Grunneierne får ikke erstatning for skogsdrift, seterutleie eller tomtesalg:

Gjevilvassdommen er klar

Kommunen må trolig betale rundt 10 millioner for å ta i bruk Gjevilvassveien til skiløype. Men slipper å betale erstatning for inntektstap knyttet til skogsdrift, utleie og tomtesalg.

Dommen i Gjevilvassdalen ble klar fredag ettermiddag, en drøy måned etter at partene møttes to uker i retten og i Gjevilvassdalen.

Dette er hovedtrekkene i dommen:

  • Skjønnet fremmes ikke for strekningen Grøtsetra til Resskrysset. Her mener retten at en alternativ trasé som ble påvist under skjønnet fremstår som «relevant og realistisk alternativ til skiløype langs veg». Retten mener kommunen ikke har foretatt en vurdering av alternative løypetraseer for denne veistrekningen og at dette derfor er en saksbehandlingsfeil i arbeidet med reguleringsplanen for skiløypa.
  • Skjønnet fremmes derimot for strekningen Gjevilvassosen til Gjevilvasshytta, samt fra Gjevilvassosen til Langodden. Her er det ifølge retten ikke realistiske alternativer til skiløypa på veien.
  • Retten mener kommunen må betale 10 millioner i vederlag til grunneierne for at de avstår retten til å bruke Gjevilvassveien fem måneder i året. Retten mener det vil være naturlig at beløpet fordeles likt blant de 115 deltakerne i Gjevilvassveien SA. Erstatningen settes derfor avrundet til 87 000 kr per grunneier.
  • Flertallet av grunneiere på veien har imidlertid frivillig avstått grunn. For de 33 grunneierne som Andersskog representerer utgjør erstatningen i underkant av 2,8 millioner kroner.
  • Kommunen må i tillegg betale saksomkomstninger på nærmere 5 millioner kroner.

Derimot mener retten at Oppdal kommune ikke skal betale erstatning for tap av inntekter fra utleie av setre, for tap ved eventuelle tomtesalg, tap for framtidig kraftutbygging eller tap for inntekter fra skogsdrift.

Grunneier Olav Kvams advokat Aslak Førde og advokat Ivar Chr. Andersskog, la på vegne av i alt 33 grunneiere begge ned påstand om å avvise skjønnet. De hevdet samtidig at deres parter vil tape 33,5 millioner kroner på skog, tomtesalg og utleie ved at det legges løype på veien.

Oppdal kommunes advokat Kristian Nordheim, hevdet på sin side at grunneierne verken lider tap eller har ulemper av vinterveien og begjærte at skjønnet ble fremmet.

Skogsdrift: Grunneierne krevde på grunnlag av en vurdering fra Allskog en erstatning på 2,1 millioner. Retten sier null.

Retten mener Allskogs beregning fremstår som dårlig egnet for å vurdere eventuelt tap dersom de ikke har vinterveg, fordi de ser helt bor fra muligheten grunneierne har hatt til nå å drive skogsdrift uten vinterbrøytet veg. Retten mener også bjørkeskogen så høyt til fjells har et beskjedent volum og produksjon. Eventuelle uttak kan derfor gjøres i perioder der veien ikke er belagt med skiløype, mener retten.

Seterutleie: Grunneierne krevde 2-3 millioner i erstatning for tap av inntekter knyttet til seterutleie. Blant annet har grunneier Per Henrik Vognild 23,5 sengeplasser som kan leies ut. Retten sier null.

Retten mener det utvilsomt foreligger et marked for utleie selv om veien ikke er brøytet. Det vises til Cecilie Nitter og Arne Ivar Bakk som vitnet for kommunen og fastslo at skiløypa er viktig for utleiemarkedet.  Retten mener derfor det ikke er dokumentert at bortfall av vinterbrøytet vei medfører utleietap.

Tomtesalg: Grunneierne krevde 6-7 millioner for tap knyttet til salg av hyttetomter. Retten sier null.

Heller ikke her mener retten at det er dokumentert at hytter uten vinterbrøytet vei er særlig mer utfordrende å selge enn hytter med vinterbrøytet vei.

Kraftutbygging: Hans Edvard Thyve har hatt planer om kraftutbygging som ifølge ham krever vinterbrøytet vei. Retten mener skiløype ikke medfører noe tap for en slik utbygging.

Retten mener det kun i svært begrenset utstrekning er gjort rede for hvilket tap grunneieren vil lide dersom han ikke gis mulighet til å utnytte eiendommen på den ønskede måte. Retten mener heller ikke at manglende brøyting i fem måneder vil gi noen begrensning i grunneierens muligheter for ettersyn eller vedlikehold av et kraftverk. Det kan eventuelt etterses ved bruk av snøscooter, mener retten som stiller spørsmål ved om vedlikeholdsoppgaver må gjennomføres på vinterstid. I den grad slik behov oppstår, er retten ikke i tvil om at det vil bli gitt nødvendig dispensasjon.

Vederlag for veibruk:  Grunneierne krevde 3,5 millioner for veibruken. Retten setter erstatningen til 10 millioner, men kommunen kan slippe med langt mindre.

Retten peker på at inngrepet legger tilnærmet fullstendig beslag på vegen i fra 1. desember til 2. påskedag, mellom fire og fem måneder i året.  Derfor mener retten at kommunen må yte erstatning med utgangspunkt i anleggskostnadene ved opparbeidelse av tilsvarende veg.
Retten legger skjønnsmessig til grunn at samlet anleggskostnad for alle tre vegstrekninger utgjør 30 millioner kroner.

Ettersom skjønnet ikke fremmes på strekningen Grøtsetra til Resskrysset, fratrekkes skjønnsmessig 3,5 millioner. Gjenstående anleggskostnad for de to øvrige vegstrekninger utgjør dermed kr 26 500 000. Retten mener at skiløypa vil fortrenge grunneiernes veirett ca 40 prosent av et år. 40 prosent av 26,5 millioner betyr 10,6 millioner av totale anleggskostnader, men retten gjør fradrag for brøytekostnader samt det forhold at grunneierne faktisk kan ta seg til eiendommene uten bil.

Dermed skal hver av de 115 grunneierne få like mye i erstatning for veibruken, totalt 87.000 kroner.

Men 6o av de 115 grunneierne har frivillig avstått grunn til skiløype. Det betyr at kommunen må betale maksimum 4,8 millioner kroner i erstatning til de resterende 55, hvis de 22 som ikke var blant de 33 grunneierne, også krever erstatning.

Dermed må kommunen i realiteten betale rundt 10 millioner kroner for å sikre skiløypa: Det omfatter erstatning for veigrunn og saksomkomstninger og advokatutgifter som trolig vil være på nærmere fem millioner kroner.

Advokatene tilkjennes av retten i alt 2,5 millioner (Andersskog) og drøyt 900.000 kr (Førde).

I tillegg kommer omkostninger til kommunens advokat Kristian Nordheim og rettens sakskostnader. Disse er ikke kjent.

LES HELE DOMMEN HER!

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer