Kommunedirektøren fraråder anke:

Espnes taus i løypesaken

Kommunedirektøren fraråder det nye kommunestyret å anke skjønnsrettens løypedom, særlig fordi en ny runde blir dyr. Nyvalgt ordfører Geir Arild Espnes (Sp) vil ikke røpe hvor han står.

– Nå må vi lese saken nøye, og frem til 29. oktober må jeg gjøre meg opp en mening, sier Geir Arild Espnes til OPP.

Da gårsdagens møte var over fikk det nye kommunestyret saksdokumentene i hendene. Tirsdag skal politikerne ta stilling til om de skal følge kommunedirektørens konklusjon og avstå fra å anke skjønnsrettens kjennelse i løypesaken.

4. oktober konkluderte Sør Trøndelag tingrett med at kommunen må betale 10 millioner kroner i erstatning til de 115 grunneierne og rettighetshaverne i Gjevilvassdalen for å avstå veigrunn til skiløype fire måneder i året.

Sps amarbeidspartnerne Venstre, KrF og SV har tidligere uttalt til OPP at de mener skjønnsrettens kjennelse er akseptabel.

Les mer om løypesprik i den nye alliansen.

Retten slo fast at kommunen kan gjennomføre løypereguleringsplanen på strekningene Osen- Gjevilvasshytta og Osen – Langodden, men ikke fra Grøtsetra til Resskysset. Retten mente alternative traseer ikke var godt nok utredet på denne strekningen og avviste å fremme skjønnet her.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim sa til OPP at det var en salomonisk kjennelse retten hadde kommet frem til, og han antydet allerede 4. oktober at han neppe ville anbefale kommunestyret å anke saken.

I saksfremlegget kommunestyret nå har fått tilsendt til det ekstraordinære møtet 29. oktober, går det frem at kommuneadvokaten mener at det er grunnlag for å anke rettens avgjørelse for strekningen Grøtsetra-Resskrysset. Når Nordheim likevel ikke anbefaler en selvstendig anke på dette punktet, er det på grunnlag av to forhold:

«For det første er jeg enig i tingrettens vurdering om at den traseen som ble påvist og befart under skjønnsrettens behandling fremsto som et relevant og realistisk alternativ til skiløype langs veien, i alle fall om en ser bort fra ønsket om å kunne preparere ved tidlig snø. Det tilsier at det bør utredes hvorvidt det kan oppnås avtaler med de berørte grunneierne for å få etablert en skiløype etter den påviste traseen. Alternativt kan kommunen konsekvensutrede spørsmålet i en ny reguleringsbehandling av dette isolerte strekket. For det andre vil det av kostnadshensyn være fornuftig å ikke inngi selvstendig anke på dette spørsmålet», skriver Nordheim.

Han påpeker at det ikke var reist noen krav om en alternativ trasé på denne strekningen da løypereguleringsplanen ble vedtatt.

Advokaten mener likevel at det bør vurderes en såkalt avledet anke fra kommunens side, dersom noen av grunneierne anker. Det vil si en begrenset anke om erstatning for avståelse av bruksrett på vei, som bør vurderes fremmet for å unngå dobbelterstatning, og han mener kommunedirektøren må gis fullmakt til å avgjøre dette dersom det foreligger anke fra noen av partene innen ankefristen 4. november.

Av saksfremlegget går det frem at kostnadene for skjønnssaken beløper seg på 4,3 millioner kroner. Dette dekker utgiftene til kommuneadvokaten (1.3 millioner kroner) og motpartens advokater (Andersskog kr. 1,77 mill. og Førde kr. 914 000), samt tingrettens kostnader som er anslått til 300 000 kroner.

Kommuneadvokaten trekker frem kostnadene ved en ny prosess som et viktig argument for å avstå en ny rettsrunde, som isåfall vil gå for Lagmannsretten tidligst til våren.:

«Sakskostnadene i en skjønnsprosess er betydelige, noe tingrettens behandling viser. Det er derfor min klare vurdering at sakskostnadene bør tillegges betydelig vekt ved vurderingen av om tingrettens avgjørelse skal ankes», skriver Nordheim.

I en ankeprosess er hovedregelen at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten.

  –  Er du villig til å bruke mer penger på en ny prosess, Espnes?

– Nå skal gruppa diskutere dette og da blir det feil av meg å forskuttere hvilket standpunkt gruppa skal ha, sier Espnes.

Advokat for 35 grunneiere i skjønnsprosessen, Ivar Chr. Andersskog, har allerede åpnet for å anke innen fristen 4. november.

Han omtalte dommen som en halv seier.

Andersskog har ikke svart på OPPs spørsmål om hans klienter har konkludert om de ansker saken.

Les i dagens OPP: Hytteinnbyggere vurderer fremtiden om de mister veiløypa.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments