vannkjøring

Nytt kommunalt anlegg kan stå ferdig i 2021:

Vil gi Spæla-bønder vann

Kommunedirektøren vil hjelpe vassløse bønder i Spælen – og håper på utbygging av kommunalt vann- og avløpsnett allerede i 2021.

Før jul sto tre bønder fram i OPP og ba om å bli tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett etter mange år med dårlig vannforsyning.

Bøndene må også i vinter vann i store 1000 liters dunker for å sikre rundt tusen dyr nok vann, og slik har situasjonen vært i flere tiår.

– Andre kretser i Oppdal har fått kommunalt vann og avløpsnett. Det synes vi at kommunen burde gi oss også, sa Rolf Sverre Holum til OPP.

Bøndene sendte brev til kommunen i fjor vår. Av brevet går det frem at de sliter med:

  • Dårlig vannforsyning
  • Svovelsmak og lukt av vannet
  • Gamle kloakkanlegg
  • Ingen brannberedskap

Tor Snøve (Ap) tok opp saken i formannskapet før jul og foreslo å sette av 400 000 kroner i neste år budsjett. Kommunestyret ville ha bedre tid og ba rådmannen utrede saken.

Tirsdag får politikerne saken på bordet – og løsningen som kan gi Spæla-bøndene bedre vann allerede neste år.

Kommunedirektøren og enhetslederen møtte de tre bøndene på rådhuset 7. januar, og beboerne gjentok det de fortalte i OPP før jul – om vannmangelen som truer både fjøsdrifta og brannberedskapen i grenda.

Kommunedirektøren peker på at situasjonen for gårdsbruk og boliger langs den aktuelle strekningen av Spælavegen er såpass vanskelig, at det bør gjennomføres en utredning som grunnlag for politisk behandling.

Denne bør prioriteres gjennomført raskere enn å avvente føringer i en ny hovedplan for kommunal vannforsyning, heter det i tilrådningen politikerne har fått.

Kan stå ferdig i 2021

Langs den aktuelle 5,7 kilometer lange strekningen er det totalt 45 boliger hvor det er vanskelig å skaffe nok og godt drikkevann, og som dermed er aktuelle for tilknytning til et kommunalt anlegg.

I tillegg mener kommunedirektøren det bør vurderes å ta med spillvann i samme trasé for å sikre at avløpsvann blir samlet opp og tilført renseanlegget ved Oppdal Miljøstasjon.

Nå vil kommunedirektøren gjøre en utredning der en skal sikre god infrastruktur og vurdere ulike ledningstraseer og plassering av pumpestajsoner, og se på økonomien i prosjektet.

Kommunedirektøren vil også vurdere påkoblingsplikt og konsekvenser for gebyrbelastningen. Kommunen praktiserer selvkost ved slike utbygginger.

For å sikre best mulig kvalitet på en slik utredning, ønsker kommunedirektøren å skaffe konsulentbistand innenfor fagområdet og vil sette av en halv millioon kroner til arbeidet.

Utredningen skal være ferdig til handlingen for perioden 2021 – 2024 skal behandles i mai og juni.

Dersom utredningen er ferdig til juni og politikerne setter av penger i 2021, kan det være mulig å realisere utbyggingen i løpet av 2021, mener kommunedirektøren.

Faktaboks

OPP 28. november.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments