Ingvill Dalseg (H).
Ingvill Dalseg (H). FOTO: Morgan Frelsøy, arkiv

Dalseg slår tilbake mot Vikans angrep:

Trikser med tall

«Ingvild Vikan trikser med tall», skriver Ingvill Dalseg (H) i debatten med SV-politiker Vikan om regjeringens kommunepakke er god nok.

Høyre er mest opptatt av å løse problemer – SV virker mest opptatt av å kritisere regjeringen.

I Opdalingen 15. mai og OPP 16 mai trikser Ingvild Vikan (SV) med tall. Hun velger å se bort ifra at KS sine anslag for tap i kommunesektorens inntekter frem til juni, samsvarer med regjeringens anslag. Å sammenligne et helt års anslag på tap med et par måneders anslått tap, henger ikke sammen.

Vi vet ikke hvor lenge koronapandemien skal vare. Vi vet ikke de endelige konsekvensen av pandemien. Og vi vet ikke hvor mye det kommer til å koste. Anslagene for merkostnader, mindreforbruk og reduserte skatteinntekter er svært usikre, både i regjeringens og KS’ anslag. Derfor har regjeringen nedsatt et utvalg sammen med KS som skal følge situasjonen for kommunesektoren tett. Dette er nødvendig for å vite at kommunene faktisk får en kompensasjon som treffer.

Det er spesielt at SV velger å tolke et anslag på lavere lønns- og prisvekst som et politisk signal om lønnsdannelsen. For det første er beregningen av kostnadsveksten faglige anslag, ikke politiske signaler. For det andre er det grunn til å tro at lønnsoppgjøret blir nøkternt i år for alle, ikke bare de som jobber i kommunen. Lønnsoppgjøret for kommunesektoren avgjøres ikke av Høyre, Stortinget eller regjeringen. Det fastsettes gjennom forhandlinger mellom partene. Lønnen settes oftest innenfor rammen av oppgjøret i frontfaget. Det innebærer at konkurranseutsatt sektor forhandler om lønn først, og at lønnsøkningen der i stor grad styrer lønnsøkningen også i offentlig sektor. Det er lite som tyder på at veksten i frontfagene i år vil bli høy, og det vil antagelig også få betydning for kommunene.

Å påpeke at lønnsveksten blir noe lavere i et år hvor økonomien er i en krise vi ikke har sett maken til siden krigen, er ikke et hån. SV virker mer opptatt av å kritisere regjeringen og lete etter problemer. Høyre er mest opptatt av å løse problemer. Vi skal jobbe for at kommunene får den kompensasjonen de trenger for at kommunene kan gi gode tjenester til sine innbyggere!

Ingvill Dalseg

Mari Holm Lønseth

Vennligst Logg inn for å kommentere