Brua over Ålma bør byttes ut for ikke å bli en propp ved en framtidig storflom i elva i Oppdal sentrum.
Brua over Ålma bør byttes ut for ikke å bli en propp ved en framtidig storflom i elva i Oppdal sentrum.

Fylkeskommunal bru i sentrum kan bli propp ved flom:

Vil ikke skifte ut brua over Ålma

Fylkeskommunen vil ikke skifte ut den flomutsatte brua over Ålma i Oppdal sentrum. Minst 13 andre trønderske veistrekninger bør prioriteres først, mener fylkesrådmannen.

Det går fram av et svar fylkesrådmannen har gitt fylkespolitiker og varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg. Det vil koste ti millioner kroner bare å skifte ut brua, men fylkesrådmannen mener det er 13 andre tiltak i Trøndelag som må prioriteres før brua i Oppdal sentrum.

Dalseg viser til en flomkartlegging av Oppdal sentrum som mener den beste løsningen for å flomsikre sentrum er å skifte ut brua over Ålma på Ola Setroms veg i Oppdal sentrum (den gamle E6-traseen).  Ved en flom i Ålma kan brua bli en farlig propp og føre til oversvømmelse av sentrumseiendommer.

Ola Setroms veg på den aktuelle strekningen er fylkesveg 6518, og brua er i fylkeskommunens eie.

I tillegg til å skifte brua anbefales det å senke elvebunnen og etablere murer og voller langs elveløpet. Kostnadene for å skifte ut brua er anslått til 10 millioner kroner, samt to millioner i kommunal andel for elvesenking og etablering av murer og voller.

Varaordføreren mener flomfaren vil begrense utviklingsmulighetene i Oppdal sentrum, og peker på at det det offentlige må ta et overordnet ansvar for flomsikring framfor at private utbyggere må iverksette enkelttiltak.

Prioriterer 13 andre tiltak

Fylkesrådmannen peker i sitt svar på at at Trøndelag som landets nest største veieier har svært mye værutsatt veiinfrastruktur, og peker på at klimaendringer gjør det vanskelig å fastlå hvilke områder som er mest sårbar for vær og sjø.

Trøndelag fylkeskommune må nå blant annet utbedre Fv 755 mellom Vanvikan og Leksvik, etter at sjøen har gravd ut lommer i støttemurene under fylkesveien. «Dette er ikke planlagte og budsjetterte tiltak, som Trøndelag fylkeskommune må iverksette umiddelbart.», skriver fylkesrådmannen.

Fylkesrådmannen svarer at fylkeskommunen selv ikke har eget faglig grunnlag for å utpeke hvilken del av infrastrukturen som er mest væreutsatt, og må støtte seg på NVE. I svaret viser fylkesrådmannen til en 16 år gammel flomsonekartplan, der  prioriteringslistene ble oppdatert i 2009.

Planen beskriver fem prioriterte strekninger i tidligere Nord-Trøndelag, på totalt 77 km, og åtte prioriterte strekninger i tidligere Sør-Trøndelag på totalt 93 km. Ingen av de prioriterte strekningene er i Oppdal kommune.

«Dette betyr ikke at det ikke er risiko for flom på Oppdal eller at det ikke kan være viktig og riktig å gjøre tiltak på Oppdal, inkludert å skifte ut eksisterende bru. Men NVE anser at minst 13 strekninger i Trøndelag har større skadepotensial enn det er på Oppdal.», svarer fylkesrådmannen og konkluderer:

«Fylkesrådmannen kan av den grunn ikke anbefale at Fylkestinget prioriterer å iverksette flomforebyggende tiltak som foreslått på Oppdal, før det gjøres tiltak på de 13 strekningene som utpekes som å ha størst skadepotensial ved en eventuell flom.»

Vennligst Logg inn for å kommentere