Begjærer overskjønn om veiløypa:

Krever 38,5 mill. i ny rettssak

13 grunneiere i Gjevilvassdalen krever nærmere 40 millioner kroner i erstatning når det nå går mot en ny rettsrunde om løypeskjønnet.

Et enstemmig kommunestyre vedtok å avvise overskjønn i spørsmålet om vintervei-retten i Gjevilvassdalen i forrige uke.

I dag går fristen ut for å anke saken og advokat Ivar Chr. Andersskog begjærer overskjønn på vegne av 13 av sine opprinnelig 33 klienter, slik han varslet allerede 4. oktober ta tingrettens dom ble kjent.

Tingretten slo fast at den vedtatte løypereguleringsplanen er gyldig og at skjønnet kan fremmes for strekningene Gjevilvassosen – Langodden og Gjevilvassosen- Gjevilvasshytta, mens det ble avvist for strekningen Grøtsetra- Resskrysset, der kommunen i følge tingretten ikke har utredet en alternativ skiløype til Ressbakkene.

I tingretten ble kun tap av veiretten vurdert som erstatningspliktig, der hver enkelt av de 115 berørte grunneierne ble tilgodesett med 87 000 kroner, totalt 10 millioner kroner som følge av kommunens ekspropriasjon.

Overskjønnsbegjæringen er dels knyttet til spørsmålet om skjønnets fremme, for hele eller deler av veistrekningene, subsidiært erstatningsfastsettelsen for tap relatert til skog, utleievirksomhet, tomter og kraftproduksjon, går det frem av dokumentene som Andersskog oversendte Sør Trøndelag tingrett i helgen.

Et overskjønn vil bli behandlet av Frostating lagmannsrett, tidligst til våren.

Advokaten støtter tingrettens konklusjon for strekningen Grøtsetra-Resskrysset og mener den samme vurderingen burde gjøres også for de to andre løypetraseene. Andersskog opprettholder ett av hovedpunktene i sin prosedyre i tingretten, nemlig at alternative løypetraseer både ovenfor og nedenfor veien mellom Osen-Gjevilvasshytta og Osen-Langodden er for dårlig utredet.

«For det første har kommunen lagt inn som forutsetning at etablering av øvre eller nedre trasse forutsetter at traseen skal ha samme eller bedre standard enn selve Gjevilvassveien. Oppdal kommune har derimot ikke foretatt vurdering av etablering av skiløypetrasse med samme standard som øvrige skiløypenett i kommunen», skriver Andersskog som hevder at både forutsatt løypestandard og manglende utredninger er saksbehandlingsfeil.

Verken tap knyttet til kraftverkproduksjon, fremtidig seterutleie, skogsdrift eller redusert tomteverdi som følge av skiløype på veien, ble vurdert som relevant for saken av tingretten.

Dette bestrider Andersskog, som mener at hans klienter taper 38,5 millioner kroner uten vintervei.

Han anslår tap av fremtidige kraftinntekter på grunn av mangel på vintervei alene til hele 10 millioner kroner. Dette ble ikke tallfestet av advokaten i tingretten, der samlet tap (inkludert kravene fra Olav Kvam på 17,5 mill.) ble anslått til 33,5 millioner kroner.

Det er Andersskogs klient Hans Edvard Thyve som har planer om å bygge småkraftverk på setra si ytterst i Gjevilvassdalen.

Andersskog bekreftet overfor opp.no for halvannen uke siden at han forberedte en anke på vegne av et begrenset antall av sine klienter.

–  For de med lite skog og lite utleie anbefaler jeg ikke å bli med videre, sa Andersskog, og la til at han i det lengste håpet å unngå nye rettsrunder.

–  Vi håper at kommunen strekker ut en hånd, sa Andersskog.

Kommunestyreflertallet vedtok i forrige uke med knappest mulig margin å be rådmannen belyse hvordan den vedtatte reguleringsplanen for veiløypa kan trekkes. Om dette er den utstrakte hånda Andersskog nå håper på er foreløpig uvisst.

Morten Olsen (KrF) sa i samme møte han trodde dette varslet at en omkamp om reguleringsplanen er på gang, noe ordfører Geir Arild Espnes (Sp) overfor Radio E6, avviste at han kjente til.

Rådmannens oversikt over hvordan løypereguleringsplanen kan trekkes legges frem for kommunestyret 21. november.

Vennligst Logg inn for å kommentere