Vil sende brannstasjon-plan i Oppdal til departementet:

Brannstasjon til departementet

Kommunedirektøren vil bygge ny brannstasjon ved Oppdal stadion tross innsigelser fra NVE. Dermed går saken til departementet.

Plasseringen av nye brannstasjonen har vært omdiskutert og møtt motstand fra foreldreutvalgene ved skolene ettersom den ligger rett ved innkjøringen til skolene i Inge Krokanns veg.

Men det er NVE som er det største problemet nå. En flomkartlegging utført av Norconsult viser at store områder i Oppdal sentrum vil bli liggende under vann ved en 200-årsflom i elva Ålma som deler Oppdal sentrum i to.

Selve brannstasjonen vil bli liggende på tørr grunn, men adkomsten kan bli oversvømt. Derfor vil ikke NVE godta reguleringsplanen for brannstasjonen før kommunen har løst beredskapen ved en slik storflom.

Umulig, mener kommunen og peker på at proppen som OPP har skrevet er brua på gamle E6 over Ålma. Den er for kort og for lav, og vil bli en demning hvis Ålma skulle vokse i en flomsituasjon. Men fylkeskommunen har ikke penger til å bytte ut brua, og det haster med å bygge ny brannstasjon. Den gamle ligger forøvrig mye lavere enn den planlagte og vil bli liggende helt under vann ved en flom.

Kommunen og NVE møttes til mekling hos fylkesmannen 24, oktober og var svært uenige om hvor alvorlig en slik 200-årsflom vil bli.

  • En storflom vil legge adkomstveier i Oppdal sentrum 70-80 cm under vann, mener NVE.
  • 30 cm, mener kommunedirektøren.

NVE baserer sin innsigelse på at en storflom i Ålma kan komme brått og uventet, også om natten, noe som har skjedd andre steder i landet. Høsten 2018 ble blant annet Skjåk sentrum ødelagt av en plutselig flom som kom uventet på grunn av stort snøfall i fjellet.

Oppdal kommune mener derimot at en flom i Ålma vil være saktevoksende og gi anledning til beredskapstiltak før flommen blir for stor. Blant annet kan utstyr flyttes ut av brannstasjonen og slik bli tilgjengelig for mannskapet utenfor flomsonen.

I meklingen forklarte kommunen den vanskelige situasjonen der de driver dagens brannstasjon i rådhuskjelleren på dispensasjon fra Arbeidstilsynet på grunn av lokalene. Innen 30. juni 2021 må ny brannstasjon stå ferdig, og da tilfredstille de strenge kravene til utrykningstid som Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap setter.

En alternativ plassering utenfor flomsonen er heller ikke mulig mener kommunen. Da vil mannskap på andre siden av flomsonen ikke komme seg til stasjonen.

Mandag 9. desember kommer saken opp i bygningsrådet etter at formannskapet tirsdag var på befaring på brua som må skiftes ut. Kommunedirektøren går inn for å trosse innsigelsene til NVE og vedta reguleringsplanen for brannstasjonen.

Det vil i så fall bety at det blir Kommunal og moderniseringsdepartementet som tar avgjørelsen.

I forslaget til vedtak heter det også at det skal utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. Nødvendige tiltak skal være på plass før byggingen kan starte. Blant annet skal de være en plan for massetransport, driftstider, støyforhold , støvdemping og trafikksikkerhet for gående og syklende.

Brannstasjonen skal bygges mellom Oppdal stadion og Inge Krokanns veg, rett overfor Sagtunet.

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Ståle Steel Nyseter
Ståle Steel Nyseter
6 måneder siden

Men hvis det alerede nå planlegge ny e6, hvorfor legge stasjonen så langt unna?

Sigmund Fostad
Sigmund Fostad
4 måneder siden

Kommunen burde ha vurdert og avklart betydningen av for eksempel temporært å føre Garåa og Langfallsbekken nordover. En slik løsning ville trolig medvirke til å minke enhver flom i sentrumsområdet tilstrekkelig for å unngå den antatte katastrofeoversvømmelsen . Jeg savner slike kreative vurderinger i stedet for bare å regne følgene av en beregnet 1000-årsflom som uunngåelige.