Beboere i Tørset hyttegrend på Ulsberg reagerer på planene fra Nye Veier. Her er leder i hytteforeningen, Øystein Kvam ved sin fritidsbolig.
Beboere i Tørset hyttegrend på Ulsberg reagerer på planene fra Nye Veier. Her er leder i hytteforeningen, Øystein Kvam ved sin fritidsbolig. FOTO: Morgan Frelsøy, arkiv

«Bekymringsmelding» til Samferdselsdepartementet om ny E6-trasé:

– En sovende vertskommune

Hvem har ansvaret når kommunen svikter?, spør representanter for Tørset hyttegrend om forslaget til ny E6-trasé forbi Ulsberg i dette åpne brevet til Samferdselsdepartementet.

Rennebu kommune – hvem har ansvaret når kommunen svikter?

Åpent brev til Samferdselsdepartementet– Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene – Utbygger med hastverk, og en sovende vertskommune.

Vi representerer eiere av Fritidseiendommer i Tørset hyttegrend på Ulsberg, Rennebu Kommune.

Vi er gjort kjent med at Nye Veier har igangsatt en planprosess for å omregulere deler av en allerede regulert vegtrase på E6 Ulsberg-Vindåsliene. Vegstrekningen som ønskes omregulert er på totalt 9,5 kilometer og det er foreslått 4-felts motorvei med 110 km fartsgrense på deler av strekningen, bl.a. den delen som går forbi våre fritidseiendommer.

Veien er planlagt bare ca. hundre meter fra Tørset hyttegrend hvor fritidsboligene ligger. Foreslått planområde overlapper faktisk det regulerte hyttefeltet. Dette innebærer at fritidsboligene får som nærmeste nabo en 4-felts motorvei der det aller meste av trafikk mellom Sør-Norge og Midt-Norge går, herunder all tungtrafikk.

Vegstrekningen har altså allerede vært gjennom en regulering som ble besluttet av Rennebu kommune i 2019. Det videre arbeidet på denne reguleringsplanen resulterte bl.a. at det ble kjøpt opp eiendommer på regulert trase, og vi har inntrykk av at Nye Veier allerede kom langt i den detaljerte planleggingen.

Vi ble 22. juni 2020 gjennom artikkel i Adresseavisen første gang gjort kjent med at Nye Veier planla å endre den allerede regulerte traseen. Traseen ble presentert som en rød strek på et gammelt kart der bl.a. Tørset hyttegrend ikke eksisterte. Den nye traseen er planlagt i et helt nytt område som stort sett omfatter uberørt natur. Planområdet er skissert å være over 6000 daa.

Nye Veiers argument for at vegen måtte reguleres på nytt var i hovedsak at man da kunne slippe unna en planlagt tunnel (regulert i 2019) og at man kunne oppnå en motorvei med 110 km/t fartsgrense på den nye traseen. Det ble også fremført klimagevinster. Nye Veier har også uttalt at den nye traseen kom opp som et forslag fra de som hadde fått kontrakter i henhold til eksisterende reguleringsplan.

For oss som nylig har oppført fritidsboliger i et nylig regulert felt, med til sammen hele 19 tomter, (regulert av Rennebu kommune i 2014) kom artikkelen i Adresseavisen som et sjokk. Ingen var forberedt på dette. Hyttefeltet var nylig regulert og ingen av de som har bygd fritidsboliger i feltet forventet at det skulle etableres en ny motorvei som nærmeste nabo.  Den eldste hytta er nå kun 4 år gammel. En slik motorvei vil selvsagt endre bruks forholdene som fritidsbolig dramatisk, herunder fjerne det nære rekreasjonsområdet. Vi har derfor brukt mye tid både mot Nye Veier og Rennebu kommune for å finne ut hvordan dette kunne skje, samt forsøke å få utbygger til å gå tilbake til den regulerte planen.

Utover den offisielle forklaringen fra Nye Veier er det flere spørsmål vi ikke har fått tilfredsstillende svar på, herunder hvorvidt lokal reguleringsmyndighet har stilt noen krav eller gitt noen føringer til Nye Veier for den kommende prosessen.

Til vår store overraskelse virker kommunen nærmest uinteresserte i hele prosessen og henviser hele tiden til den kommende planprosessen initiert av Nye Veier.

For oss synes dette noe underlig all den tid dette er et svært stort prosjekt som ikke bare har lokal påvirkning, men som også er svært betydelig også i nasjonal sammenheng. I dette området møtes hovedfartsårene som går gjennom henholdsvis Gudbrandsdalen (E6) og Østerdalen (RV3), samt jernbane (Dovrebanen).

Den manglende responsen fra de overnevnte aktørene har gjort oss urolige. Og det dukker opp stadig flere spørsmål som generelt sett knytter seg til hvilke friheter statens selskap for vegbygging kan tas seg på bekostning av andre samfunnsinteresser. Dette går ikke bare på hvordan vi som hytteeiere blir behandlet, men også i forhold til den generelle prosessen rundt dette store prosjektet. Det kan synes som om den nye reguleringsprosessen bærer preg av hastverk fra Nye Veier sin side, samtidig som Rennebu kommune hverken evner eller har kompetanse til å ivareta sitt ansvar som vertskommune og reguleringsmyndighet.

Når nå Nye Veier offisielt har startet planprosessen for en helt ny trase så er det derfor på tide å uttrykke noen konkrete bekymringer rundt hele prosjektet. Våre bekymringer går både på Nye Veiers og Rennebu kommunes håndtering av dette. Under er dette nærmere belyst.

I store prosjekter der mange interessenter og flere samfunnsområder som er berørt er det i henhold til utredningsinstruksen et krav om å gjennomføre konseptvalgutredninger før en planfase igangsettes. Vi har ikke grunnlag for å si at dette ikke er gjennomført for det opprinnelige prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene, men det er lite som tyder på at dette er gjennomført for den meget store endringen av prosjektet som Nye Veier nå skisserer.

Det kan tyde på at Nye Veier mener at den nye traseen er innenfor det som var den opprinnelige planen. Dette vil vi bestride av følgende årsaker:

  • Det planlegges nå 9,5 km vei i urørt natur som tidligere ikke har vært utredet og konseptuelt sammenlignet med andre alternativer. Det kan synes som om det er en rekke forhold som ikke er belyst i denne sammenheng før man konkluderte med et plangrunnlag.
  • Opprinnelig plan hadde ikke behov for å avklare forholdet til RV 3. I den nye foreslåtte planen treffer E6 og RV3 mye lengre sør. RV 3 er også planlagt utbygd, men vi kan ikke se at det foreligger en helhetlig utredning for hvor begge disse vegene skal legges for fremtiden. Heller ikke forholdet til jernbanen synes vurdert.
  • En 4 felts motorvei med 110 km/t fartsgrense er noe helt annet enn den opprinnelige regulerte veien med 2 felts vei i 80 og 90 km/t fartsgrense. Det synes noe underlig å presse frem 110 km/t i et terreng som må ansees som noe av det mest utfordrende terrenget på hele E6 i Sør-Norge
  • Vegen planlegges rett forbi et nylig regulert felt av fritidsboliger, uten at de prinsipielle forholdene rundt dette er belyst.  Etter vår mening er det en betydelig forskjell på fritidsboliger og heltids boliger i denne sammenheng. Fritidsboliger etableres ikke i nærheten av 4-felts motorveier – og motsatt.

Utover momentene over synes det også noe underlig at kontraktørene benyttes som sannhetsvitne for at den nye traseen er den beste, all den tid de samme kontraktørene fikk kontrakten på den opprinnelige vedtatte traseen.

Vi vil understreke at vi som fritidsbolig-eiere ikke er motstandere av ny vei og ønsker den velkommen. Men som nevnt over så er vi bekymret over hvordan man har endt opp i en situasjon der vi blir så sterkt berørt uten at vi ser at det har vært en forsvarlig prosess.

Det er lettere å akseptere beslutninger når vi ser at det har vært en ryddig prosess.

Det er nå tidlig i planprosessen for den nye traseen. Det er derfor fortsatt tid til å gjennomføre det som vi mener er helt nødvendige utredninger som normalt gjennomføres i forkant av en planprosess. Herunder en reell vurdering av andre trasealternativer. Som en del av en slik utredning må det også forklares hvorfor man velger å gå bort fra en reguleringsplan om var godkjent for under 1 år siden (september 2019)

Dersom man ikke gjennomfører slike utredninger kan vi se for oss en situasjon der hastverket hos Nye Veier og manglende evne til å ivareta myndighets interessene hos Rennebu kommune kan medføre at hele vegprosjektet forsinkes betydelig dersom det på et senere tidspunkt må stoppes opp på grunn av at det detekteres feil i prosessen hos tiltakshaver og reguleringsmyndighet.

Det anmodes om at Samferdselsdepartementet ber Nye Veier om å stanse planprosessen og gjennomføre en forsvarlig utredning der alle aktuelle alternativer og problemstillinger blir belyst.

Det bes samtidig om at Fylkesmannen i Trøndelag vurderer Rennebu kommunes håndtering av denne saken, herunder spesielt om de som lokal myndighet har stilt de nødvendige spørsmål og krav til utbygger i forkant av oppstart planarbeid.

For Tørset Hyttegrend

Øystein Kvam, leder

Jo Austberg, fritidsbolig-eier

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
NYBERG ODDFRID
NYBERG ODDFRID
5 dager siden

Enhver investering medfører risiko.