Tjønnkåsen nett

På denne innmarka og et tilstøtende område sør for jordet planlegges det 11 boligtomter. Foto: Per Ole Aalberg

Planområdet Brennhaug-Mjøen

Planområdet Brennhaug -Mjøen slik det fremgår av forslaget til detaljreguleringplan. Foto: Saksdokumentene

Bygger ned 15 mål med dyrkamark:

Her kommer det et nytt boligfelt

Det er omtrent ikke en kommunal tomt igjen i Oppdal sentrum – her kommer 11 nye.

Planen for del II av Brennhaug-Mjøen skal opp i bygningsrådet mandag og omfatter i alt 15 dekar halvannen kilometer sør for Oppdal sentrum. Adkomst er fra det eksisterende boligområdet i Tjønnkåsen, og her blir det plass til 11 boligtomter med lekeplass på en liten haug ved boligfelet, samt snaut 800 kvadratmeter med parsellhager.

Tomtene er på rundt 700 kvadratmeter og grenser mot nåværende boligområde på Blødighaug.

Det nye boligfeltet bygger ned 15 mål med dyrkamark som i dag er i aktiv bruk til grasproduksjon. Men området ble vist som byggeområde allerede i en reguleringsplan for 1997 og stadfestet i den siste revisjonen av arealdelen for Oppdal kommune nå i år.

(saken fortsetter under kartet)

Plankart Tjønnkåsen

Det er planlagt 11 tomter på 15 mål med dyrkamark i det aktuelle området i Tjønnkåsen, viser saksdokumentene.

Overskytende matjord skal imidlertid tas vare på når området blir utbygd.

Tre av tomtene grenser helt inntil fulldyrka jord, innstillingen er å sette byggegrensen til fem meter – kravet er ti meter. Men da ville trolig ikke tomtene kunne bebygges.

Kommunedirektøren godkjenner også dispensasjon for å legge deler av lekeplassen og parsellhage på et areal som er avsatt til LNF og friområde i kommuneplanen.

Det er Oppdal Bygg som står bak planene gjennom selskapet Våttåhaugen AS.

Under befaring med naboene ble det ytret ønske om at husene i det nye boligfeltet følger møneretningen i de eksisternde boligene og at mønene går langs terrengkotene.

Nabohusene på Blødighaug er for det meste enetasjes hus med saltak.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert