Advarer mot å trekke løypereguleringsplanen:

– Det vil snu en positiv utvikling

Skiløypa i Gjevilvassdalen handler om så mye mer enn «skiløype eller ikke». Å trekke reguleringsplanen for Gjevilvassdalen er å snu en positiv utvikling, mener Børge Dahle.

Hva er SPs sanne ansikt?

I et framtidig klimavennlig samfunn er forståelsen av landbruket som verdiskaper avgjørende. Sjølbergingsprinsippet er grunnleggende for rettferdig fordeling av ressurser og for å redusere en stadig økende transport med katastrofale CO2 utslipp.

En gjennomføring av SP landbrukspolitikk og disktrikspolitikk er derfor avgjørende for å skulle lykkes i veien mot et klimanøytralt samfunn. Det er med bakgrunn i bondens ressurser grunnlaget for en bærekraftig verdiskaping skapes. Matproduksjon, skogsdrift, arealavståelse for fritidsutviking, forvaltning av kultur- og naturlandskap er kjernen i verdiskapingen.

Har man forstått alvoret i klimautfordringen skjønner man at det er galskap å importere (og transportere) store mengder kjøtt til et land som selv sliter med overproduksjon.

Årsaken er selvfølgelig internasjonale økonomiske avtaler som ble inngått i en tid da klimautfordringene ikke var på dagsordenen.

Det er lite framtidsrette ikke å ta vare på attraktive natur – og kulturlandskap som åpner for et friluftsliv som skaper bolyst og gode opplevelser for fastboende og besøkende.

SP-politikk er derfor viktig for det grønne skiftet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer viser dessverre at når en helhetlig reflektert politisk forståelse skal synliggjøres på konkrete lokale saker kommer disse verdistandpunkt i skyggen.

For SP er et sammensatt parti. Sp har støtte fra «grønne» radikale miljø – og klimaforkjempere til konservative klimafornektere som kun er opptatt av egeninteresser.

Lokalt står «høvdingene» fram i sine nettverk med maktposisjoner for å ivareta egeninteresser. Det er for så vidt forståelig, men problemet er at SP som parti i den konkrete situasjonen forlater flertallet av sine velgere. De glemmer å lytte til folket. Ikke bare til egne velgere, men også til flertallet av grunneierne, til bygdas befolkning og fritidsinnbyggere.

Oppdal har i flere tiår redusert sitt omdømme og svekket sin attraktivitet som bokommune og fritidskommune pga «lokale høvdinger» som i liten grad har vært opptatt av en helhetlig samfunnsforståelse og av Oppdalsamfunnets framtid.

Skiløypa i Gjevilvassdalen handler om så mye mer enn «skiløype eller ikke». Standpunkt i saken viser forskjeller i politisk verdigrunnlag som også vil være avgjørende for Oppdal i en moderniseringsprosess.

Framtiden for Oppdal som bo – og hyttekommune er fantastisk. Spesielt i den siste valgperioden har politiske føringer vært tuftet på et kunnskaps- og framtidsrettet grunnlag. Å skulle trekke reguleringsplanen for Gjevilvassdalen er å snu en positiv utvikling.

At SP valgte å gå sammen med V, SV og Krf skapte håp for en videreføring av en framtidsrettet utvikling – et håpet som vår nye ordfører kan være på vei til å slukke ved første anledning. Kanskje er det lurt å lytte til SP-leder Trygve Slagsvold Vedum som mener politikere lytte til folket. Vel 3000 har til nå skrevet under et opprop som ber politikerne om å bevare Gjevilvassdalen som et unikt friluftsområde sommer som vinter.

Børge Dahle

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Carl S. Bjurstedt
Carl S. Bjurstedt
7 måneder siden

Der formulerer du det jeg tenker bedre enn jeg kunne gjort det selv, Børge. Takk!
Men frykter det ikke når inn der det burde.

jan arve nyberg
jan arve nyberg
7 måneder siden

Er å snu en positiv utvikling skriver Børge Dale.Foreslår å regulere veien til Gisnadalen (seterveien)som skiløype om vinteren og Børge får kjenne på konsekvensene som grunneier i dalen 🙂

Carl S. Bjurstedt
Carl S. Bjurstedt
7 måneder siden

Dårlig sammenligning Nyberg. Gjevilvassvegen har vært skiløype siste 40 vintre unntatt en, etter grunneiernes ønske. Skjønnsretten (tingretten) kom til at «brøyterne» ikke lider noe økonomisk tap om de ikke får brøyte. De 10 mill er en (god!) betaling for å stille veien til disp for løype.

Tomas Rosset
Tomas Rosset
7 måneder siden

Det kan jo tenkes, at det siden 40 vintre som det skrives har vært skiløype, uten at det har vært behøvd å ekspropiere, at grunneierne kanskje da er enig i at det skal være skiløype på deres veg som de har styringsrett over.? Men at det er essensen i alt at de eier sin egen veg som er grunnen, ikke at de ikke vil ha skiløype der. Det er sin rett som grunneier som er temaet i saken, ikke hvorvidt hvor mange av de over 100 grunneierne vil ha skiløype eller ikke. Men saken er jo vinklet dit hen til… Les mer »