– Tydeligvis ikke kulturminne nok?

Endrer Norge uten demokrati

– Et demokratisk organ som Dovrefjellsrådet kan bli overkjørt av Regjeringa ved et Departement styrt av en Statsråd som representerer et lite mindretallsparti i befolkninga, skriver Ola Arne Aune i denne kronikken.

Dovrefjells framtid

Kongelig Resolusjon av 20/4 2018 om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, vedtatt av Regjeringen i Statsråd, er nok et eksempel på at en Regjering kan endre et land uten vedtak i Stortinget. Et demokratisk organ som Dovrefjellsrådet kan bli overkjørt av Regjeringa ved et Departement styrt av en Statsråd som representerer et lite mindretallsparti i befolkninga. Et eksempel på hvordan en kan endre Norge uten demokratisk behandling i Stortinget. Det var dette Erna Solberg og Høyre mente da de i 2013 gikk til valg på å «Endre Norge» uten å fortelle hva disse endringene gikk ut på.

Vernet skjer i medhold av naturmangfoldloven, men til landskapet skal også regnes kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Men sætrene i Vesllie er tydeligvis ikke kulturminne nok?

Det er verd å merke seg hva som står om formålet for vernet i Resolusjonen. Under pkt. 1.1. finner vi:

«Formålet med vernet fremgår av verneforskriftenes formålsbestemmelser som blant annet sier at vernet skal bidra til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle, og et vakkert og egenartet landskap preget av et rikt dyre- og planteliv. Formålet er videre å ta vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder og særlig viktige trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket rundt Snøhettamassivet.»

Videre: «Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Av de norske villreinstammene står villreinen i Dovre-Rondane-regionen (inkludert Dovrefjell) i en særstilling, da denne regnes som en av de siste bestandene av den mest opprinnelige ville europeiske fjellreinen. Gjennom Bern-konvensjonen og den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold har Norge forpliktet seg til å ta vare på sin opprinnelige flora og fauna.»

Ut i fra ovenstående formål, er det naturlig å tenke seg at dagens overkjøring av lokaldemokratiet, vil fortsette. Bakenforliggende urbane krefter både her i landet og i EU med støtte av Miljødirektoratet, har i mange år arbeidet for at Norge skal bli Europas villmark. «Rewilding» er målet.

Så hva blir det neste? Sannsynlig svar: Mer ferdselsforbud utenfor Snøheimvegen og Viewpoint’en. Mer vekst i stammer av fredet rovvilt. Dvs.: Prioritering av rovvilt på bekostning av husdyrbeite og produksjon av sunn mat i utmarka.

«- tilnærmet intakte høyfjellsøkosystemer- » vil bety at jerven kan spise nyfødte villreinkalver med det samme de blir født. Men skal den siste rest av den europeiske fjellreinstammen da overleve, må villreinjakta reduseres sterkt eller opphøre.

Det blir litt av en oppgave å prøve å forvalte ei slik framtid!

 

Ola Arne Aune

Vennligst Logg inn for å kommentere