Oppdal Sp om helsesatsing i framtida:

Sp om helsesatsing

Vi vil se på mulighetene for nye bofellesskap og bo-ordninger i regi av kommunen, skriver Oppdal Sp i dette innlegget.

Behovet for omsorgstjenester vil i fremtiden øke fordi vi stadig oppnår en høyere levealder. Derfor må disse tjenestene få høy prioritet i arbeidet for å gjøre Oppdal kommune enda bedre.

Selv om vi i Oppdal har en god omsorgstjeneste i dag, vil Oppdal Senterparti fortsette å styrke denne tjenesten, spesielt når det gjelder bemanningssiden. Flere hender med god kompetanse er svært viktig for at kommunen fortsatt skal kunne levere en god omsorg for de som trenger den. Vi vil legge til rette for at arbeidsdagen for de ansatte i omsorgssektoren skal bli mindre belastende. Dette vil vi gjøre med større fokus på hjelpemidler. Ved å ansette flere lærlinger vil vi få flere kompetente hender i eldreomsorgen. For å styrke tjenestene ønsker vi oss også desentraliserte utdanninger på omsorgsområdet lagt til Oppdal.

Det er viktig å legge til rette for at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme. For å få dette til, er det viktig å ha gode primærhelsetjenester, en god hjemmetjeneste og å styrke kommunens ergoterapitjeneste. I Oppdal har vi allerede klart å få mye av primærhelsetjenesten på plass i bygget til Oppdal Distriktsmedisinske Senter. Hvordan vi arbeider videre med dette vil være avhengig av hva som er mest tjenlig for befolkningen og den enkelte tjeneste.

Det vi vet er at Oppdal skal ta i bruk ny teknologi og andre hjelpemidler som gjør at eldre skal føle seg trygge og ha mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Vi vil se på mulighetene for nye bofellesskap og bo-ordninger i regi av kommunen, tilrettelagt for eldre med gåavstand til sentrumsfunksjoner.

Det er nok slik at når en snakker om omsorg, tenker en ofte på den eldste delen av befolkningen. Men omsorg vil mennesket ha behov for i alle livets faser. I noen kommuner i dag har man en egen ungdomskontakt som skal fange opp barn og unge som faller utenfor. Vi vet at også i Oppdal kan unge falle ut av fellesskapet. Det ønsker Oppdal Senterparti å gjøre noe med.

Vi vil få på plass en egen ungdomskontakt som skal følge opp ungdom med store livsutfordringer og unge som står i fare for å falle utenfor. Da er det også viktig at vi arbeider videre med et virkemiddelapparat som kan trå til når slike saker fanges opp. Det er ulike måter å gjøre dette på. Vi må få utredet hvordan vi i Oppdal kommune kan få lagt til rette for en så god støttetjeneste som mulig.

Mari Giskeødegård, listekandidat SP og Geir Arild Espnes, ordførerkandidat SP

Partiet som mener det samme sentralt og lokalt

Vennligst Logg inn for å kommentere