroner. Det pekes også på at brannstasjonen vil bli liggende høyere enn vannstanden ved en 1000-årsflom.

Rådmannen innstiller derfor på å avslå innsigelsen, som betyr at kommunen må i megling dersom bygningsrådet er enig.

Andre frykter for trafikksikkerheten og at friområder i sentrum spises opp av utbygginger:

FAU ved Oppdal ungdomsskole frykter at et viktig friområde for barn og unge spises opp bit for bit etter at politikerne fra før har lagt ambulansegarasjen ved inngangen til skolene og stadion. Om politikerne likevel velger å tross innvendingene og bygge brannstasjonen her, krever Fau at området blir statlig sikret mot videre utbygging, at lysløypa rustes opp  og at den planlagte gang- og sykkelvegen bak brannstasjonen blir videreført rundt stadion og ned til Oppdal treningssenter.

Oppdal idrettsråd er også kritisk til plasseringen og prinsipielt imot å bygge brannstasjonen ved stadion. Rådet krever som Fau avbøtende tiltak,  for blant annet å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter,

Barnerepresentanten i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun er også sterkt kritisk til forslaget om å legge brannstasjonen rett ved en sterkt trafikkert vei, skolevei og fritidsområde for barn og unge.

Kommunen har selv i en kartlegging av friluftslivsområder i Oppdal, verdsatt dette arealet med høyeste verdi som «svært viktig friluftsområde».

Lauritzen Thun mener dette er et pressområde for utbygging som tappes bit for bit, og at dette forringer området.

«Friområdet er helt unikt og så verdifullt for livskvaliteten for mange at kommunen må prioritere å ta vare på den», skriver hun i høringssvaret. Hun peker på at plasseringen skjer i strid med føringene i flere kommunale planer politikerne selv har vedtatt og krever som Fau avbøtende tiltak om plasseringen blir som foreslått.

Også Eirin Berge er i et flere sider langt notat kritisk til plasseringen. Hun stiller som privatperson og foreldre til barn ved barneskolen spørsmål ved om saksbehandlingen har vært god nok og om saken burde vært konsekvensutredet.

Hun peker på at kommunen har tillatt mange mindre utbygginger i området, som skulle vært sett på i en større helhet.

Hun oppfordrer Fylkesmannen i Trøndelag til å vurdere å sette ned foten i saken fordi kommunen ikke følger opp nasjonale retningslinjer om å gi erstatningsareal for barn og unge.

Rådmannen mener kommunestyret står fritt i å utarbeide en reguleringsplan som har en annen arealbruk enn arealbruksplanen fra 2017. Den ble den gangen utarbeidet som et alternativ til en juridisk bindende reguleringsplan. I kommuneplanens arealdel er tomta vist til friområde.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert