Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

Stig Storholm, Martin Ishoel og Rune Hindseth fikk besøk av ordfører, Kirsti Welander dagen etter stortingsvedtaket om å forby pelsdyrhold i Norge.
Stig Storholm, Martin Ishoel og Rune Hindseth fikk besøk av ordfører, Kirsti Welander dagen etter stortingsvedtaket om å forby pelsdyrhold i Norge.

Nedlegging gir ekstraordinær situasjon i Oppdal:

Ber om 3 millioner i pelsdyromstilling

Rådmannen mener Oppdal blir så hardt rammet av pelsdyravviklingen at kommunen må ha tre millioner i ekstraordinære skjønnsmidler.

Fylkesmannen har oppfordret Oppdal kommune til å søke om støtte, og pengene skal blant annet gå til omstillingstiltak for både fôrkjøkken og oppdrettere, til opprydning av farmområdet på Tågvollan og til å hjelpe den enkelte oppdretter med råd og støtte.

Det går fram av rådmannens sak for kommunestyret torsdag, og høringssvaret Oppdal kommune skal gi på forslaget til forskrift for kompensasjon for pelsdyrnæringa når den avvikles i 2025.

Saken behandles av kommunestyret i Oppdal torsdag, og høringssvaret rekker å komme inn før høringsfristen går ut 1. oktober.

Oppdal er en av Norges største pelsdyrkommuner og blir hardt rammet når næringa avvikles. 13 oppdrettere mister sin næringsinntekt, fellesområdet på Tågvollan må ryddes opp og reguleres på ny – og Midt-Norsk Fôrkjøkken med 10 ansatte må omstilles.

Kirsti Welander sa til OPP dagen etter nedleggingsvedtaket i Stortinget at hun ikke trodde Oppdal hadde rett på omstillingsmidler.

Rådmannen mener imidlertid at kommunen må få tilført skjønnsmidler for å møte den ekstraordinære situasjonen Oppdal havner i. Forslaget til forskrift åpner for å søke om støtte til slike særskilte forhold.

Rådmannen ber kommunestyret vedta å søke om tre millioner kroner for årene 2020-2022, og lister opp hvilke oppgaver kommunen trenger statlig støtte til å gjennomføre de neste årene:

  • Ivareta pelsdyroppdretterne og deres familier
  • Styrke landbruksforvaltningen
  • Styrke psykisk helsevern
  • Omorganisere Midt-norsk Fòrkjøkken. Dette eies i dag av pelsdyrfarmerne som et
  • andelslag og må trolig endre eierstruktur etter nedleggingen. Fôrkjøkkenet faller trolig utenfor øvrige støtteordninger, og har 10 ansatte samt en stor
  • bygningsmasse. Her vil det bli behov for bistand til både ansatte og bedriften for å omstille til ny virksomhet.
  • Drift av fellesfunksjoner i nedleggingsfasen. Hvis denne varer til 2025 blir det stadig færre brukere både til vannverk, samt veivedlikehold sommer og vinter.
  • Styrke tekniske tjenester i kommunen i forbindelse med opprydding av pelsdyrfarmområdet; samt bistå Fylkesmannen med å utarbeide en helhetlig plan for opprydding.
  • Sammen med Norsk Landbruksrådgiving og aktuelt forskningsmiljø få i gang et prosjekt for uttak og ny bruk av fosforreserven på pelsdyrfarmområdet.
  • Kommunen må ta en koordinerende rolle overfor skogeiere, festere og aktuelle brukere av pelsdyrfarmområdet. Dagens reguleringsplan må erstattes av en ny.

Rådmannen mener det er vanskelig å anslå hvor mye dette vil koste, men søker om tre millioner kroner fordelt over tre år.

I høringssvaret er også rådmannen uvanlig kritisk til måten pelsdyrnæringa er behandlet på av norske myndigheter.

Svært kritisk

«Generelt sett er rådmannen svært kritisk til måten denne saken er håndtert overfor den berørte landbruksnæringen. Farmerne har stått i sterkt press fra media i lang tid og er psykisk utslitt, og så kommer nedleggingsforslaget i regjeringsplattformen fra Jeløya, nøyaktig ett år etter at næringen ble vedtatt bærekraftig utviklet i januar 2017.», skriver rådmannen.

I høringssvaret pekes det på at det må innføres frakttilskudd i perioden for å hindre at de oppdretterne som vil drive fram mot 1. februar 2025 ikke skal få en voldsom økning i  kostnader fordi det blir færre oppdrettere å dele utgiftene på.

Rådmannen mener som mange har påpekt at kompensasjonen ikke bør gis ut fra bokført verdi slik regjeringen foreslår, men ut fra reell verdi. Rådmannen vil også skru opp tispetillegget som i regjeringens forslag er gjort med utgangspunktet i 2017 som var et dårlig år for skinnpriser.

Rådmannen krever også at fylkesmannen må gis større adgang til å gi dispensasjon fra forskriften for å vurdere erstatningen til hver enkelt farm individuelt.

Les rådmannens innstilling her.

Til nå har det kommet bare fire høringssvar på forskriften.

Vennligst Logg inn for å kommentere