Voteringsfeil i første kommunestyre:

Må gjennomføre nyvalg

Det nye kommunestyrets fordeling av verv i råd og utvalg ble feil, derfor må valgene gjennomføres på nytt i det ekstraordinære møtet neste tirsdag.

«Det må gjennomføres nyvalg på alle våre valg etter forholdsvalg», slår formannskapssekretær Gerd Måren fast i en epost som er sendt ut blant annet til valgnemnda i dag.

Valgnemnda, som består av partienes gruppeledere, kalles samtidig inn til et møte fredag for å gå gjennom regnefeilene som OPP omtaler i dagens avis.

Resultatet av gårsdagens mange valg til hovedutvalgene og en rekke råd gjenspeiler nemlig ikke styrkeforholdene mellom partiene. Stemmetallene som lå til grunn for de fleste valgene skyver Høyre ut av flere utvalg, mens Ap beholder sine mandat og alliansen som fra før har fem mandater i de fleste utvalgene, styrkes med ytterligere ett mandat når modellen for forholdstallsvalg benyttes.

Dersom Ap og Høyre på forhånd hadde stilt felles liste der de hadde avklart partienes posisjoner, ville mandatfordelingen blitt riktig. De to partiene var imidlertid ikke enige om posisjonene på forhånd, noe som rammet Høyre, som har én representant mindre enn Ap i kommunestyret.

OPP skriver i dag at flere representanter gjennomskuet feilen da de begynte å se på kommunelovens modell med forholdstallsvalg i etterkant av gårsdagens votering, den såkalte d’Hondts metode for mandatberegning.

– Forholdstallsvalg er en avansert modell, og dette skal nå undersøkes nærmere, sier gruppeleder Ola Husa Risan i dagens avis.

Etter møtet henvendte han seg til kommunedirektøren som i neste omgang koblet inn fylkesmannen for å be om råd.

Seksjonsleder Kjell Ollestad ved fylkesmannens juridiske avdeling, bekrefter at de er blitt koblet inn i saken.

–  Vi er i dialog med Oppdal kommune og skal bistå i saken. Det er vanlig for oss å gi veiledning, sier Ollestad, som bekrefter at det er igangsatt en prosess.

  –  Hvor vanlig er det at det gjøres feil under slike avstemminger?

–  Stort sett går det greit med konstitueringene, og det kan være kompliserte regler rundt dette. Men det er ingenting som ikke kan rettes, understreker han.

I utvalg med syv medlemmer var stemmetallene 18 for alliansen inkludert MDG, fire for Ap og tre for Høyre.

«Det som skjer her, er at den siste kvotienten blir 3,00 for både Høyre og felleslista. Viser til KS sitt rundskriv:   ’Har fleire lister same kvotient, går plassen til den lista som har det største røystetalet.’ Og det er felleslista (…) Konklusjonen er at vi må ta utgangspunkt i 18 fra felleslista.  Det må gjøres nyvalg på alle våre valg etter forholdsvalg, heter det i epsoten fra formannskapssekretæren.

–  Vi har fokus på å finne en grei løsning på saken, sier nyvalgt ordfører Geir Arild Espnes (Sp) til OPP.

  –  Hvorfor ble det en feil under voteringen?

–  Man hadde forestilt seg på forhånd hvordan mandatene skulle fordeles, men stemmegivningen ble annerledes og vi kom feil ut.

– Står intensjonen fast om at alliansen skal ha tre og mindretallet to representanter i hovedutvalgene?

–  Jeg har ingen grunn til å si noe annet. Valgnemnda skal møtes i morgen for å se på saken, sier Espnes, som hadde ei travel økt under gårsdagens votering.

–  Det var litt kjedelig, men jeg tenker som så for min egen del at når man har en times fartstid så kan det gå en kule varmt under gjennomføringen av møtet.

Det er ikke bare kommunestyret i Oppdal som må gjennomføre valgene på nytt. I dag måtte kommuenstyret på Ørland gjennomføre ordførervalget på nytt etter at det ble begått en feil under det konstituerende møtet.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments