Mer i frie inntekter til Oppdal og Rennebu:

Plusser på 12,5 mill.

Oppdal og Rennebu stikker av med 12,5 millioner kroner av den samlede økningen på 721 millioner i frie inntekter i Trøndelag.

Tidlig innsats i skolen og bedre rusomsorg er blant regjeringens sentrale satsingsområder neste år.

Oppdal kommune får 407,9 millioner kroner i frie inntekter i 2020, i følge regjeringens statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Økningen er på vel 9 millioner kroner fra anslaget i regnskapet for 2019-2020, og utgjør en vekst på 2,3 prosent.

Rennebu komune få totalt 169,8 millioner kroner neste år, en økning på 2,1 prosent, eller vel 3,5 millioner kroner sammenlignet med regnskapsanslaget.

Regjeringen styrker de frie inntektene til kommunene med hele 1,3 milliarder kroner på landsbasis. 

Veksten begrunnes med økt satsing på tidlig innsats i skolen (400 millioner kroner) og et bedre tilbud til rusavhengige (150 millioner kroner).

–  Regjeringens budsjettfremlegg for kommunesektoren i 2020 setter kommunene i stand til å styrke viktige velferdstjenester. Vi legger særlig til rette for å styrke tilbudet til rushavhengige og tidlig innsats i skolen, sier kommunalminister Monica Mæland, i en pressemelding.

Hun viser til at regjeringen i kommuneproposisjonen varslet lavere vekst i de frie inntektene.

–Men opplegget gir rom for fortsatt styrking av velferdstjenestene. Norsk økonomi går godt og arbeidsledigheten er lav. Det blir skapt mange nye jobber, noe som gir positive effekter også i lokalsamfunnene og mer med på å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sier Mæland.

Veksten er regnet ut fra et oppgradert anslag i frie inntekter for 2019. Dette inkluderer en oppjustering av skatteinnektene for kommunesektoren i 2019 på totalt 4,9 milliarder kroner, opplyser departementet.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommuner og fylkeskommuner forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og de regionalpolitiske tilskuddene.

For små kommuner kan mindre endringer gi store utslag i vekstprosenten, heter det i pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I alt får trønderske kommuner 26,6 milliarder kroner, og fylkeskommunen 6,5 milliarder neste år, og økningen samlet sett til Trøndelag er på 721 millioner kroner, eller 2,3 prosent.

Den største prosentvise veksten i frie inntekter blant de trønderske kommunene får Flatanger med en økning på 6,2 prosent, noe som utgjør 5,5 millioner kroner, mens Osen har lavest vekst med 0,8 prosent.

– En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne ivareta sine oppgaver. Samtidig må kommunene bruke handlingsrommet godt og prioritere til det beste for innbyggerne, sier Mæland i pressemeldingen.

Vennligst Logg inn for å kommentere