Advokat Kristian Nordheim (tv) representerte Oppdal kommune i skjønnssaken, her med Jan Kåre Husa (th).

Advokat Kristian Nordheim (tv) representerte Oppdal kommune i skjønnssaken, her med Jan Kåre Husa (th). Foto: Morgan Frelsøy

Rettssak i ni dager om Gjevilvassvegen:

En 10 år lang prosess

Mandag begynte et nytt kapittel i kampen om Gjevilvassvegen da skjønnsretten ble satt i saken som vil pågå i ni dager. Der viste kommunens advokat til at det ikke foreligger godkjenning for utleie av setereiendommene til noen av brøyterne.

Ingen skal ta fra brøyterne at de har vært utholdende i kampen om Gjevilvassvegen. Nå er de nok en gang i retten med Oppdal kommune som motpart. Det er satt av ni dager til skjønnsrettssaken, som har til formål å få klarlagt hvor stort erstatningsbeløpet til grunneierne i Gjevilvassdalen skal bli når kommunen eksproprierer veiene for en periode på 16 uker i året. Dette for å i motsetning til brøyterne, sikre skiløyper hver vinter langs veiene i Gjevilvassdalen.

I går, mandag, var første dag i retten i Trondheim Tinghus, rettssal 417. Ført ut var Oppdal kommunes advokat, Kristian Nordheim. I sitt innledningsforedrag tok han oss med gjennom hele prosessen fra 20. Mai i 2009 da kommunestyret vedtok oppstart av reguleringsarbeid for en skitrasé mellom Grøtsetra og Gjevilvasshytta.

Advokat Nordheim åpnet med å kort gjøre rede for hvilke veier og strekninger i Gjevilvassvegen saken gjelder og viste til strekningene, Osen-Gjevilvasshytta, Osen-Langodden samt Grøtsetra-Gjevilvassvegen (bortsett fra 800 meter fra Grøtsetra og vestover som går utenom veg).

­Nordheim fortsatte med å peke på at partene er uenige om det foreligger feil både ved reguleringsplan og saksbehandling/lovanvendelse.

– De saksøkte anfører mangelfulle utredninger ved den såkalte alternative traseen, utdypet Norheim og la til at det sentrale spørsmålet i saken er om ekspropriasjon er mer til gang enn skade.

– Skiløypa berører 109 grunneiere/rettighetshavere. Av disse har 68 inngått utenomrettslig avtale, opplyste Nordheim før han fortsatte med å gjøre rede for selve skjønnet og det faktiske grunnlaget skjønnsretten skal bygge på.

– Formålet er å sikre brukerne preparerte skiløyper, samtidig skal behovet for transport ivaretas, påpekte Nordheim som etter hvert skulle vise til flere forhold knyttet til det sistnevnte behovet. Blant annet at det fra skogfaglig hold er gjort utredninger av Allskog som slår fast at skogsdrift ut over vedhogst i Gjevilvassdalen anses som ulønnsomt.

– Trollheimen har vært tilrettelagt for friluftsliv fra cirka 1890. Skogen er i hovedsak fjellskog med marginal betydning, slo Nordheim fast og viste videre til brøyternes argumenter for å kunne brøyte med henblikk på utleie av setereiendommer/hytter til fritidsbruk.

– Merk at det ikke foreligger godkjenning for utleievirksomhet av de aktuelle setereiendommene, slo Nordheim fast.

FLERTALLET ØNSKER SKILØYPE

Kommunens advokat viste til at Gjevilvassvegene har vært forvaltet av veilaget (grunneierne) der et flertall av medlemmene ønsker skiløype.

– Blant annet fordi dette gir inntekter til veilaget i forbindelese med bompassering, sa Nordheim og ba retten merke seg at det var brøyting sesongen 2015-16. En sesong som eier av Bakksetra, Arne Ivar Bakk, kunne notere kraftig nedgang i besøket på utleiehyttene på setra, ifølge kommunens advokat.

– Mye heller skiløype enn mulighet til å kjøre. Løypa på Osen fra Gjevilvassdalen, noe av det beste Oppdal har å by på, refererte Nordheim med henvisning til et brev fra Bakk til kommunen.

Deretter gikk Nordheim gjennom arbeidet som har blitt gjort for om mulig å finne alternative løypetraseer i Gjevilvassdalen.

Her pekte kommunens advokat på innsigelsene fra fylkesmannhold som etter hvert medførte at en øvre trasé ble skrinlagt på grunn av betydelige inngrep i terrenget. Heller ikke en nedre trase til løype kom man til noen løsning på, ifølge Nordheim, som viste til at flere grunneiere har motsatte seg dette.

– Det er flere eksempler på at kommuner har ekspropriert vei til skiløyper, fortsatte Nordheim etter å ha gått gjennom den omfattende dokumentasjonen i forbindelse med utredninger og politisk behandling av de forannevnte alternative traseene.

I dag, tirsdag, er det brøyternes advokat, Ivar Chr. Andersskog sin tur til å holde sitt innledningsforedrag. Onsdag flytter retten til Oppdal og Gjevilvassdalen hvor det blir daglige befaringer fram til og med mandag kommende uke før retten fortsetter med vitneforklaringer i Oppdal rådhus, tirsdag 20. august. Saken fortsetter deretter i Trondheim Tinghus med partsforklaringer fram til det holdes avsluttende innlegg fra partenes advokater, torsdag, 22. august.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert