Tunnelløp nummer to vil komme på vestsida av tunnelløpet som er ferdig, det vil si til venstre på bildet.
Tunnelløp nummer to vil komme på vestsida av tunnelløpet som er ferdig, det vil si til venstre på bildet.

Trafikken på E6 vil bli doblet:

Forbereder ny Soknedalstunnel

Ny motorvei med 110 km/t på lange strekninger sør for Trondheim gir så stor trafikkøkning at Nye Veier og Statens vegvesen allerede i vinter vil legge til rette for to tunnelløp i Soknedalstunnelen.

Nye veier AS og Statens vegvesen har inngått en avtale om å forberede et framtidig tunnelløp nummer to i Soknedalstunnelen. Det er allerede sprengt ut én 3,6 langt tunnel som tas i bruk neste høst.

Statens vegvesen tar nå arbeidet med å forberede enda et tunnelløp i forbindelse med byggingen av ny E6 i Soknedalen, og arbeidet anslås å ha en kostnad rundt 45 millioner kroner.

– Det vil bli vesentlig færre ulemper for lokalsamfunnet å gjøre denne jobben nå, sier prosjektleder Harald I. Johnsen i Statens vegvesen på prosjektets hjemmesider.

Han viser til at det skal flyttes 50.000 kubikkmeter masse når en skal tilbakeføre veier og bygge gang- og sykkelvei rundt tunnelportalen i Soknedal sentrum. Hvis vegvesenet ikke legger til rette for tunnelløp nummer to nå, så må alt dette graves bort igjen når dette tunnelløpet skal bygges.

– Nå vil dette arbeidet koste om lag 45 millioner kroner. Prisen vil anslagsvis bli dobbelt så høy om disse arbeidene skal gjøres på et senere tidspunkt, sier Johnsen.

Avtalen er inngått mellom Nye Veier AS og Staten ved Samferdselsdepartementet, med forbehold om Stortingets tilslutning.

Det er vegvesenet som bygger 6,5 km med ny E6 gjennom Soknedal, og den ble planlagt lenge før Nye Veier kom på banen med planer om firefelts motorvei gjennom søndre Trøndelag. Soknedalsutbyggingen er planlagt for to felt uten midtrekkverk. Forarbeidet som nå skal gjøres gjør det mulig med fremtidig utvidelse til firefeltsveg for strekningen Vindåsliene-Korporalsbrua.

Nye Veier planlegger motorvei med 110 km/t, og det vil gi en langt raskere trafikkvekst i Soknedalen enn tidligere anslått. Derfor vil en ifølge vegvesen

Prosjektet har tidligere sprengt ut såkalte rømningstverrslag fra den nye tunnelen over mot det framtidige tunnelløpet for hver 250 meter gjennom tunnelen.

Avtalen er inngått mellom Nye Veier AS og Staten ved Samferdselsdepartementet, med forbehold om Stortingets tilslutning, for å legge til rette for en mulig fremtidig utvidelse til firefeltsveg for strekningen Vindåsliene-Korporalsbrua. Avtalen sikrer finansiering av prosjektering og bygging av søndre påhugg og portal for et andre tunnelløp i Soknedalstunnelen.

Årsdøgntrafikken i Soknedalen er på rundt 5000 kjøretøy i døgnet. Nye Veier har ifølge Adresseavisen imidlertid gjort trafikkberegninger som tilsier en trafikkmengde på 9100 kjøretøy i døgnet i 2040 i Soknedalen. Dette innebærer at krav om doble tunnelløp, som slår inn ved 8000 kjøretøy i døgnet, vil komme rundt 2035 – om ikke enda tidligere. For når ny E6 åpner mellom Soknedal og Ulsberg med fire felt og 110 km/t i 2023, kan kravet om doble tunneløp slå inn tidligere.

Forarbeidet innebærer å grave ut løsmasser, sprenge ut fjell til forskjæring og de første ca. 15 meter av tunnelløp nummer to, samt støping av en ny portal på østsida av det første tunnelløpet.

– Dette arbeidet skal ikke endre framdriften i prosjektet for øvrig, men det blir selvsagt betydelig mer trykk og høyt aktivitetsnivå når dette arbeidet, i tillegg til bygging av nye Hovsbrua kommer inn samtidig med de øvrige aktivitetene som er planlagt fram til hovedåpningen høsten 2020, sier Johnsen.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer